65 strategiska mål, med både mätvärden och exempel, för att ta verksamheten framåt

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
1 februari 2024
5 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
65 strategiska mål, med både mätvärden och exempel, för att ta verksamheten framåt artikel bannerbild
Visa mallar

Sammanfattning

Strategiska mål är en viktig del av din strategiska plan. För att uppnå dina långsiktiga mål måste du ha en tydlig uppfattning om vart du är på väg – och ett enkelt sätt att dela målen med teamet. I den här artikeln tar vi en titt på skillnaden mellan strategiska mål och andra målsättningsmetoder, och sedan presenterar vi 65 exempel på mätvärden och strategiska mål som du kan använda för att komma igång.

Att sätta upp mål är en viktig del av din affärsstrategi. Du vill säkerställa att teamet rör sig i rätt riktning – och mål är ett utmärkt sätt att göra det på.

Men för att mål ska vara effektiva måste de vara mätbara. Det räcker inte att bara skapa mål, det måste vara strategiska mål som gör det möjligt att utföra företagets övergripande uppdrag.

I den här artikeln går vi igenom när man ska sätta upp strategiska mål – jämfört med andra typer av mål – och hur det går till.

Vad är strategiska mål?

Ett strategiskt mål är målet du vill uppnå i slutet av din tre- till femåriga strategiska plan. De här målen är bredare än de årliga avsikterna, men kortare än långsiktiga mål såsom BHAG-mål och visionsbeskrivningar.

Eftersom strategiska mål är nära kopplade till strategisk planering, har de vanligtvis en tidsram på tre till fem år. Men det viktigaste för att sätta upp ett strategiskt mål, är att identifiera vart du är på väg och vilka mål du behöver uppnå för att komma dit.

Strategiska mål jämfört med andra verksamhetsprocesser

Det finns många olika ramverk för att sätta upp strategier och mål. Så här skiljer sig strategiska mål åt från andra typer av mål.

Strategiska mål vs strategisk planering

Strategisk planering är processen som definierar åt vilket håll företaget ska gå under de kommande tre till fem åren. En strategisk plan innehåller långsiktiga mål, strategiska mål och kortsiktiga mål som beskriver hur ni ska uppnå de strategiska målen. Det är vanligtvis beslutsfattare och intressenter som hanterar den strategiska planeringsprocessen.

En del i att definiera en strategisk plan är att ta fram strategiska mål. Den strategiska planen bör också innehålla kundinsikter, en SWOT-analys, företagets värderingar, organisationens konkurrensfördelar, specifika kvartalsvisa eller årliga mål och en övergripande projektöversikt, om en sådan finns tillgänglig.

Läs: Använder du strategisk planering för första gången? Börja här.

Strategiska mål vs strategisk hantering

Strategisk hantering är hur man organiserar och använder verksamhetens resurser för att uppnå företagets mål. Den bidrar vanligtvis till implementeringen av den övergripande organisatoriska strategin.

Strategiska mål, å andra sidan, har i allmänhet en tidsram på tre till fem år och är nära kopplade till den strategiska planen.

Tänk på de strategiska målen som något du vill uppnå inom tre till fem år. De är en del av den strategiska planen och bidrar med ett sammanhang och en motivation till varför företaget ska gå i den riktningen. Den strategiska planen driver den strategiska hanteringsprocessen, vilket är sättet på hur de här målen faktiskt kommer att uppnås.

Läs: Använder du strategisk hantering för första gången? Börja här.

Strategiska mål vs strategiska avsikter

Skillnaden mellan strategiska mål och strategiska avsikter är något subjektiv. I allmänhet är avsikter mer specifika än mål. Vissa hävdar att avsikter alltid är kvantitativa, medan mål kan vara antingen kvalitativa eller kvantitativa.

Oavsett om du använder termen strategiska mål eller avsikter, är det viktigt att se till att målen är specifika, mätbara och genomförbara.

Läs: Skriv bättre SMART-mål med de här tipsen och exemplen

Strategiska mål vs stora, svåra och djärva mål (BHAG-mål)

Stora, svåra och djärva mål (BHAG-mål) är långsiktiga mål som vanligtvis tar mellan 10 och 25 år att slutföra. De är branschdefinierande mål såsom Microsofts berömda mål att ”sätta en dator på varje skrivbord och i varje hem”.

Det är inte alla organisationer som har, eller behöver, BHAG-mål. Beroende på vilken verksamhetsstrategi man har kan det räcka med en visionsbeskrivning. Oavsett om man sätter upp BHAG-mål eller inte, är strategiska mål kortsiktiga mål som hjälper till med att uppnå stora och ambitiösa mål.

Läs: Hur man sätter upp stora, svåra och djärva mål (BHAG) för att uppnå det omöjliga

Strategiska mål vs OKR:er

OKR, eller Objectives and Key Results (mål- och nyckelresultat), är en målsättningsmetod utvecklad av Andy Grove, och som följer en enkel men flexibel struktur:

  • Jag kommer att [mål] som mäts med [nyckelresultat].

OKR:er kan sträcka sig över flera år, men oftast varar de ett till två år och hjälper företaget att uppnå den större strategiska planen. I en typisk OKR-struktur läggs OKR:erna till i de bredare strategiska målen.

Ladda ned e-bok: Hur man fastställer OKR:er

Strategiska mål vs KPI:er

KPI:er, eller nyckeltal, är kvalitativa mått på framsteg. Liksom OKR:er har KPI:er vanligtvis en kortare tidsram än strategiska mål. Det beror delvis på att KPI:er nästan alltid är kvantitativa. Att uppnå flera långsiktiga KPI:er är till hjälp för att uppnå de bredare strategiska målen på tre till fem år.

Läs: Vad är ett nyckeltal (KPI)?

Strategiska mål vs företagsmål

Företagsmål är i förväg fastställda mål som organisationer planerar att uppnå inom en viss tid. Tekniskt sett är strategiska mål – liksom BHAG-mål, OKR:er och KPI:er – en typ av företagsmål.

Läs: OKR vs KPI: Vilket ramverk för att fastställa mål är bäst?

65 exempel på strategiska mätvärden och mål

Om du aldrig har satt upp ett strategiskt mål tidigare är det bra att känna till några vanligt förekommande mål. Även om de strategiska målen är unika för din strategiska plan, kan man använda de här exemplen som mallar för att skapa mätbara, genomförbara mål med tydliga framgångsvärden.

Sätt upp strategiska mål som är:

  • enkelt formulerade

  • mätbara

  • lätta att spåra

  • specifika

  • tidsatta.

För fler tips om vad som är ett bra mål, kan du läsa vår artikel om hur man skriver SMART-mål

Tänk på att man bör kunna uppnå de här målen inom tre till fem år. För kortsiktiga mål kan man i stället använda OKR:er eller KPI:er. För långsiktiga mål kan visionsbeskrivningar och BHAG-mål vara bra lösningar.

Finansiella strategiska mål

Finansiella strategiska mål inriktar sig vanligtvis på några olika viktiga finansiella mätvärden:

1. Öka intäkterna.

2. Uppnå eller upprätthålla lönsamhet.

3. Öka aktieägarvärdet.

4. Diversifiera intäktskällor.

5. Bli ett ekonomiskt hållbart företag.

6. Minska produktionskostnaderna.

7. Öka vinstmarginalen.

8. Fastställa intäktsmål för nya produkter.

9. Minska olika avdelningars budget.

10. Påverka procentandelen på lokal försäljning gentemot internationell försäljning.

Exampel på finansiella strategiska mål

De här exemplen är inte inte Asanas mål. De är enbart medtagna i utbildningssyfte.

11. Öka de totala intäkterna med 100 miljoner kronor under de kommande tre åren.

12. Minska kostnaderna med 12 % för att göra verksamheten lönsam senast 2024.

13. Öka intäkterna för en viss produkt till 30 % av företagets totala intäkter under de kommande fem åren.

14. Minska marknadsföringsbudgeten med 10 % under de kommande tre åren.

15. Uppdatera försäljningsprofilen så att 50 % av försäljningen är internationell till 2026.

Kundorienterade strategiska mål

Kundorienterade strategiska mål kan hjälpa dig att ta dig in på en ny marknad eller att vidareutveckla ett pålitligt varumärke. Det här är vad som kan ingå i mätvärdena:

16. Reducera kundbortfall.

17. Öka kundnöjdheten till en viss grad.

18. Öka antalet nya kunder.

19. Öka kundkvarhållandet.

20. Erbjuda ett utmärkt kundvärde.

21. Nå ut till fler kunder.

22. Öka konverteringsfrekvensen för kunder.

23. Lägga beslag på nya kundsegment.

24. Öka antalet återkommande kunder.

25. Minska andelen returnerade produkter.

Exampel på kundorienterade strategiska mål

De här exemplen är inte inte Asanas mål. De är enbart medtagna i utbildningssyfte.

26. Öka NPS (Net Promoter Score) med tre poäng under nästa år, och med tio poäng inom fem år.

27. Uppnå en marknadsandel på 23 % till 2025.

28. Tillhandahålla den bästa kundupplevelsen på marknaden – mätt utifrån reaktionstid, kundkänsla och varumärkesspårning.

29. Öka kundkvarhållandet med 3 % varje år.

30. Minska andelen returnerade produkter till 2 % innan 2023.

Strategiska mål för att främja tillväxt

På en organisationsnivå refererar tillväxt till hur företaget expanderar och utvecklas. Här följer några mätvärden för tillväxt:

31. Öka marknadsandelen.

32. Ta sig in på nya marknader.

33. Utveckla nya produkter, funktioner eller tjänster.

34. Ökad driftsäkerhet och/eller operativ efterlevnad.

35. Påskynda verksamheten.

36. Öppna nya kontor.

37. Utveckla varumärket på sociala medier.

38. Öka trafiken till webbplatsen.

39. Förvärva ett nytt företag.

Exampel på strategiska mål för tillväxt

De här exemplen är inte inte Asanas mål. De är enbart medtagna i utbildningssyfte.

40. Öppna tolv nya kontor inom de närmaste fyra åren.

41. Öka marknadsandelen till 8 % innan 2026.

42. Nå fem miljoner följare på sociala medier (inklusive Instagram och Twitter).

43. Öka webbtrafiken till 300 000 besökare per år innan 2024.

44. Starta tre nya produktflöden innan 2027.

Företagets interna strategiska mål

Man kan också sätta upp strategiska mål med fokus på de interna företagsmålen. Här är några exempel på mätvärden som fokuserar på de anställda:

45. Öka de anställdas kvarhållandegrad.

46. Rekrytera nya teammedlemmar.

47. Skapa en sund företagskultur.

48. Implementera en cykel för prestationsmätning.

49. Standardisera titlar och/eller nivåer.

50. Förbättra den tvärfunktionella produktiviteten.

51. Inrätta ett projektledningskontor (PMO) för att standardisera processer.

52. Attrahera de bästa talangerna.

53. Skapa högpresterande team.

54. Investera i personlig och yrkesmässig utveckling.

55. Minska utbrändhet och bluffsyndrom.

56. Skapa utbildningsprogram som fokuserar på de anställda.

57. Minska personalomsättningen.

58. Förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

59. Skapa en bättre fastighetsförvaltning.

Exampel på interna strategiska mål

De här exemplen är inte inte Asanas mål. De är enbart medtagna i utbildningssyfte.

60. Rekrytera 20 nya teammedlemmar under de närmaste fyra åren.

61. Öka det totala engagemanget med 7 % baserat på de årliga undersökningarna.

62. Öka antalet nya anställningsrekommendationer till 5 000 teammedlemmar per år till 2026.

63. Utveckla och sprida företagets nya värderingar innan 2023.

64. Implementera en cykel för prestationsmätning två gånger per år inom de närmaste tre åren.

65. Få högsta betyg för säkerheten på arbetsplatsen inom de närmaste tre åren.

Uppnå målen med målspårningsteknik

När målen är fastställda, behöver man ett enkelt sätt att spåra, mäta och kommunicera dem. Alltför ofta sätter teamen upp stora mål utan att vet hur de ska spåra dem över tid.

I stället för att låta målen samla damm i ett bildspel eller kalkylark, kan du använda målspårningsteknik för att koppla de strategiska målen till teamets dagliga arbete. Med Asana kan man spåra långsiktiga mål, likväl som de kortsiktiga målen som hjälper till att uppnå dem.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?