Produktchef vs projektledare: vad är skillnaden?

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana
30 januari 2024
7 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Bannerbild för artikeln Produktchef vs projektledare
Visa mallar

Sammanfattning

En produktchef fokuserar på utveckling och lansering av produkter, medan en projektledare fokuserar på att samordna, hantera och övervaka projekt. I den här artikeln tar vi upp de viktigaste skillnaderna mellan de två rollerna. Läs mer för att avgöra vilken roll som passar bäst för ditt team.

Är du nyfiken på skillnaden mellan en produktchef och en projektledare? Även om de två rollerna liknar varandra skiljer sig deras ansvarsområden mycket åt. 

En produktchef definierar vilka slags produkter som ska utvecklas och varför de ska utvecklas. Produktchefer är ansvariga för att se till att alla nya produkter eller funktioner uppfyller kundbehov och affärsmål. En projektledare å andra sidan fokuserar på hur och när ett projekt ska utföras genom att samordna, hantera och övervaka projekt. 

Även om produktchefer och projektledare har olika roller, överlappar deras arbeten ofta för att projekten de arbetar med ska kunna genomföras på ett lyckat sätt. Vi kommer att gå igenom de viktigaste skillnaderna mellan produkthantering och projekthantering samt ge dig den information du behöver för att avgöra vilken roll som passar bäst för din nästa lansering.

Vad är en produkt vs ett projekt?

För att förstå de två rollerna måste vi först reda ut skillnaderna mellan en produkt och ett projekt: 

 • En produkt är en vara som uppfyller behoven hos en viss grupp, även kallad målgrupp. En produkt kan vara allt från programvaror till smycken eller till och med en tjänst såsom rådgivning. Varje produkt genomgår en produktlivscykel, från utveckling till marknadstestning och slutligen lansering. 

 • Ett projekt å andra sidan är en mängd uppgifter som man behöver utföra för att uppnå ett visst mål. Projekt bör leda till resultat och leveranser, vilket kan vara allt från en förbättrad webbplats till en ny intern process. 

Som du märker finns det en del stora skillnader mellan en produkt och ett projekt. Det kan också vara till hjälp att förstå skillnaden mellan de två olika systemen i sin helhet.

Vad är produkthantering?

Produkthantering syftar till att övervaka de produkter som man utvecklar inom en organisation. Det inkluderar att hantera alla aspekter av produktlivscykeln, från analysstadiet till lanseringshanteringen

Vad är projekthantering?

Projekthantering hjälper team att organisera, spåra och genomföra arbetet i ett projekt. Det inkluderar hantering av intressenter, uppgifter och förlopp, att se till att projektet slutförs och att implementera de verktyg som krävs för att lyckas. Projekthantering fokuserar också på teamsamarbete och uppmuntrar det med hjälp av verktyg och teambuilding-aktiviteter

Läs: Vilka är fördelarna med projekthantering?

Produktchef vs projektledare

Som du märker är det ganska stor skillnad mellan en produkt och ett projekt. Det är det även när man jämför produktchef- och projektledarrollerna.

Produktchef vs projektledare

Generellt sett ägnar sig en produktchef åt att övervaka produktbehoven. Det innebär bland annat att samordna utvecklingsteamet, prioritera olika produktlanseringar och skapa en produktstrategi. 

Här är ett exempel på en vanlig dag för en produktchef. 

Dagen börjar med att du felsöker problem med produktimplementeringen och dokumenterar dem i riskregistret. När produkten har slutförts tar du kontakt med projektledaren för att föreslå nya produktinitiativ. Du dubbelkollar sedan att produkterna kommer att uppfylla målet om en försäljningsökning på 5 % innan du går vidare. 

En projektledare ägnar sig åt att övervaka projektbehoven. Det innebär att tilldela uppgifter, leda kickoff-möten, lösa problem för att nå företagsmålen och utföra projektarbete för att nå projektmålen i tid.

Här är ett exempel på en vanlig dag för en projektledare. 

Dagen börjar med att du leder ett teammöte om ett nytt projekt som är på gång. När du har skickat ut anteckningar från mötet kontrollerar du förloppet för den pågående produktlanseringen. Du märker att lanseringen ligger något efter jämfört med den tidsplan som du hjälpte till att beräkna. Du kontaktar produktchefen för att kolla hur det går och erbjuda stöd. 

Läs: Programchef vs projektledare: viktiga skillnader att känna till

Vad är en produktchef?

En produktchefs roll har en strategisk inriktning och kräver att man utför marknadsundersökningar och tänker på helheten för att lyckas. Rollen går också ut på att komma på produktidéer, prissättningar och mätvärden för framgång. Det här liknar programhantering, där man fokuserar på att utveckla strategier för att uppnå företagsmål. 

Vad är en produktchef?

Som produktansvarig bör produktchefen ha en strategisk produktvision, prioriteringsförmåga och kompetens inom kundsupport. Produktchefer bör också ha erfarenhet av att ansvara för arbetsflöden inom produktmarknadsföring och av att hitta sätt att uppfylla kundbehov.

Dessutom är det viktigt att en produktansvarig kan använda problemlösning vid utmaningar såsom produktfel och snäva deadliner. 

Vad gör en produktchef?

En produktchef är ansvarig för en mängd produktrelaterade uppgifter, t.ex. att samla in och använda produktdata för att vägleda nya produktlanseringar. 

Problem kan uppstå, precis som med alla nya produkter eller projekt, så produktchefer måste ofta arbeta med strategisk problemlösning. Det kan göras med hjälp av en ändringskontrollprocess som hjälper produktchefen att dokumentera och spåra projektändringar.

Ytterligare uppgifter som en produktchef övervakar omfattar följande:

 • Samla in information om kundnöjdhet: Att samla in information genom recensioner och undersökningar kan hjälpa till vid ledningen av produktutvecklingen och med att mäta produktens framgång. 

 • Skapa en produktöversikt: En produktöversikt beskriver produktstrategin, prioriteringarna och produktutvecklingen över tid och hjälper till att organisera leveranser.

 • Problemlösning vid hinder för produktplanen: Hinder såsom ineffektiv tidsanvändning och brist på resurser kan försena slutförandedatum. 

 • Prioritera produktlanseringar: Om flera lanseringar sker samtidigt behöver produktcheferna prioritera produkterna baserat på intäkter, framgångsgrad och projektbehov. 

 • Hålla sig uppdaterad om marknadstrender och konkurrenter: Genom att tidigt förutse produktbehov baserat på marknadsundersökningar har din verksamhet goda förutsättningar att lyckas. 

 • Hantera en backlog av produktlanseringar: En produktbacklog är en logg över produktändringar, nya funktioner och utvecklingsproblem. Den hjälper för att dokumentera och kommunicera avvikelser under en ny lansering. 

Vilka slags uppgifter som en produktchef behöver utföra beror på mängden produktlanseringar företaget genomför och hur stort produktteamet är. 

Utmaningar för produktchefer

En produktchef står inför många strategiska produktrelaterade utmaningar. Anledningen är att det kan vara komplicerat att utveckla och lansera nya produkter. Några av de här utmaningarna är att arbeta med olika team, spåra förlopp och anskaffa nödvändiga resurser. 

Andra utmaningar som en produktchef kan ställas inför innefattar:

 • Korrigera produktfel: Om en produkt inte fungerar bra är det upp till produktchefen att göra ändringar eller ta bort produkten helt och hållet. 

 • Hantera kommunikationen mellan olika avdelningar: Produktlanseringar kräver att flera team arbetar tillsammans, så det är viktigt att kommunikationen är tydlig för alla intressenter. 

 • Hålla tidsramen för produktlanseringar: Produktlanseringar är komplexa, så det är viktigt att produktchefer håller sig till schemat för att undvika förseningar. 

 • Arbeta med leverantörer för att skaffa material: Det är produktchefens uppgift att kommunicera med leverantörer och kontinuerligt skaffa det material som behövs.

Även skickliga produktchefer ställs då och då inför liknande utmaningar. Som tur är har de flesta produktcheferna möjlighet att arbeta tillsammans med en projektledare som kan hjälpa dem att delegera, spåra produktlanseringar och se till att de slutförs. 

Vad är en projektledare?

En projektledare ansvarar för att dela upp projektuppgifter och strategiska mål i genomförbara initiativ. Den här rollen innebär att samordna, samarbeta, kommunicera och hantera komplexa projektberoenden och teamresurser. 

Vad är en projektledare?

En projektledare är den som är ytterst ansvarig för att projektets mål uppnås och hanterar därför ofta ansvarsområden såsom avgränsning, kapacitetsplanering, hantering av intressenter och uppdateringar för teamet med hjälp av projektstatusrapporter. För att göra det krävs förmågan att övervinna utmaningar, såsom att nå företagsmål och lösa problem med projektändringar.

Vad gör en projektledare?

En projektledare ansvarar för en rad olika uppgifter som rör planering och genomförande av projekt samt uppföljning av resultat. Med andra ord, alla initiativ i ett projekts livscykel och de fem projekthanteringsfaserna

Ytterligare uppgifter som en projektledare övervakar inkluderar:

 • Kommunicera med teammedlemmarna: Projektledare behöver en bra kommunikationsförmåga för att kunna få kontakt och samarbeta med olika team. 

 • Implementera och ansvara för projekthanteringsverktyg: Projekthanteringsverktyg hjälper till att driva projekt framåt genom att man kan följa utvecklingen och få bättre insyn i vem som ska gör vad och när det ska göras. Projektledaren är den som ansvarar för och hanterar de här verktygen. 

 • Delegera och spåra projektuppgifter: Delegering av uppgifter går ut på att tilldela och spåra uppgifter samt se till att de slutförs. 

 • Spåra strategiska nyckeltal (KPI:er) som bidrar till företagsmålen: Projektledare är ansvariga för att spåra prestationer i projektet och se till att man är i fas för att uppfylla programmålen. 

 • Uppskatta projektets resurser och prioriteringar: Innan ett projekt påbörjas analyserar projektledaren resurser och prioriteringar för att fastställa projektets relevans.

 • Leda teammöten: Att planera och leda möten är viktigt för strategisk planering och projektplanering. Beroende på projektets komplexitet kan projektledare leda kickoff-möten, dagliga standup-möten eller möten varannan vecka. 

 • Informera om projektets tidslinje: Projektledare informerar om tidsprognoser med hjälp av ett tidslinjeverktyg eller ett Gantt-diagram så att alla medlemmar i teamet delar samma uppfattning. Det här kan göras med hjälp av kritiska linjen-metoden, där man använder en specifik formel för att underlätta beräkningen av tidslinjerna.

En projektledares roll är inriktad på att identifiera och hantera processer för att bättre organisera prioriteringar, öka effektiviteten och skapa organisatorisk klarhet.

Läs: 25 viktiga färdigheter i projektledning som du behöver för att lyckas

Utmaningar för projektledare

Eftersom projektledarrollen kan vara komplex står projektledare inför liknande utmaningar som produktchefer. Skillnaden är att projektledare fokuserar på att lösa projektproblem snarare än produktproblem.

En projektledare står bland annat inför följande utmaningar:

 • Ansvara för och spåra risker: Projektledare är ansvariga för att föra ett riskregister i syfte att spåra och motverka potentiella projektrisker.

 • Se till att projekt är i fas: Det är viktigt att hålla koll på projektets tidslinjer och leveranser för att se till att de leder upp till de större affärsmålen.

 • Arbeta med produkt- och programchefer: Projektledare bör ha ett nära samarbete med andra team för att säkerställa samstämmighet i olika initiativ.

 • Lösa problem med projektändringar: I likhet med att spåra risker bör projektledare följa upp förändringar när de uppstår så att de kan informera intressenterna. 

 • Hålla koll på marknadstrender: Projektledare bör hålla koll på nya verktyg och resurser som kan användas för att effektivisera processerna och förbättra teamets effektivitet

Vilka utmaningar du ställs inför varierar beroende på hur stor och komplex din verksamhet är. Dina ansvarsområden som projektledare kan också variera beroende på om du arbetar med en program- eller produktchef. 

Prova Asana för projekthantering

Vilken roll passar bäst för ditt team?

Vilken roll som passar ditt team bäst beror på vilka initiativ och mål ditt företag vill uppnå. Medan en projektledare hjälper till att driva projekt framåt, spårar förlopp och fungerar som en länk i kommunikationen, behövs en produktchef för att utforma strategier för nya lanseringar, samordna produktions- och utvecklingsteam och att skapa innovationer inom hela produktportföljen. 

Vilka roller passar bäst för ditt team?

Ta en titt på de här exempelscenarierna som ditt team kan ställas inför så att du kan avgöra vilken roll som passar bäst för ditt team.

Scenario 1: Kämpar teamet med att kontinuerligt lansera nya produkter och hålla igång produktionen på ett effektivt sätt?

Lösning: En produktchef kan utarbeta strategier för nya produktidéer och samordna produktions- och verksamhetsteam för att se till att alla håller sina deadliner. 

Scenario 2: Kämpar teamet med att utföra projekt i tid och hålla kontakten angående projektändringar och viktiga mål?

Lösning: En projektledare kan övervaka leveranser och fördela resurser och samtidigt hålla teamet informerat om ändringar i projektplanen.

Om teamet kämpar med både produkt- och projektproblem kan du lösa problemen genom att ge teamet en programchef och en projektledare. 

Utarbeta den strategiska planen med en produktchef eller projektledare

Både en produktchef och en projektledare kan hjälpa till att organisera initiativ, sammansluta teammedlemmar och utveckla verksamheten. Allt handlar om att fastställa de viktigaste målen och sedan välja den slags ledare som passar bäst för de målen. 

Planera och hantera produktöversikter och lanseringar på ett och samma ställe med mallar från Asana.

Gratis mallar för produktteam

Relaterade resurser

Artikel

SWOT-analys: presentation och tillämpning (med exempel)