Lanseringshantering: Så här skapar du en framgångsrik process i 5 steg

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana
17 januari 2024
6 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Lanseringshanteringsprocessen artikel bannerbild
Visa mallar

Om du nånsin har varit med om en programvarulansering vet du hur komplicerat det kan bli. Från att hantera projektets tidslinjer till att hålla reda på slutdatum och omfattning är det mycket för en person att ha hand om. Det är där som lanseringshantering kommer in i bilden. Med rätt process på plats kan du hantera även de mest komplicerade uppgifter.

Lanseringshantering är en teknik för att hantera, planera och kontrollera en programvaruuppdatering för att förbättra kvalitet, hastighet och effektivitet. 

Vi kommer att gå igenom vad en lanseringshanteringsprocess innehåller mer i detalj och ge dig en checklista som hjälper dig att komma igång med din egen lanseringsplan. 

Vad är lanseringshantering?

Lanseringshantering är en teknik för att hantera, planera och kontrollera en programvaruuppdatering genom olika steg. Syftet är att förbättra programvaruleveransens kvalitet, hastighet och effektivitet. Lanseringshantering säkerställer att teamet är redo med rätt information vid rätt tidpunkt och ökar sannolikheten för en lyckad lansering. 

Vad är lanseringshantering?

Livscykeln för lanseringshantering består av fem steg som inkluderar planering, utveckling, testning, förberedelse och implementering av en programvaruuppdatering. Varje steg är viktigt för att organisera och genomföra en lyckad lansering på rätt sätt. 

1. Planering av lansering

Det första steget i lanseringen av programvaran är att sätta igång planeringen med intressenterna i utvecklingsteamet. Det finns flera olika sätt att genomföra det här steget, men vanliga initiativ är att hålla ett inledande möte, skriva ett business case och skapa en uppdelad arbetsstruktur för att beskriva projektets beroenden.

Lanseringshanteringens processcykel

Var och en av de här uppgifterna hjälper dig som ansvarig för lanseringen att utföra systemutvecklingens livscykel. I planeringsfasen bör du också kontakta verksamhetsteam och ledarskap för att få programvaruutvecklingen godkänd och klar. 

Här nedan finns en checklista som du kan använda för att börja planera hanteringen av lanseringen:

 1. Ta kontakt med intressenter: Skapa en sammanfattande rapport om projektet och skicka ut den i förväg så att intressenterna kan granska den inför det första mötet.

 2. Ordna ett inledande kickoff-möte för projektet: Beskriv projektets viktigaste detaljer, inklusive mål och framgångsvärden. 

 3. Skriv ett business case: Förklara projektets värde och den inverkan det kommer att ha på din organisation, tillsammans med långsiktiga fördelar. 

 4. Skapa en uppdelad arbetsstruktur: Visualisera projektet genom att dela upp beroenden i små uppgifter som är lätta att förstå. 

 5. Lämna in programvaran för godkännande: Be om godkännande från intressenterna och gör ändringar i projektet innan teamet börjar arbeta. 

 6. Planera ditt schema för lanseringen: Kartlägg, tilldela och följ upp projektuppgifter för att hålla programvarulanseringen igång. 

När du är klar med den här checklistan är du redo för nästa steg: att utveckla programvaran. 

2. Utveckling av lansering

Steg två i en lanseringsprocess är den mest tidskrävande då teammedlemmar sätter igång med att utveckla programvaran. I det här skedet bör uppgifter tilldelas till intressenterna och projektinformationen bör redan ha kommunicerats. 

När informationen är klar kan teammedlemmarna börja utveckla programvaran samtidigt som de testar och improviserar nödvändiga funktioner. Det är en bra idé att börja spåra potentiella risker eller buggar i produktionsmiljön så att du är förberedd inför testfasen. 

Här nedan finns en checklista som du kan använda när du börjar processen för lanseringshanteringen:

 1. Tilldela uppgifter till intressenterna.

 2. Fastställ projektberoenden.

 3. Dokumentera programvarurisker med ett riskregister.

 4. Samarbeta med teamet för att lösa problem.

 5. Inför de nya funktionerna i en produktionsmiljö.

 6. Automatisera de första testerna.

Även om teamarbete och testning är nödvändiga när programvaran utvecklas, börjar den egentliga testningen av programvaran i nästa fas. 

Automatisera arbetet med Asana

3. Testning av lansering

Kanske ännu viktigare än att utveckla programvaran är testfasen som är oerhört väsentlig för att se till att programvaran fungerar som den ska och är redo för lansering. 

Det är bra om teammedlemmarna hjälper till att identifiera och lösa eventuella buggar som uppstår, men det är också viktigt att börja med användartester i det här steget. Beroende på hur komplex din programvarulansering är kan användartester vara en möjlighet för konsumenter att testa din programvara. Detta sker vanligtvis i utbyte mot någon typ av belöning. 

Du behöver också utföra regressionstestning, vilket innebär att du dubbelkollar redan godkända funktioner för att kontrollera att de fortfarande fungerar korrekt. 

Här nedan finns en checklista som du kan använda för att påbörja testningsprocessen:

 1. Börja testa slutanvändarens acceptans (UAT).

 2. Åtgärda eller minimera programvarurisker.

 3. Identifiera programvarubuggar.

 4. Utför regressionstester.

Testning är en stor del av alla lanseringsplaner för programvara och kan vara tidskrävande om många ändringar behövs. 

4. Förberedelse av lansering

I fasen när en programvarulansering förbereds, behöver teamet göra klart nödvändiga ändringar och optimera hur programvaran fungerar i den miljö där den lanseras. Det säkerställer att alla delar av programvaran fungerar som de ska och är redo att implementeras. 

Det är en bra idé att utföra ett slutlig kvalitetssäkringstest, eller flera, för att se till att allt fungerar som det ska. Det kan utföras av dig och ditt team och även gärna med hjälp av teammedlemmar som inte är direkt inblandade eftersom de kommer att kunna se programvaran med nya ögon.

Här nedan finns en checklista som du kan använda för förberedelsen för lanseringen:

 1. Reproducera varje programvaruscenario.

 2. Optimera programvaruintegreringar.

 3. Lös programvarubuggar.

 4. Slutgiltig kvalitetskontroll.

När du har utfört en slutgiltig granskning av programvaran och den har blivit godkänd kan du börja implementera den i en verklig miljö. 

5. Implementering av lansering

Implementeringshanteringen är det sista steget i en programvarulansering. Det innebär processen med att utföra den ursprungliga programvaruidén som involverar att flytta den till en verklig miljö. 

För att kunna implementera programvarulanseringen krävs fler tester för att säkerställa att programvaran fungerar som den ska i den verkliga miljön. När detta är klart är det en bra idé att kontinuerligt utvärdera integreringar och göra nödvändiga ändringar för att förbättra programvarans funktion. 

Här nedan finns en checklista som du kan använda för att påbörja implementeringsprocessen:

 1. Implementera i en verklig miljö.

 2. Testa i en verklig miljö.

 3. Analysera nyckeltal för verksamheten (KPI).

 4. Installera kontinuerliga integreringar.

Det är också en god idé att slutföra projektuppgifterna när programvaran har implementerats och alla nödvändiga ändringar av integreringarna har utförts. 

Lanseringshantering vs ändringshantering

Även om det finns vissa likheter mellan lanseringshantering och ändringshantering så skiljer de sig åt ganska markant. Lanseringshantering är implementeringsprocessen av en programvaruprodukt, medan ändringshantering är processen med att samordna projekt- eller verksamhetsförändringar med en ändringshanteringsprocess

Här är några viktiga skillnader:

 • Lanseringsshantering fokuserar på konfigurering, planering, lansering och testning av ett projekt. 

 • Ändringshantering fokuserar på att bedöma, godkänna, begära och granska projektändringar. 

Medan lanseringshantering huvudsakligen fokuserar på uppgifter som rör planering och schemaläggning av projekt, fokuserar ändringshantering på att samordna ändringar medan en plan genomförs. 

Nu när du förstår vad en lanseringshantering är och hur den skiljer sig från ändringshantering kan vi titta på vilken metod som är rätt för dig.

Läs: Vad är ändringshantering? Så här skapar du en framgångsrik process för ändringshantering i 6 steg

Metoder för lanseringshantering

En programvarulansering bör följa de fem stegen ovan oavsett vilken metod du använder. Det finns dock flera olika sätt att genomföra en lansering på, som till exempel agil utveckling och vattenfallsutveckling. 

Metoder för lanseringshantering

Även om de är olika ger de ett liknande resultat. Den metod du använder beror på komplexiteten i programvaran och teamets storlek. Låt oss titta på funktionerna för var och en av dessa metoder. 

Agil utveckling

Agil utveckling är en metod för projekthantering som innebär att en programvarulansering planeras i små steg. Dessa steg kallas ofta sprintar eller iterationer. De grundläggande funktionerna för agil hantering är:

 • Skapa en översikt.

 • Prioritera din produktbacklog.

 • Definiera logiska mål.

 • Dela in uppgifter i mindre sprintar.

Agil utveckling hjälper team att hantera och utföra ett komplext projekt såsom en programvarulansering på ett enklare sätt. Det passar bäst för team som behöver uppgifter som delas upp i små mål, vilket vanligtvis är fallet med mindre team som har stora projekt att ta itu med. 

Vattenfallsutveckling

Även om vattenfallsutveckling påminner lite om agil utveckling i den meningen att uppgifterna delas upp, är vattenfallsutveckling organiserad på ett linjärt sätt. Det innebär att varje uppgift är knuten till ett beroende och att uppgifter som följer efter inte kan påbörjas förrän den föregående uppgiften är klar. Andra funktioner för vattenfallsutveckling inkluderar:

 • Sammanställning av krav.

 • Planera och schemalägg milstolpar.

 • Implementera planen.

 • Verifiering och testning.

 • Upprätthålla och förbättra planen.

Vattenfallsutveckling är bäst för större projekt och är ofta mer detaljerad, även om båda metoderna kan leda till en lyckad lansering av programvaran om de genomförs på rätt sätt. Processen för vattenfallsutveckling är bäst för team som vill ha specifika uppgifter för varje fas. Det är vanligtvis fallet för större team som har de nödvändiga resurserna men som behöver en organiserad metod för utförande. 

Vilken typ av metod som är rätt för ditt team beror på teamets storlek och vilken typ av organisationsstil du föredrar. Om du är osäker kan du prova båda metoderna för att ta reda på vilken som bäst passar teamets behov. 

Verktyg för lanseringshantering

Lanseringshantering är viktigt av många olika skäl. Det enklaste är att det hjälper till att hantera enskilda faser av en programvarulansering som skapar en mer hanterbar process överlag. Det är därför det är så viktigt att ha rätt programvara för arbetshantering på plats. 

Användbara funktioner för arbetshanteringsverktyg kan innehålla allt från organisering av uppgifter till automatisering och spårning av felrapporter. Vilka som är rätt för dig beror på vilka IT-tjänster du behöver hjälp med.

Rätt verktyg kan hjälpa ditt team med följande:

 • Förbättra synligheten.

 • Skapa en uppdelad arbetsstruktur.

 • Göra förväntningar tydliga.

 • Registrera och spåra felrapporter.

 • Prioritera projektändringar.

 • Effektivisera kommunikationen.

 • Hålla tidsplanen.

Förutom att allt det här bidrar till en lyckad lansering av programvaran så förbättrar det även teamets dynamik. 

Läs: Hemligheten bakom bra gruppdynamik

Använd lanseringshantering för framtida lanseringar

Lanseringshantering är en utmärkt process för programvaruutvecklare och DevOps-team att använda när de lanserar en ny programvaruprodukt. Förutom att upptäcka fel i nya versioner i realtid, ser den också till att IT-infrastrukturen är redo för alla framtida uppdateringar. 

Förbättra din IT-verksamhet ett snäpp ytterligare med vår IT-projektmall. 

Gratis mallar för IT-team

Relaterade resurser

Artikel

6 ways to develop adaptability in the workplace and embrace change