De 6 faserna i produktutvecklingsprocessen (med exempel)

Porträtt av medarbetare Alicia RaeburnAlicia Raeburn
4 februari 2024
8 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Produktutvecklingsprocessen artikel bannerbild
Visa mallar

Sammanfattning

Produktutvecklingsprocessen är en plan i sex faser som tar en produkt från den första produktidén hela vägen till den slutliga lanseringen på marknaden. Den här processen gör det lättare att dela upp uppgifter och organisera samarbete över avdelningsgränserna. Här får du reda på hur du själv kan införa en sådan process.

Att utveckla en ny produkt är både spännande och utmanande. Från den första idén till forskning och prototyper är ingen produktlansering den andra lik. Det finns dock en allmän process som kan hjälpa dig att komma igång med produktutvecklingsprocessen. 

Produktutvecklingsprocessen beskriver de sex steg som krävs för att ta en produkt från idé till lansering på marknaden. Det omfattar att identifiera ett marknadsbehov, undersöka konkurrenterna, utveckla en idé, utarbeta en produktplan och skapa en minimum viable product (MVP).

Under de senaste åren har produktutvecklingsprocessen förbättrats och går numera vanligen till så att varje steg delas in i sex separata faser. Det här hjälper till att organisera processen bättre och dela upp enskilda leveranser i mindre uppgifter.  

Vad är produktutvecklingsprocessen?

Produktutvecklingsprocessen bidrar inte bara till att förenkla lanseringen, utan uppmuntrar också till samarbete mellan olika team som driver processen med teamarbete och kommunikation. 

Låt oss nu fördjupa oss lite i produktlivscykeln och definiera de sex produktfaserna, som alla kan hjälpa dig att framgångsrikt lansera nästa produkt. 

1. Idéutveckling

Det första steget i produktutvecklingsprocessen börjar med att komma på nya produktidéer. Det första idéstadiet består av en brainstorming om produktkoncept som bygger på kundernas behov, prissättning och marknadsundersökningar. 

De sex faserna i produktutvecklingsprocessen

Det är en bra idé att ta hänsyn till följande faktorer när du skapar ett nytt produktkoncept:

 • Målmarknad: Din målmarknad är den konsumentprofil som du bygger din produkt för. Det är viktigt att identifiera det här i början sa att du kan bygga upp ditt produktkoncept utifrån din målmarknad.  

 • Existerande produkter: När du har ett nytt produktkoncept är det en bra idé att utvärdera din befintliga produktportfölj. Finns det redan produkter som löser ett liknande problem? Om så är fallet, är det nya konceptet tillräckligt annorlunda för att vara genomförbart? Genom att svara på de här frågorna höjer du sannolikheten att ditt nya produktkoncept blir framgångsrikt. 

 • Funktionalitet: Du behöver inte ha en detaljerad rapport om produktens funktionalitet ännu, men du bör ha en allmän uppfattning om vilka funktioner den ska fylla. Fundera kring produktens utseende och känslan den inger och varför någon skulle vilja köpa den.

 • SWOT-analys: När du analyserar produktens styrkor, svagheter, möjligheter och risker redan tidigt i processen hjälper det dig att bygga den bästa versionen av ditt nya koncept. På så sätt kan du se till att din produkt skiljer sig från konkurrenternas och att den uppfyller en brist på marknaden. 

 • SCAMPER-metoden: För att vidareutveckla din idé kan du använda brainstorming-metoder såsom SCAMPER, som innebär att man ersätter, kombinerar, anpassar, modifierar eller använder produkten på ett annat sätt, eller till och med avfärdar eller omorganiserar produktkonceptet.   

För att validera ett produktkoncept kan du dokumentera idéer i form av ett användningsfall. På så sätt får alla teammedlemmar en tydlig förståelse för de första produktfunktionerna och målen för den nya produktlanseringen. 

2. Produktdefinition

När du har slutfört affärsidén och diskuterat din målmarknad och produktens funktionalitet är det dags att definiera produkten. Det kallas också för sondering eller konceptutveckling och fokuserar på att förfina produktstrategin. 

Under det här steget är det viktigt att definiera detaljer, bland annat:

 • Verksamhetsanalys: En verksamhetsanalys består av kartläggning av strategier för distribution och e-handel samt en mer djupgående analys av konkurrensen. Syftet med det här steget är att börja bygga upp en tydligt definierad produktöversikt.

 • Produktvärde: Produktens värde bestäms av det problem som produkten löser. Tänk på hur den skiljer sig från andra produkter på marknaden. Att definiera dess värde kan vara användbart för marknadsundersökningar och för att utveckla din marknadsföringsstrategi.

 • Framgångsvärden: Det är viktigt att klargöra framgångsvärdena tidigt så att du kan utvärdera och mäta framstegen när produkten lanseras. Finns det viktiga mätvärden som du vill granska? Till exempel grundläggande KPI:er såsom genomsnittligt beställningsvärde, eller något mer specifikt som t.ex. anpassade mål som är relevanta för din organisation. 

 • Marknadsstrategi: När du har identifierat ditt produktvärde och dina framgångsvärden kan du börja utforma en marknadsföringsstrategi som passar dina behov. Fundera över vilka kanaler du vill marknadsföra din produkt i, t.ex. sociala medier eller blogginlägg. Även om strategin kan behöva revideras beroende på den färdiga produkten är det en bra idé att fundera på det här redan när du definierar produkten så att du kan börja planera. 

När idéerna väl har definierats är det dags att börja bygga upp din minimum viable product (MVP) med de första prototyperna.

3. Prototypframställning

Under prototypfasen kommer ditt team att göra intensiv research och dokumentera produkten genom att skapa en mer detaljerad affärsplan och konstruera produkten.

De här första prototyperna kan vara så enkla som en ritning eller en mer komplex datormodell av den första designen. Prototyperna hjälper dig att identifiera riskområden innan du skapar produkten.

Under prototypfasen kommer ni att arbeta med saker som:

 • Undersökning av marknadsrisker: Det är viktigt att analysera eventuella risker i samband med tillverkningen av din produkt innan den skapas fysiskt. Det förhindrar att produktlanseringen spårar ur senare och säkerställer att du kommunicerar riskerna till teamet genom att dokumentera dem i ett riskregister

 • Utvecklingsstrategi: Nästa steg är att börja arbeta med utvecklingsplanen. Med andra ord, förstå hur de olika uppgifterna ska tilldelas och hur tidslinjen kommer att ser ut för uppgifterna. Ett sätt på vilket du kan planera uppgifter och uppskatta tidslinjen är att använda kritiska linjen-metoden

 • Förstudie: Följande fas i processen är att utvärdera din produktstrategi utifrån genomförbarheten. Bestäm om arbetsbelastningen och den uppskattade tidsplanen är möjliga att genomföra. Justera i annat fall dina datum och be om hjälp från ytterligare intressenter.

 • MVP: Slutresultatet av prototypfasen är en minimum viable product. Tänk på din MVP som en produkt som har de egenskaper som krävs för att den ska kunna lanseras, men bara vad som är nödvändigt för att den ska fungera. En MVP-cykel skulle till exempel ha ram, hjul och sadel, men inte någon korg eller klocka. Att skapa en MVP kan hjälpa ditt team att nå produktlanseringen snabbare än om ni hade byggt alla funktioner ni vill ha, eftersom det kan försena lanseringen. Önskade funktioner kan läggas till senare när kapacitet för det finns.

Nu är det dags att börja utforma produkten för lansering på marknaden. 

Prova Asanas programvara för arbetsflödeshantering

4. Första designen

Under det första designstadiet jobbar projektintressenterna tillsammans för att producera en modell av produkten baserad på MVP-prototypen. Den här designen bör skapas med en publik i åtanke och komplettera produktens viktigaste funktioner. 

En lyckad produktdesign kan behöva göras om flera gånger innan den blir helt rätt, och kan inbegripa att du behöver kommunicera med distributörer för att få tag på nödvändiga material. 

För att ta fram den första designen behöver du göra följande: 

 • Införskaffa material: Att införskaffa material spelar en viktig roll när den första övningsmodellen designas. Detta kan innebära att man jobbar med flera olika leverantörer och beställer material eller skapar sitt eget. Eftersom material kan komma från olika platser bör du dokumentera materialanvändningen på ett centralt, gemensamt ställe som går att hänvisa till senare om det skulle behövas.  

 • Hålla kontakt med intressenterna: Det är viktigt att hålla en tät kommunikation under designfasen för att kontrollera att din ursprungliga design gör framsteg. Dela med dig av veckovisa eller dagliga förloppsrapporter för att dela uppdateringar och få godkännanden när det behövs. 

 • Ta emot initial feedback: När designen är färdig kan du be högsta ledningen och projektets intressenter om inledande feedback. Du kan sedan revidera produktdesignen vid behov tills den slutliga designen är redo att utvecklas och implementeras. 

När designen har godkänts och är redo att lämnas vidare går du över till valideringsfasen för sluttestning inför produktlanseringen. 

5. Validering och testning

För att kunna lansera en ny produkt måste du först validera och testa den. Det säkerställer att varje del av produkten – allt från utveckling till marknadsföring – fungerar effektivt innan den släpps till allmänheten.

För att säkerställa kvaliteten på din produkt bör följande göras:

 • Utveckling och testning av produktkoncept: Du kanske har lyckats utforma din prototyp, men du måste fortfarande lösa eventuella problem som uppstår under utvecklingen av konceptet. Det kan handla om programvaruutveckling eller fysisk produktion av den första prototypen. Ta hjälp av teammedlemmar och betatestare för att testa funktionaliteten och kvalitetssäkra utvecklingen. 

 • Frontend-testning: Under det här skedet testar du funktionaliteten i användargränssnittet för att upptäcka risker med koden eller fel som påverkar konsumenten. Det inkluderar att kontrollera e-handelsfunktionaliteten och se till att den är stabil inför lanseringen.

 • Test av marknadsföring: Innan du börjar producera din slutliga produkt kan du testa din marknadsföringsplan för att se funktionaliteten och upptäcka eventuella fel. Det är också dags att se till att alla kampanjer är korrekt förberedda och redo att lanseras. 

När de första testerna är klara är du redo att börja producera det slutliga produktkonceptet och lansera det för din kundbas. 

6. Kommersialisering

Nu är det dags att kommersialisera din idé, vilket innebär att lansera din produkt och implementera den på din webbplats. 

Vid det här laget har du slutfört designen och kvalitetstestat din utvecklings- och marknadsföringsstrategi. Du bör känna dig säker på att den sista iterationen gick bra och vara redo att producera din slutprodukt. 

I den här fasen bör du jobba med:

 • Produktutveckling: Det här är den fysiska versionen av din produkt som kommer att släppas till dina kunder. Det kan kräva att ytterligare programvarukoncept utvecklas eller produceras. Ge ditt team den slutliga prototypen och MVP-iterationer så att produkten produceras enligt korrekta specifikationer. 

 • E-handelsimplementering: När produkten har utvecklats och är redo att lanseras, kommer ditt utvecklingsteam att göra e-handelsmaterialet tillgängligt. Det kan kräva ytterligare testning för att säkerställa att produkten fungerar som det var tänkt under den tidigare testfasen i frontend. 

Din slutprodukt är nu lanserad. Allt som återstår är att mäta framgången med hjälp av de första framgångsvärdena som ni fastställde. 

Exempel på produktutvecklingsprocesser

Nu när du har förstått de sex faserna i produktlivscykeln ska vi titta på verkliga exempel av några av de mest framgångsrika produktutvecklingsstrategierna från ikoniska startupföretag som kan inspirera dig till din egen strategi.

Exempel 1: Figmas expansion av sina produktfunktioner

 • Figma startade 2012 och var det första professionella verktyget för utformning av användargränssnitt som byggdes helt och hållet i webbläsaren. Idag har Figma vuxit till marknadsledare när det gäller design av webbapplikationer.

Deras uppdrag är att göra design tillgänglig för fler människor och hjälpa dem att förverkliga sina kreativa idéer. Det har de lyckats med genom att kontinuerligt lägga till nya produktfunktioner (t.ex. flera flödesfunktioner, en timer för brainstorming och en interaktiv whiteboard), koordinera framgångsrika programvaruversioner och bygga upp förtroende genom transparens.

Läs vår fallstudie om du vill lära dig hur Figma använder Asana för att hantera utvecklings-backlogs. 

Exempel 2: Uber fyllde en marknadslucka

 • I dag tänker vi på Uber som den största samåkningstjänsten, men så har det inte alltid varit. Även Uber började med en övertygande produktstrategi som gjorde dem till det innovativa företag de är i dag. 

Ubers strategi började med att fylla en lucka i den befintliga taxibranschen: att skapa en enklare process för att få tag på en taxi med förenklad betalningshantering. Men det var inte allt, de fortsatte med att förnya sin produktportfölj genom att ta fram olika nivåer av resor, allt från lyxiga till budgetvänliga. 

Även om varje situation varierar något, kan du också skapa en innovativ portfölj med rätt produktstrategi. 

Vem ingår i produktutvecklingsteamet?

Det finns många intressenter och olika team som deltar i produktutvecklingsprocessen. Den viktigaste ledaren är produktchefen, som övervakar alla produktuppgifter i samband med idéutveckling, forskning, teknikutveckling och produktlansering. 

Vem ingår i produktutvecklingsteamet?

Andra viktiga intressenter är:

 • Produktledare: En produktledare övervakar produktlivscykelns alla delar och jobbar på att överbrygga kommunikationsluckor mellan interna och externa team. Produktledningen arbetar även med att initiera nya produktlanseringar, produktidéer och marknadsundersökningar.

 • Projektledare: En projektledare kan ingå i produktutvecklingsprocessen för att hjälpa till med kommunikationen mellan olika avdelningar. De kan också assistera med uppgiftstilldelning och målspårning.

 • Design: Designteamet bidrar under prototyp- och designfasen med det visuella produktkonceptet. Det är viktigt att koppla produktdesignen till varumärkesriktlinjer och bästa praxis för användarupplevelsen. 

 • Utveckling: Utvecklingsteamet hjälper till med implementeringen av produkten på webbplatsen. Vanligast är att ett team av utvecklare samarbetar för att skapa ett nytt produkterbjudande beroende på konceptets komplexitet.

 • Marknadsföring: Marknadsföringsteamet hjälper till med att utveckla en marknadsstrategi och testar den innan produkten släpps på marknaden. De kommer även att mäta marknadsstrategins framgångsvärden.

 • Försäljning: Produktchefen samarbetar med försäljningsteamet för att ta fram en effektiv strategi och rapportera om framgångsvärden efter att produkten har lanserats. 

 • Ledning: Intressenter som är verkställande direktörer kan behöva ge sitt godkännande innan produkten lanseras. 

Förutom alla de här viktiga rollerna kan andra involverade team vara finans, teknik och olika relaterade intressenter. Alla kan tänkas spela en roll i processen beroende på hur komplext konceptet är. 

Läs: Produktledare vs projektledare: vad är skillnaden?

Utöka din portfölj med produktutveckling

Rätt produktutvecklingsprocess kan hjälpa dig att effektivisera varje steg med organiserade uppgifter och samarbete i teamet. De sex stegen som beskrivs ovan kommer att hjälpa ditt team genom processens alla stadier, hela vägen från den första idén till utvecklingsfasen. 

Samordna uppgifter och organisera din produktutvecklingsprocess med Asana för produkthantering. Asana kan hjälpa dig att få ut dina produkter snabbare på marknaden genom att spåra arbetsbelastningen och förenkla planeringen.

Prova Asana för produktchefer

Relaterade resurser

Mall

Scrumban template