Teamstruktur: 10 effektiva sätt att organisera teamet

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana
25 januari 2024
6 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Bannerbild för artikel om teamstruktur
Visa mallar

Letar du efter sätt att organisera och leda ditt team bättre? Du kanske blir förvånad över att upptäcka att det finns många olika sätt att uppnå en organisationsstruktur som förbättrar teameffektiviteten

En teamstruktur definierar förhållandet mellan aktiviteter, ledarskap och teammedlemmar. Även om det kan tyckas enkelt kan teamstrukturer ha en enorm inverkan på fördelningen av befogenheter och hur team samarbetar och arbetar tillsammans dagligen. 

Varje organisationsstruktur har sin egen befälsordning och erbjuder unika sätt att uppmuntra teamarbete med hjälp av en samarbetsprogramvara. På samma sätt bidrar varje enskild del till att skapa dynamik i relationerna och bilda en kollegial arbetsmiljö. 

Från en funktionell struktur till en platt struktur – vi går igenom de 10 mest effektiva sätten att organisera ditt team för att hjälpa dig att hitta rätt tillvägagångssätt för dina mål. 

1. Hierarkisk struktur

Ett hierarkiskt format är grunden för de flesta organisationsscheman. En hierarki har en pyramidliknande struktur med chefer, direktörer, ledare och anställda i ordning från den högsta nivån till den lägsta i kedjan. Det är den överlägset mest använda strukturen och den skapar tydliga gränser mellan teammedlemmarna. 

Hierarkisk struktur

Många organisationer använder den traditionella hierarkiska strukturen, men det finns många varianter som du kan välja mellan. Till exempel en processbaserad och cirkulär struktur, som använder en liknande hierarki men visualiseras på olika sätt.

Antalet lager i din struktur beror på hur stort och komplext ditt team är. De flesta organisationer har fyra eller fler lager och visualiserar strukturen i ett organisationsschema för hela företaget.

Bäst för team som vill ha följande:

 • En okomplicerad rapporteringsstrukur.

 • Tydliga karriärvägar.

 • Specialistkompetens inom varje tjänst.

Det hierarkiska tillvägagångssättet är en universell organisationsstruktur som fungerar för de flesta, om inte alla, team. 

Läs: Grupp vs team: vad är skillnaden?

2. Funktionell struktur

En av de mest använda teamstrukturerna, förutom den hierarkiska metoden, är den funktionella organisationsstrukturen. I den grupperas teamen utifrån sina färdigheter och kunskaper. Det är grupper som är vertikalt strukturerade mellan varje avdelning uppifrån och ner, från den verkställande direktören till enskilda teammedlemmar och så vidare.

Funktionella strukturer organiserar den högsta ledningen – eller en typ av enskild auktoritet – för att övervaka varje avdelning. 

Även om de här teamen varierar från företag till företag är poängen med den funktionella strukturen att möjliggöra specialiserade färdigheter och förbereda sig för organisatorisk tillväxt.

Bäst för team som vill ha följande:

 • Experter på olika områden.

 • Teamansvarstagande.

 • Organisationstillväxt.

Ett viktigt inslag i den funktionella strukturen är möjligheten att odla nischade specialiteter inom olika avdelningar. 

3. Matrisstruktur

Matrisstrukturen skiljer sig mest från andra teamstrukturer eftersom den inte följer den typiska hierarkiska modellen. Den här teamstrukturen är organiserad i ett rutnätformat, där teammedlemmarna rapporterar till mer än en ledare. De relationerna struktureras vanligen som primära och sekundära rapporteringsrelationer.. 

Matrisorganisationeranvänder den här strukturen för att skapa balans mellan ledarskapet och, i slutändan, beslutsprocessen.  

Vilket tillvägagångssätt du väljer beror på hur dina team och rapporteringsstrukturer ser ut. Den största fördelen är att skapa en balanserad organisationsstruktur, vilket kan uppnås genom att upprätta rapporteringslinjer för varje individ till flera ledare i olika avdelningar. 

Bäst för team som vill ha följande:

 • Balans mellan företagsenheter och produkter.

 • Förbättrat samarbete och kommunikation.

 • Dynamiskt balanserat ledarskap.

Det här brukar fungera för team som vill säkerställa att beslutsbefogenheterna inte begränsas till en handfull individer och hellre vill att teammedlemmarna ska känna att de är kapabla att fatta beslut. 

Läs: 12 tips för effektiv kommunikation på arbetsplatsen

4. Processbaserad struktur

En processbaserad struktur betonar olika interna processer snarare än avdelningar. I likhet med andra strukturer är den också hierarkiskt organiserad och ledarskapet är kopplat till de olika processerna.

Den här typen av teamstruktur föredras av organisationer vars processer är viktigare än enskilda projekt. Det kan vara nya processer eller processer som din organisation redan har infört. 

Bäst för team som vill ha följande:

 • Effektivitet.

 • Organisationstillväxt.

 • Hjälp med många olika processer.

Team som lämpar sig för den här strukturen tenderar att fokusera på interna processer och effektivitet snarare än på externt riktade projekt. 

5. Cirkulär struktur

Den cirkulära strukturen är visuellt annorlunda, men följer en hierarkisk organisation som de flesta andra. Medlemmar på högre nivå representeras i den inre cirkeln och medlemmar på lägre nivå i de yttre cirklarna. Den verkställande ledningen visas i mitten av cirkeln, vilket representerar den dynamiska relation de har med varje avdelningschef. 

Cirkulär struktur

Den här organisationsstrukturen håller alla samman, men ändå åtskilda i sina egna cirklar. Antalet ringar i din struktur kommer att fortsätta att öka tills alla individer är placerade på de nivåer de tillhör. 

På grund av den visuella karaktären hos denna struktur passar den bäst för små team som vill ha en dynamisk kommunikation. 

Bäst för team som vill ha följande:

 • Flytande kommunikation.

 • Smidigt informationsflöde.

 • Dynamiska relationer.

Den här moderna metoden skiljer sig från många andra strukturer och kan fungera bra för distansarbetande organisationer som behöver hjälp med att kommunicera effektivt mellan ledningen och teammedlemmarna. 

6. Platt struktur

Till skillnad från den triangulära formen hos en traditionell organisationsstruktur är en platt struktur en sammanhängande väv med flera platta nivåer. Nivåerna omfattar alla ledningsnivåer, från chefer till mellanchefer och vidare. Skillnaden är att det alltid bara finns ett par steg mellan ledningen och de enskilda teamen – till skillnad från en hierarkisk strategi som kan ha många nivåer mellan chefer och teammedlemmar på lägre nivå. 

Den platta strukturen är perfekt för team som vill skapa centraliserade eller enhetliga nätverk som kopplas tillbaka till gemensamma mål. 

Era kontakter kommer att skilja sig åt beroende på era team och hur involverade cheferna är. Huvudsyftet med den här strukturen är att skapa en balans mellan ledarskap och tvärfunktionella team

Bäst för team som vill ha följande:

Om du är villig att använda en otraditionell metod kan den platta metoden ha en enorm inverkan på produktiviteten och klarheten. 

Fastställ och uppnå mål med Asana

7. Nätverksbaserad organisationsstruktur

I en nätverksorganisation är teamen strukturerade utifrån relativa nätverk. Det är särskilt lämpligt för organisationer som kräver att arbete utförs av externa team som befinner sig på olika platser i världen eller som äger flera små företag. 

I den här strukturen är vart och ett av nätverken organiserat som en separat enhet och anslutet till varandra genom knutpunkter.

Genom att dela upp teamen i mindre grupper kan mycket information delas inom nätverken i stället för att dela lite information med många nätverk. Det beror på att det är mer troligt att teammedlemmarna vet vilken teammedlem de ska kontakta inom sin grupp och att kommunikationen kan flöda fritt. 

Bäst för team som vill ha följande:

 • Kommunikation inom nätverk.

 • Tydlig kontaktinformation.

 • Specialistkompetens inom nätverk.

Nätverksstrukturen används oftast av nödvändighet. De flesta organisationer kommer inte att använda den om inte deras team redan är organiserade i nätverk av något slag. 

8. Produktfokuserad avdelningsstruktur

En avdelningsstruktur är en struktur där varje funktion delas in i en separat avdelning. Inom denna typ av struktur finns det en mängd olika specialiserade områden, inklusive en produktfokuserad struktur. 

Produktfokuserad avdelningsstruktur

I den här metoden är varje avdelning uppdelad i enskilda produktlinjer.

Därefter ansvarar utvalda team för varje produktlinje. Det är till hjälp för organisationer som är i huvudsak inriktade på produktion och som vill skapa tydliga ansvarsområden mellan avdelningar.

Bäst för team som vill ha följande:

 • Delvis självständiga avdelningar.

 • Kontinuerliga produktförbättringar.

De här funktionerna är bäst för team som är starkt involverade i produktutveckling och som föredrar en balans mellan både individuellt arbete och teamarbete. 

9. Marknadsfokuserad avdelningsstruktur

En marknadsfokuserad avdelning liknar produktfokuserade, men fokuserar på – du gissade rätt – individuella marknader. Det kan vara allt från olika branschtyper till kundtyper. Organisationer som använder den här strukturen kan ha flera varumärken under ett paraplyföretag eller till och med helt olika varor och tjänster. 

Den här sortens avdelningsstruktur skapar tydliga ansvarsområden för specifika avdelningar. Företag som använder den här strukturen har vanligtvis ett brett utbud av produkter och behöver hjälp med att organisera avdelningar för alla de olika produktlinjerna.

Bäst för team som vill ha följande:

 • Förmågan att fokusera på en marknad i taget.

 • Teamspecialisering.

 • Individuella prestationer.

I likhet med andra avdelningsstrukturer är en marknadsfokuserad struktur bäst för team som föredrar en balans mellan både individuellt arbete och teamarbete. 

10. Geografisk avdelningsstruktur

Den sista typen av struktur för avdelningar är inriktad på geografiska områden. Regioner, territorier eller distrikt är organiserade i separata avdelningar, vilket skapar tydliga gränser och logistik över geografiska områden. Den här strukturen är bäst för organisationer som är beroende av kunder eller leveranskedjebehov inom specifika regioner. 

Att dela upp arbetet kan ha en positiv inverkan på en rad olika funktioner, inklusive individuell specialisering och ökat värde på utvalda geografiska platser.

Bäst för team som vill ha följande:

 • Förmågan att tjäna lokala samhällen.

 • Kommunikation med lokala kunder eller personer i leveranskedja.

 • Teamsamarbete.

I likhet med nätverksstrukturen används den här typen av avdelningsstruktur oftast av nödvändighet. Om din organisation inte har några geografiska begränsningar, till exempel flera fysiska platser eller medarbetare som är utspridda över flera områden, behöver du inte oroa dig för att använda den här metoden. Det kan dock vara ett bra alternativ för team som behöver en lösning för geografiskt utspridda team. 

Vilken teamstruktur är rätt för dig?

Vilken teamstruktur som är rätt för din organisation beror på många faktorer, t.ex. storleken på varje team, antalet chefer och till och med företagets värderingar. Medan vissa kan välja mer traditionella metoder, kan andra välja mer moderna. 

Några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man överväger en ny teamstruktur är kommunikation och balans i ledarskapet, som båda kan vara avgörande för teamdynamiken.

Teamstrukturer och kommunikation

När det gäller kommunikation och tydlighet inom en organisation finns det en balans mellan för mycket och för lite. För mycket kommunikation kan leda till förvirring och utbrändhet hos de anställda. Å andra sidan kan för lite kommunikation leda till dubbelarbete och låg produktivitet. 

Teamstrukturer som förkroppsligar balanserad kommunikation och klarhet inkluderar:

 • Matrisstrukturen.

 • Den cirkulära strukturen.

 • Nätverksstrukturen.

Den här sorters strukturer kan användas för utvecklingsteam, marknadsföringsteam och de flesta andra team däremellan. 

Teamstrukturer och ledarskap

På samma sätt som balans krävs i organisationskommunikationen är dynamik mellan ledarskapet och teammedlemmarna lika viktig. Stora avstånd mellan anställda på högre och lägre nivå kan skapa oklarheter och kommunikationsproblem. 

Det kan vara svårt att hitta en balans. Å ena sidan bör de som innehar ledarroller ha befogenheter på områden som har stor inverkan på organisationen. Å andra sidan kan en begränsning av befogenheterna till ett fåtal personer kännas nedslående för den stora majoriteten av teammedlemmarna. 

Teamstrukturen som skapar en balanserad ledarskapsauktoritet inkluderar:

 • Den platta strukturen.

 • Matrisstrukturen.

 • Den hierarkiska strukturen.

Rätt auktoritetsstruktur hjälper ditt team att bidra med idéer och leverera arbete som ger större effekt. 

Läs: Ledarskap vs chefskap: vad är skillnaden?

Strukturera ditt team för större framgång

Din teamstruktur påverkar allting från teambyggande till de anställdas moral och till och med företagets framgång. Projektledare kan bidra till att skapa gränser mellan olika team för att förbättra produktiviteten och prestationerna. 

Vill du ta din struktur till nästa nivå? Prova programvara för samarbete för att effektivisera kommunikationen i teamet.

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Situationsanpassat ledarskap: 4 stilar och egenskaper