Situationsanpassat ledarskap: 4 stilar och egenskaper

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana27 maj 20227 min. läsning
facebooktwitterlinkedin
Bannerbild för artikel om situationsanpassat ledarskap
Visa mallar

Sammanfattning

Situationsanpassat ledarskap uppmuntrar ledare att ta hänsyn till de teammedlemmar de leder och till det unika i varje situation när de väljer ledarskapsmetod. I den här guiden diskuterar vi de fyra situationsanpassade ledarstilarna och hur du kan använda dem för att hjälpa dina teammedlemmar på bästa sätt.

När du leder ditt team kanske du märker att de olika situationerna du möter kräver olika svar. Om ditt marknadsföringsteam till exempel tar sig an ett projekt med mycket tekniskt arbete kan du behöva coacha ditt team genom okänd terräng i stället för att delegera uppgifter. Om ditt team däremot tar sig an ett projekt som liknar andra projekt som de har gjort tidigare kan du anta en mer tillbakadragen ledarroll.

Att vara en situationsanpassad ledare innebär att justera ledarstilen till den föreliggande situationen. I den här guiden kommer vi att diskutera fyra situationsanpassade ledarstilar och hur du kan använda dem för att skapa en flexibel och anpassningsbar arbetsmiljö. 

Vad är situationsanpassat ledarskap?

Situationsanpassat ledarskap är en ledarstil där ledarna tar hänsyn till beredskapsnivån hos teammedlemmarna och till det unika i varje situation. Paul Hersey och Ken Blanchard utvecklade den situationsanpassade ledarskapsmodellen år 1969 medan de arbetade med hantering av organisationsbeteende

Den situationsanpassade ledaren tar fram det bästa i sitt team genom att skapa en demokratisk arbetsmiljöoch främjaanpassningsförmåga och flexibilitet.

Hur fungerar situationsanpassat ledarskap?

Det situationsanpassade ledarskapet kan hjälpa dig att utveckla relationer med dina medarbetare eftersom du anpassar din ledarstil till deras utvecklingsnivå. Varje teammedlem kräver en unik nivå av praktiskt och kommunikationsbaserat ledarskap. Det är upp till dig att bedöma dina teammedlemmars färdigheter, självförtroende och motivation och avgöra vilken typ av ledarstil du ska använda.

Alla teammedlemmar har olika förmågor, självförtroende och motivation på jobbet. Om du använder samma ledarstil för alla kommer vissa teammedlemmar att uppskatta ditt ledarskap medan andra kommer att känna sig mindre stimulerade. Den situationsanpassade ledarskapsmetoden är flexibel och gör att du kan anpassa din ledarstil efter allas behov.

Läs: Fiedlers kontingensmodell: därför är ledarskap inte något enhetligt

4 stilar för situationsanpassat ledarskap

Det finns fyra ledarstilar som du kan använda beroende på vem du leder och när du leder. Du kan placera de här olika ledarstilarna längs ett diagram som visar din nivå av delegerande beteende i förhållande till din nivå av stödjande beteende. 

typer av situationsanpassade ledarstilar

Instruerande beteende är i vilken utsträckning du talar om för teammedlemmarna vad de ska göra, och hur det ska gå till, var det ska göras och när det ska vara klart. Stödjande beteende är i vilken utsträckning du kommunicerar med teammedlemmarna, lyssnar aktivt på dem och ger dem erkännande när de gör framsteg med en uppgift. 

Förhållandet mellan din nivå av stödjande beteende och samma nivå av instruerande beteende avgör vilken typ av situationsanpassad ledarstil du använder. 

1. Instruerande

Stil 1 är den instruerande situationsanpassade ledarstilen, även känd som vägledande eller berättande. När man instruerar är nivån av delegerande beteende hög, medan nivån av stödjande beteende är låg. Den här ledarstilen är som mest effektiv när teammedlemmen kräver nära övervakning av dig som ledare, antingen för att personen i fråga är oerfaren eller för att han eller hon har lågt engagemang för uppgiften. 

Scenario: En ny medlem går med i teamet och har begränsad erfarenhet av att skicka ut e-postmeddelanden till potentiella kunder. Teammedlemmen verkar inte vara helt trygg med att hantera projektet på egen hand eftersom det är personens första kunduppsökande projekt, så du använder den situationsanpassade ledarstilen för att vägleda temmedlemmen genom varje steg och se till att inga misstag begås.

2. Coachande

Stil 2 är den coachande situationsanpassade ledarstilen, även känd som säljande eller förklarande. När man coachar är nivån av delegerande beteende hög och nivån av stödjande beteende likaså. Den här situationsanpassade ledarstilen är som mest effektiv för den entusiastiska nybörjaren, eftersom du kan observera och stödja dem utan nära övervakning.

Scenario: En teammedlem berättar att hon är angelägen om att få erfarenhet av marknadsföring i sociala medier även hon aldrig tidigare har arbetat inom det området. Även om teammedlemmen har begränsad erfarenhet låter du henne arbeta med ett projekt om sociala medier samtidigt som du observerar henne så att hon kan få arbetsrelaterad erfarenhet. Du ger henne sedan feedback på sina prestationer när projektet är avslutat.

Läs: En guide i 6 steg för hur du skapar och hanterar en innehållskalender för sociala medier

3. Stödjande

Stil 3 är den stödjande situationsanpassade ledarstilen, även känd som deltagande eller underlättande. Den här stilen skiljer sig från stilarna 1 och 2 eftersom den har en hög grad av stödjande beteende och en låg grad av delegerande beteende, vilket innebär att den utgår från teammedlemmarna. Använd den här ledarstilen om din teammedlem har de färdigheter som krävs för att slutföra uppgiften, men saknar tillräckligt med självförtroende eller motivation för att lyckas med den. Som ledare kan du ställa öppna frågor för att fastställa problemet och hjälpa till att hitta en lösning.

Scenario: En av dina skickligaste medarbetare börjar plötsligt att underprestera på jobbet. Du blir orolig eftersom du vet att teammedlemmen är kapabel till mycket mer än vad den för närvarande presterar. Du tillämpar den stödjande situationsanpassade ledarstilen och ordnar ett individuellt möte med teammedlemmen. När du får reda på att problemet är personligt, säger du att du finns där för att prata om det behövs och erbjuder en ledig dag för mental vila innan teammedlemmen kommer tillbaka helt till jobbet. 

Läs: Ledarens guide till att motverka utbrändhet i teamet

4. Delegerande

Stil 4 är den delegerande situationsanpassade ledarstilen, även känd som den stärkande eller övervakande stilen. Den här stilen innebär en lägre grad av delegerande och stödjande beteende eftersom det är en ledarstil som utgår från teammedlemmen. När teammedlemmarna är självgående och presterar väl kan de behöva att du antar en tillbakadragen ledarroll. Den här stilen ger teammedlemmarna större frihet och främjar förtroendet mellan teamen. 

Scenario: En teammedlem som du har arbetat med i några år säger till dig att han känner sig säker på att klara av ett kommande projekt på egen hand. Du vet att teammedlemmen har de färdigheter som krävs för att ro projektet i hamn. Du bestämmer dig för att ge honom friheten att arbeta utan övervakning, eftersom du vet att han kommer att vända sig till dig om han har frågor och för slutgranskningen.

Egenskaper för situationsanpassat ledarskap

Det krävs en flexibel person för att lyckas som situationsanpassad ledare. Ledare som föredrar att hålla sig till en viss ledarstil skräddarsyr inte sitt tillvägagångssätt för olika medarbetare. Som situationsanpassad ledare måste du anpassa ditt situationsanpassade tillvägagångssätt till varje teammedlem och arbeta hårt för att leda med gott exempel.

Egenskaper för situationsanpassat ledarskap

Insiktsfull

Situationsanpassade ledare är insiktsfulla och förstår teammedlemmarnas behov i alla situationer. Om du är insiktsfull kan du bedöma om dina medarbetare känner sig trygga eller osäkra, motiverade eller ovilliga, och om de kan hantera en uppgift på egen hand eller om de behöver ytterligare stöd. 

Flexibel

Situationsanpassade ledare måste också vara flexibla. När du vet vad dina medarbetare behöver av dig, kan du snabbt anpassa din ledarstil för att tillgodose dessa behov. Flexibilitet är viktigt eftersom du kan ha flera teammedlemmar som behöver olika ledarstilar i olika situationer. Det är upp till dig att anpassa dig till varje enskild person. 

Tillförlitlig

Trovärdighet är en av de bästa egenskaperna för situationsanpassat ledarskap som du kan ha. När dina medarbetare litar på dig är det mer sannolikt att de lyckas på jobbet. Du kan vinna dina teammedlemmars förtroende genom att främja kommunikation och positiva kontakter. 

Problemlösare

Situationsanpassade ledare briljerar när det gäller problemlösning och beslutsfattande. Det är en ovärderlig kompetens att vara en eftertänksam person som ser till helheten och förmår lösa en rad olika problem när de uppstår. Genom att tänka snabbt och använda olika ledarstilar kan du leda ditt team till framgång. 

Mentor och coach

Coachning är den andra situationsanpassade ledarstilen, men en bra situationsanpassad ledare bör alltid agera som en coach för sitt team. Det är viktigt att kunna uppmuntra och stödja sitt team samtidigt som man ger teammedlemmarna vägledning i deras dagliga arbete. 

Om du har de här ledaregenskaperna kan du vara säker på att du är en effektiv ledare och att du stödjer ditt team på bästa möjliga sätt.  

Läs: Så här leder du med gott exempel, enligt en Asana-ledare

För- och nackdelar med situationsanpassat ledarskap

Varje ledarstil har fördelar och nackdelar. Om du är medveten om nackdelarna med din ledarroll kan du bli en bra ledare och förebygga eventuella utmaningar innan de uppstår.

För- och nackdelar med situationsanpassat ledarskap

Fördelar: 

  • Förbättrar produktiviteten: En fördel med situationsanpassat ledarskap är att det förbättrar den totala produktiviteten hos teammedlemmarna. Eftersom varje teammedlem har en sin egen nivå av skicklighet och motivation kan du med hjälp av en adaptiv ledarskapsform utvärdera alla var för sig och maximera deras prestationer. 

  • Fokuserar på teammedlemmar: Den situationsanpassade ledarskapsmodellen fokuserar på teammedlemmar. Att använda samma ledarstil för alla teammedlemmar är som att försöka få alla att passa in i samma låda. Situationsanpassat ledarskap inbegriper ett stort engagemang för varje teammedlem och ger dem utrymme att växa.

  • Främjar flexibilitet: Situationsanpassat ledarskap främjar flexibilitet eftersom det anpassar ledarskapet till varje teammedlems nivå av skicklighet, motivation och självförtroende. Mindre flexibla ledarskapsmodeller tar kanske inte hänsyn till varje teammedlems motivationsnivå, men situationsanpassat ledarskap måste vara flexibelt om det ska leda till ökad produktivitet.

Nackdelar:

  • Kan leda till förvirring: Ett nackdel med situationsanpassat ledarskap är att det kan skapa förvirring. Bristen på enhetlighet i ledarstilen kan leda till att teammedlemmarna inte helt förstår vad de ska göra och när de ska göra det. Vissa teammedlemmar kan till exempel ha svårt att växla mellan att ha en uppgift som de styr själva en vecka för att nästa vecka ha en uppgift som helt och hållet delegeras uppifrån. Du kan förebygga förvirring genom att fråga teammedlemmarna vilken situationsanpassade ledarstil de föredrar. 

  • Fokuserar på kortsiktiga mål: Teammedlemmar som gillar att fokusera på långsiktiga mål kanske inte gillar situationsanpassat ledarskap eftersom det fokuserar på kortsiktiga mål. När du byter ledarstil måste du fokusera på den aktuella uppgiften i stället för på uppgifter eller mål som planeras flera månader i förväg. Teammedlemmarna kan känna sig osäkra om de inte vet vilken ledarstil de kommer att möta nästa vecka eller nästa månad. Om dina teammedlemmar behöver långsiktig planering kan ni hitta en medelväg genom att planera uppgifter i förväg och diskutera vilken ledarstil de föredrar för varje kommande uppgift. Att låta ditt team veta att du kan byta ledarstil vid behov kan få dem att känna sig tryggare. 

  • Ledare tar ansvar: Situationsanpassat ledarskap lägger ett stort ansvar på dig som ledare att bestämma vilken typ av stil som ska tillämpas och när. Den här modellen kan bli stressig eftersom du måste vara flexibel och anpassningsbar hela tiden. Du måste också bedöma andra människors känslor, arbetsförmågor och sociala färdigheter för att kunna avgöra vilket ledarskap de behöver. 

För att göra det lättare för dig själv kan du försöka lära känna dina teammedarbetare som individer. När du känner dem väl kanske du inser att den ledarstil de behöver förblir densamma. Även om varje teammedlem kan behöva byta stil ibland, har de flesta teammedlemmar en föredragen kommunikationsstil

Använd situationsanpassat ledarskap för att tillgodose teamets behov

Situationsanpassat ledarskap är flexibelt och anpassningsbart. Du kan motivera ditt team att prestera bättre på jobbet genom att anpassa din ledarstil till deras situation. 

Att använda en programvara för projektledning kan vara ett bra sätt att övervaka teammedlemmarnas framsteg och få en bättre inblick i varje persons kapacitet. Du kan också använda projekthanteringsverktyg för att ge feedback och främja en kommunikativ miljö.

Prova Asana för projekthantering

Relaterade resurser

E-bok

Optimizing your organizational structure for stronger cross-team collaboration