Varför social maskning handlar mer om tydlighet än om produktivitet

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
26 januari 2024
5 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

Sammanfattning

Social maskning avser ett socialpsykologiskt fenomen där vissa personer anstränger sig mindre när de arbetar i en grupp jämfört med när de arbetar ensamma. Men sanningen är att ingen vill göra ett dåligt jobb. I den här artikeln utforskar vi hur upplevd social maskning faktiskt är ett symptom på ett annat problem – bristande tydlighet. Läs vidare för att lära dig hur du kan öka tydligheten på jobbet och ge dina medarbetare möjlighet att göra sitt bästa arbete.

Vi minns alla det jobbiga grupparbetet i skolan. Oavsett vem som ingick i gruppen eller vad arbetet handlade om, kändes det alltid som att en person gjorde mindre än resten av oss. Men i slutet av arbetet fick alla samma betyg för grupparbetet, utan några negativa konsekvenser. 

Det kan vara väldigt frustrerande att känna att en gruppmedlem har gjort mindre arbete än du och ändå fått samma betyg eller poäng. Det här fenomenet kallas ”social maskning” – nämligen att vissa anstränger sig mindre när de arbetar i grupp. Enligt socialpsykologin uppstår social maskning när det råder oklarhet kring ansvarsområden och fokuset skiftar från individuella prestationer till prestationer på gruppnivå.

Social maskning under grupparbeten i skolan är en sak. Den stora frågan är: förekommer social maskning verkligen på arbetsplatsen? Och om det gör det, hur kan du ge dina medarbetare möjlighet att prestera på topp – även när de arbetar i grupp? 

Vad är social maskning?

Social maskning är ett psykologiskt fenomen som innebär att vissa gruppmedlemmar gör mindre när de arbetar i grupp. Social maskning-effekten innebär att vissa individer inte drar sitt strå till stacken när de bedöms som en del av en grupp. 

Var kommer social maskning ifrån? 

Max Ringelmann var den förste som beskrev fenomenet social maskning år 1913. Ringelmann, som var en fransk jordbruksingenjör, upptäckte social maskning genom att be ett antal personer dra i ett rep. Enligt hans mätningar ansträngde sig individerna mer när de drog individuellt än när de drog i grupp. Det som först kallades Ringelmann-effekten, döptes senare om till social maskning.

Social maskning har studerats utförligt. I artikeln Many Hands Make Light the Work: The Causes and Consequences of Social Loafing, uppmätte Bibb Latané, Kipling Williams och Stephen Harkins den ljudvolym som uppstod när människor klappade händerna och skrek – både när de var själva och i grupp. Deras forskning visade att ju större gruppens var, desto mindre ansträngde sig varje individ. De trodde att det berodde på att större grupper innebar mindre socialt tryck på varje medlem i gruppen. Senare, år 1993, föreslog Steven Karau och Kipling Williams att social maskning orsakades av att individer inte kände sig lika kopplade till den belöning eller poäng som de skulle få i slutet av projektet. 

Myten om social maskning 

Dragkamp eller skrika i grupp kan faktiskt minska den individuella ansträngningen. Men de här studierna är inte direkt överförbara till den moderna arbetsplatsen, och att jämföra enkla övningar med vår ständigt uppkopplade arbetsmiljö får inte helt och hållet med vad den moderna kunskapsarbetaren faktiskt upplever.

Teamarbete och grupparbete är inte orsaken till att individuella bidrag minskar. Så vad är kruxet? Det är bristen på tydlighet. När kunskapsarbetare inte är på det klara med vad de jobbar med, eller hur arbetet påverkar företaget, förmår de inte effektivt prioritera eller utföra arbete som har stor effekt. Det är en betydande bidragande orsak till utbrändhet, vilket 71 % av globala kunskapsarbetare rapporterade att de upplevde åtminstone en gång under 2020. Av de här kunskapsarbetarna rapporterade en av tre känslor av utbrändhet och överarbete på grund av att de saknade tydlighet gällande uppgifter och roller. 

Så om din teammedlem verkar underprestera eller inte delta så mycket, rör det sig inte om social maskning – de kanske verkligen försöker göra sitt bästa. Om man tar reda på vad som påverkar deras produktivitet eller motivation kan man hjälpa dem att bli mer effektiva. I slutändan kommer det också att bidra till att varje individ känner sig mer bekväm och stödd på jobbet. 

4 steg för att skapa större tydlighet på jobbet 

Sanningen är att ingen vill göra ett dåligt jobb. Det som vi uppfattar som social maskning är i själva verket ett symptom på bristande tydlighet eller motivation. För att hjälpa dina medarbetare att lyckas och prestera på topp går vi här igenom fyra sätt att skapa mer tydlighet och sammanhang på jobbet.

1. Identifiera vem som gör vad och när

Det första du kan göra för att skapa tydlighet och samordning i teamet är att identifiera vem som gör vad och när i varje projekt eller uppgift. Gå igenom uppgifterna och projekten i teamet – finns det något som har mer än en ägare? Om inte varje arbetsuppgift har en tydlig, enskild ägare kan teammedlemmarna bli förvirrade om vem som är ansvarig för arbetet. 

Bristen på tydlighet kan leda till förseningar eller oavslutat arbete. Enligt Index för arbetets anatomi är orsaken till 27 % av alla missade deadliner otydliga processer. Faktum är att vi på Asana tror så starkt på att varje uppgift bara ska tilldelas en person att vi har byggt in detta i vår produkt.

Tänk dig till exempel att du ingår i ett innehållsteam och att du och en kollega skriver en e-bok tillsammans. Utan en tydlig förståelse för vem som äger vad kan det sluta med att ni blir försenade eller att ni inte uppmärksammar designern på att kopian är redo att läggas upp – helt enkelt för att ingen av er tekniskt sett ägde arbetet. Alternativt kan ni båda försöka kommunicera med designern om arbetet, vilket kan leda till förvirring och oklarheter. 

Bristande tydlighet när det gäller roller, ägarskap och leveranser leder till en ökning av dubbelarbete – team lägger 13 % av sin tid på arbete som redan är slutfört. Det innebär att 236 timmar per år går förlorade på dubbelarbete. Tydliga processer och ägarskap kan hjälpa dig att undvika det här och i stället lägga mer tid på unika projekt som ger stor effekt.

2. Samordna arbetet i ett centraliserat verktyg

Du behöver inte bara veta vem som gör vad – och när – du behöver också ett sätt att spåra all den informationen. Om varje teammedlem hanterar sitt arbete i ett annat verktyg är det nästan omöjligt att tydliggöra vad alla arbetar med.

Se i stället till att ditt team samordnar arbetet i ett centralt verktyg. Vi rekommenderar naturligtvis att du använder ett arbetshanteringsverktyg som Asana. Arbetshantering är ett sätt att spåra pågående processer, projekt och uppgifter, vilket skapar mer tydlighet i hela teamet. Enligt vår forskning anser nästan 70 % av kunskapsarbetarna att de skulle vara bättre rustade för att nå personliga mål om de hade tydliga processer för att hantera arbetet. Genom att samordna tvärfunktionellt arbete och spåra förloppet i realtid, skapar du sådana tydliga processer för ditt team.

Läs: Introduktion till jobbhantering

3. Mindre jobb om jobb 

Repetitivt manuellt arbete kan leda till stress och utbrändhet. Men en stor del av vår dag går åt till sådana uppgifter. Den genomsnittliga kunskapsarbetaren spenderar 60 % av sin tid på jobb som rör jobb, såsom att jaga godkännanden, leta efter dokument eller delta i statusmöten. 

När du minskar jobb om jobb gör du det lättare för teamet att prioritera kompetent och strategiskt arbete med stor inverkan. Här är några strategier för att hantera det:

  • Dra ned på statusmöten – försök i stället att dela projektstatusuppdateringar i ditt arbetshanteringsverktyg.

  • Automatisera manuellt arbete och rutinuppgifter så att teamet får mer tid till att fokusera på arbete som verkligen betyder något.

  • Integrera dina favoritverktyg för att undvika för många appar. 

4. Koppla det dagliga arbetet till företagets mål

Utan en tydlig förståelse för hur ditt arbete är kopplat till och bidrar till företagets mål kan det vara svårt att prioritera – och det kan kännas som om du inte kommer någon vart, även om du ger allt du har. Men den här typen av tydlighet kan vara svår att få tag på – faktum är att endast 26 % av kunskapsarbetare har en tydlig förståelse för hur deras individuella arbete är kopplat till företagets mål.

För att överbrygga klyftan mellan dagliga uppgifter och organisatoriska prioriteringar, kan du se till att dina medarbetare förstår hur deras arbete leder till viktiga företagsmål. Det är inte bara bra för motivationen – det kan också hjälpa teammedlemmarna att omprioritera arbetet eller flytta fram deadliner om det behövs. När de förstår vilka uppgifter som är kritiska för verksamheten kan teammedlemmarna på ett effektivt sätt navigera fullpackade scheman och skiftande prioriteringar.

Att koppla det dagliga arbetet till företagets mål kan också hjälpa hela teamet att röra sig i samma riktning. I stället för förvirrade eller otydliga prioriteringar kan alla tydligt se hur varje teammedlem bidrar. På så sätt kan alla medlemmar i teamet vara säkra på att det arbete de prioriterar också är i linje med vad deras medarbetare gör. 

Problemet är inte social maskning – det är tydlighet 

För att hjälpa teamet att bli mer effektivt bör du fokusera på att öka tydligheten i stället för att minska den sociala otryggheten. Stöd dina teammedlemmar genom att skapa tydlighet i processerna, anpassa dem till samma prioriteringar och centralisera arbetet i ett verktyg. På så sätt kan du se till att teamet har allt de behöver för att lyckas och röra sig i samma riktning, tillsammans.

Relaterade resurser

Artikel

Delar du upp din kalender i tidsblock? Vi förklarar varför du borde börja med det.