11 vanliga ledarstilar (och hur du hittar din egen)

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana
16 januari 2024
10 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

Sammanfattning

Det är normalt att din personlighet och erfarenhet påverkar din ledarstil. Även om det inte bara finns ett rätt sätt att leda kan en identifiering av din ledarstil hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och stärka ditt team. I den här artikeln beskriver vi 11 olika ledarskapstyper, tillsammans med deras för- och nackdelar i olika situationer.

Vad har Sheryl Sandberg, verksamhetschef för Facebook och Marvin Ellison, VD för Lowe's, gemensamt? De är båda exceptionella ledare. Medan den ena gör avtryck i teknikbranschen, tar den andra sig an utmaningar inom detaljhandeln. Båda är framtidsinriktade, har visioner för sitt arbete och är tillräckligt övertygande för att kunna engagera en publik. 

Inom ledarskap gäller inte en-storlek-passar-alla. Varje ledare har sin egen personlighet och erfarenhet som påverkar deras särskilda stil. En stil kan utvecklas med tiden, så den ledare du är i dag kan skilja sig från den ledare du skulle vilja bli. 

För att hjälpa dig att bättre förstå vilken din nuvarande ledarstil är och hur du kan använda den för att ge ditt team möjlighet att påverka, tar vi upp 11 vanliga ledarstilar och teorier. 

Att omsätta ledarstilar i handling

1. Auktoritärt (autokratiskt) ledarskap

Auktoritära – även kallade autokratiska ledare – har en tydlig ledning och kontroll över sina medarbetare. Beslutsfattandet är centraliserat, vilket innebär att det är en person som fattar de viktiga besluten. En auktoritär ledare har en tydlig vision av helheten och involverar resten av teamet efter uppgift eller efter behov.

Lewins ledarskapsteori

Auktoritära ledare är personliga när de ger andra beröm eller kritik, men avskiljer sig tydligt från gruppen. Även om många tror att auktoritära ledare är obehagliga, stämmer det vanligtvis inte. De är sällan öppet fientliga, snarare är de vanligtvis vänliga eller ibland opersonliga. 

En auktoritär ledare kan känna igen sig i följande uttalanden:

 • Jag prioriterar mina egna erfarenheter framför teamets.

 • Vid meningsskiljaktigheter inom företaget är min åsikt oftast den rätta.

 • Om det är för många som har åsikter kan vi inte få jobbet gjort. 

 • Jag ignorerar dem som har motsatta åsikter om ett projekt som jag ansvarar för.

Fördelar med auktoritärt ledarskap:

 • Auktoritära ledare har förmågan att slutföra projekt under tidspress. 

 • Stilen är fördelaktig när det krävs beslutsam handling.

 • Auktoritärt ledarskap är framgångsrikt när ledaren är den mest kunniga personen i gruppen.

Nackdelar med auktoritärt ledarskap:

 • Stilen främjar inte kreativitet. 

 • Ledaren kan ses i dålig dager och upplevas som styrande eller bossig.

 • Har svårt att pröva en annan ledarstil och är vanligtvis fast i sina vanor. 

2. Medbestämmande (demokratiskt) ledarskap

Medbestämmande eller demokratiska ledare välkomnar allas åsikter och uppmuntrar samarbete. Även om de kanske har sista ordet, delar de med sig av ansvaret för att fatta beslut till alla.  

Medbestämmande ledare är en del av teamet. De investerar sin tid och energi i sina kollegers utveckling eftersom de vet att det i sin tur kommer att hjälpa dem att nå slutmålet. Om du utmärker dig i samarbetsinriktade gruppmiljöer kan det här vara din ledarstil.

Medbestämmande ledare kan känna igen sig i följande uttalanden:

 • Om jag prioriterar gruppens lärdomar kommer det att gynna min roll. 

 • Vid meningsskiljaktigheter inom företaget bör vi lyssna på allas åsikter och sedan komma fram till en lösning. 

 • Ju fler personer som arbetar med ett projekt, desto bättre blir resultatet. 

 • Jag välkomnar motsatta åsikter eftersom det kommer att göra slutresultatet bättre.

Fördelar med medbestämmande ledskarskap:

 • Det här är den mest effektiva ledarstilen, enligt Lewins studie. 

 • Ett medbestämmande ledaskap leder till resultat med mer högkvalitativa bidrag. 

 • Det främjar kreativiteten och gruppmedlemmarna är mer engagerade. 

 • Alla är införstådda med den större helheten och är motiverade till att nå slutmålet. 

Nackdelar med medbestämmande ledarskap:

 • Team med medbestämmande ledare är inte lika produktiva som de med auktoritära ledare.

 • Alla teammedlemmar måste bidra om samarbetet ska fungera. 

Läs: Hemligheten bakom bra gruppdynamik

3. Delegerande (passivt) ledarskap

Lewins tredje stil är det delegerande ledarskapet eller passiva ledarskapet. Delegerande ledare ger mycket lite vägledning till gruppen. De ger teammedlemmarna fullständig frihet i beslutsprocessen.

Delegerande ledare separerar sig från gruppen och väljer att inte delta i eller störa projektets utveckling. Deras kommentarer är sällsynta. Gruppmedlemmarna kanske till och med har glömt hur ledaren ser ut när de avslutar projektet. 

Passiva ledare kan känna igen sig i följande uttalanden:

 • Gruppen kan avgöra vad som är bäst för dem, men jag förväntar mig ett fantastiskt resultat. 

 • Vid meningsskiljaktigheter inom företaget kan andra fatta beslut utan min medverkan. 

 • Jag kommer att vidarebefordra resurserna till mitt team. Därefter vill jag ha gruppmedlemmar som är självgående och som själva kan avgöra hur de ska gå vidare.

 • De som har motsatta synsätt kan pröva sina metoder på egen hand. 

Fördelar med delegerande ledarskap:

 • Delegerande ledare kan vara fördelaktigt när alla gruppmedlemmar är kvalificerade experter.

 • De som värdesätter autonomi kommer att uppskatta det här ledarskapet.

 • Om teamet har samma mål som ledaren, kan målet uppnås. Programvara för målspårning kan användas för att övervaka förloppet.

Nackdelar med delegerande ledarskap:

 • Team med passiva ledare är de minst produktiva, enligt Lewins studie. 

 • Med en delegerande ledare är roller och ansvarsområden otydliga.

 • Den här stilen kan leda till att teammedlemmar skyller på varandra och inte tar ansvar.

Nu när du har förstått Lewins tre ledarstilar ska vi växla fokus lite och titta på teorin om emotionellt ledarskap.  Den här metoden kommer hjälpa dig att använda emotionell intelligens för att känna av situationen och använda rätt ledarstil. 

4. Visionärt ledarskap

Visionärt ledarskap kan jämföras med Lewins auktoritära ledarstil. Visionära ledare har tydliga, långsiktiga visioner och kan inspirera och motivera andra. 

Emotionell ledarskapsteori

Den här typen av ledarskap används bäst när det sker en stor förändring i företaget eller när det behövs en tydlig riktning. I sådana situationer söker sig människor till någon som de litar på och som de kan följa in i det okända. 

Det är mindre framgångsrikt när de andra gruppmedlemmarna är experter som har idéer eller åsikter som avviker från ledarens. De gruppmedlemmarna vill inte bara blint följa en ledare som de inte är överens med.

Läs: Hur man utvecklar sin expertis (och blir en bättre ledare)

Fördelar med ett visionärt ledarskap:

 • Organisationens medlemmar känner sig inspirerade och förstår sina roller. 

 • Temporära problem avskräcker inte eftersom ledaren har ögonen på slutmålet. 

 • Visionära ledare är bra på att skapa beredskapsplaner för att ta sig an utmaningar från yttre faktorer, såsom politiska eller globala händelser.

Nackdelar med visionärt ledarskap:

 • Det råder brist på kortsiktigt fokus i sådana team. 

 • Visionen kan gå förlorad om den är för nära bunden till ledarens personlighet. 

 • Visionära ledare tenderar att avvisa andra gruppmedlemmars idéer. 

Läs: Grupp vs team: vad är skillnaden?

5. Coachande ledarskap

En coachande ledare förmår identifiera andra teammedlemmars styrkor och svagheter och coacha dem till att bli bättre. De är också bra på att koppla dessa färdigheter till företagets mål.

Coachande ledarskap är framgångsrikt när ledaren är kreativ, samarbetsvillig och kan ge konkret feedback. Det är också viktigt att coachen vet när det är dags att ta ett steg tillbaka och ge medarbetarna mer självständighet. 

Om du någonsin har haft en dålig coach vet du att coachning inte är något för alla. När det utförs på ett dåligt sätt kan coachande ledarskap upplevas som detaljstyrande. 

Fördelar med coachande ledarskap:

 • Coachande ledarskap kan skapa en miljö som är motiverande och som gruppmedlemmar gillar att vara del av.

 • Det finns tydliga förväntningar så att teammedlemmar kan utveckla sina färdigheter.

 • Den här ledarstilen ger företag en konkurrensfördel eftersom den resulterar i kompetenta medarbetare som är produktiva och villiga att coacha andra.

Nackdelar med coachande ledarskap:

 • Coachande ledarskap kräver tålamod och tid.

 • Det fungerar bara när andra är villiga att ta emot den sorterns ledarskap. 

 • Coachande ledare förlitar sig på mänskliga relationer, vilket kan vara svårt när det inte finns någon samhörighet i teamet. 

Läs: Fiedlers kontingensmodell: därför är ledarskap inte något enhetligt

6. Anknytande ledarskap

Anknytande ledarskap är relationsfokuserat. En anknytande ledares avsikt är att skapa harmoni. Det är en karismatisk ledare som jobbar på att bygga upp och främja relationer på arbetsplatsen, vilket leder till en mer samarbetsvillig och positiv arbetsmiljö. 

En anknytande ledare är särskilt bra när man skapar ett nytt team eller när man befinner sig i en kris, eftersom båda dessa situationer kräver mellanmänskligt förtroende. Den här ledarstilen kan vara skadlig när ledaren fokuserar för mycket på att vara en vän och inte är lika intresserad av produktivitet och företagets mål. 

Fördelar med anknytande ledare:

 • Teammoralen stärks av positiv och konstruktiv feedback.

 • Mellanmänskliga konflikter stoppas snabbt. 

 • Teammedlemmar upplever att de är viktiga och är mindre stressade.

 • Anknytande ledarskap skapa tighta team som uppmuntras att hjälpa varandra. 

Nackdelar med anknytande ledare:

 • Vissa teammedlemmar kan prestera dåligt utan att det upptäcks. En brist på tydliga roller kan leda till social maskning

 • Anknytande ledare är ovilliga att säga något negativt, vilket inte hjälper andra att växa.

 • Organisationens mål glöms ofta bort. 

 • Teammedlemmar blir känslomässigt beroende av ledaren. Om ledaren skulle byta team eller lämna jobbet, skulle resten av teamet känna sig vilset.

Läs: Tjänande ledarskap: Hur man leder genom att tjäna sitt team

7. Demokratiskt ledarskap

Demokratiskt ledarskap liknar Lewins medbestämmande ledarskap. Alla gruppmedlemmar uppmuntras att delta och dela med sig av idéer. Det leder till att teamet känner sig stärkt, även om ledaren i slutändan har sista ordet. 

Demokratiskt ledarskap är framgångsrikt i högkvalificerade team där medlemmarna kan ge fruktbara bidrag. Det är mindre effektivt för yngre team som inte har lika mycket erfarenhet eller kunskap i ämnet. Det bör inte heller användas i situationer som kräver omedelbara åtgärder. 

Fördelar med en demokratisk ledare:

 • Samarbete leder till kreativitet och innovation.

 • Medarbetarna blir mer engagerade och känner förtroende. 

 • Vanliga mål leder till mer ansvarstagande och produktivitet.

Nackdelar med en demokratisk ledare:

 • Samarbete tar tid.

 • Teammedlemmar kan förlora förtroendet om ledaren tar beslut utan att fråga efter deras åsikt. 

 • Demokratisk ledarskap är inte framgångsrikt när teammedlemmarna inte är kompetenta.

8. Vägledande ledarskap

En vägledande ledare föregår med gott exempel i form av hög produktivitet, prestation och kvalitet. Teammedlemmarna är tänkta att följa i ledarens fotspår. Om teammedlemmarna inte kan hålla jämna steg, kommer ledaren att träda in och slutföra uppgiften på rätt sätt. 

Vägledande ledarskap är bra när ledare skapar tydliga krav och motiverar teammedlemmarna att hålla deadliner. Det misslyckas när teammedlemmarna förlorar förtroendet för ledaren och blir stressade, överarbetade, eller omotiverade. 

Fördelar med en vägledande ledare:

 • Vägledande ledare har förmågan att nå företagsmål i tid. 

 • Teamkapaciteten kan utnyttjas till fullo med en vägledande ledare. 

 • Projektförloppsrapporter gör att problem snabbt kan identifieras. 

Nackdelar med en vägledande ledare:

 • Vägledande ledarskap kan leda till stressade och omotiverade teammedlemmar med låg arbetsmoral. 

 • Teammedlemmar kan förlora förtroendet om ledaren övervakar och korrigerar varje steg de tar.

 • Ett starkt fokus på resultat och deadliner medföra minskad kreativitet. 

 • Feedbacken är begränsad. 

9. Styrande ledarskap

Styrande ledarskap är jämförbart med instruerande eller tvingande ledarskap. I den här stilen har ledaren tydliga mål och målsättningar som han eller hon meddelar teamet och förväntar sig att andra ska följa. De inför tillvägagångssätt och riktlinjer för att skapa struktur. 

Styrande ledarskap används vanligtvis när andra teammedlemmar saknar kompetens eller expertis. I det här scenariot behöver medlemmarna struktur för att veta hur de ska utföra sina uppgifter. Det är också framgångsrikt i nödsituationer när det inte finns tid för diskussion. Den här ledarstilen bör användas i kombination med de andra, om den överhuvudtaget ska användas. 

Fördelar med styrande ledarskap:

 • Det finns tydliga förväntningar som kan förbättra arbetsprestationen. 

 • Det är användbart i kristider eftersom besluten kan fattas snabbt.

 • Styrande ledarskap är bra när grupperna består av lågkvalificerade eller oerfarna medarbetare.

 • Styrande ledare kan snabbt upptäcka om en teammedlem ligger efter.

Nackdelar med styrande ledarskap:

 • Om ledaren inte har mer erfarenhet än gruppen misslyckas den här ledarskapsstilen. 

 • Det råder inget egentligt samarbete, vilket leder till minskad kreativitet.

 • Teammoralen kan sjunka och anställda känner sig mindre engagerade.

 • Alla är väldigt beroende av ledaren, vilket skapar en flaskhals

 • En styrande ledare kan lätt bli mer av en auktoritär ledare.

Teorin om emotionellt ledarskap kan enkelt tillämpas i ditt dagliga arbete. Identifiera först vilken typ av team du arbetar med. Fundera sedan över vilka ledarstilar som bäst kan stödja era uppgifter. Därefter kan du försöka anpassa din emotionella ledarstil till de scenarier som uppstår. Med lite övning kan den här teorin förändra ditt ledarskap.

Läs: Hur man effektivt hanterar teamets arbetsbelastning

10. Transformativt ledarskap

Förutom Lewins ledarskapsteori och teorin om emotionellt ledarskap finns det ytterligare två viktiga ledarstilar: transformativt och transaktionellt ledarskap. 

Båda de här stilarna har dokumenterats av Bernard M. Bass, en amerikansk psykolog som har studerat beteende i organisationer och ledarskap. Även om du kanske inte känner till dem ännu, har du förmodligen mött dem på arbetsplatsen. 

Transformativt vs transaktionellt ledarskap

Bernard M. Bass mest populära teori är det transformativa ledarskapet, även kallat de fyra I:na. Teorin bygger på James MacGregor Burns koncept från 1978 där han hävdar att ”ledare och följare hjälper varandra att höja moralen och motivationen.” 

I den här ledarstilen vinner transformativa ledare effektivt andras förtroende och respekt och får dem att vilja följa dem. De fyra I:na i det transformativa ledarskapet är: individuellt hänsynstagande, intellektuell stimulans, inspirerande motivation och idealiserat inflytande. De fyra I:na används för att mäta hur transformativ en ledare är. 

Fördelar med transformativt ledarskap

 • Transformativa ledare använder coachning och uppmuntran för att stärka sitt team. 

 • Teammedlemmar ses som individer vilket innebär att deras unika kompetenser kan användas på ett mer effektivt sätt. 

 • Team arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål vilket leder till en större tillväxt inom företaget.

 • Individer ges mer frihet. 

Nackdelar med transformativt ledarskap:

 • Mindre uppgifter glöms lätt bort vilket gör det svårare att förverkliga visionen.

 • Ledarens konstanta involvering kan resultera i att pressen blir för hög och utbrändhet. 

 • Ledarens mål måste stämma överens med företagets mål, annars blir det riskabelt. 

 • Alla teammedlemmar måste respektera ledaren och vara överens med tillvägagångssättet. 

11. Transaktionellt ledarskap

Det transaktionella ledarskapet beskrevs för första gången av sociologen Max Weber. Det utvecklades senare av Bernard M. Bass som en motsats till det transformativa ledarskapet. 

Transaktionellt ledarskap använder belöningar och straff för att motivera teammedlemmar. Den här sortens ledare tror på att en tydlig befälsordning leder till bättre prestationer. Teammedlemmar behöver följa instruktioner och övervakas noggrant av ledaren. 

Fördelar med transaktionellt ledarskap:

 • Transaktionellt ledarskap är användbart i situationer med tydligt definierade problem. 

 • Det är en ledarstil som är bra i en kris eftersom alla har tydliga roller.

 • Gruppmedlemmar vet vad som förväntas av dem.  

Nackdelar med transaktionellt ledarskap:

 • Transaktionell ledarstil kväver teammedlemmarnas kreativitet. 

 • Transaktionella ledare ser inte till teammedlemmarnas känslomässiga behov. 

 • De här ledartyperna belönar inte enskilda personers initiativ. 

 • Det är en ledarroll som vanligtvis inte är framgångsrik på lång sikt eftersom den är för fokuserad på kortsiktiga mål

Läs: 6 tips från Asana-ledare för att skapa en stark företagskultur

Ledarskap vs chefskap

Ledarskap och chefskap används ofta synonymt. De två begreppen har dock olika betydelser.

En ledare använder sin vision för att driva företaget framåt och samtidigt hålla teamet inspirerat. Ledare har också ett positivt socialt inflytande och kan använda det till förmån för organisationen. Chefer å andra sidan har en operativ roll i företaget och fokuserar på att hålla projekten i rätt fas med hjälp av ett särskilt sätt att styra

quotation mark
Chefskap är verksamhetsinriktat. Det handlar om att göra prioriteringar, utvärdera prioriteringar, fatta beslut om att anställa och avskeda, fatta beslut om kompensationer och liknande. En ledare är mer av en coach, eller till och med en andlig ledare. Ledaren är ansvarig för att upprätthålla energin, få alla i teamet inspirerade och hjälpa dem att utvecklas, samt att se till att alla rör sig i samma riktning. En ledare måste vara en stöttepelare, särskilt när förändringar sker.”
Dustin Moskovitz, medgrundare och VD för Asana

Du behöver inte vara chef för att vara ledare. Ledare återfinns i alla roller inom ett företag, inte bara på toppositioner. Om du arbetar för att bli en bättre ledare inom din roll, är det bra att förstå för- och nackdelarna med din nuvarande ledarstil och vilka ytterligare typer av ledarskap du kan sträva efter att förkroppsliga. 

Nu ska vi fördjupa oss i olika ledarstilar och teorier så att du bättre kan förstå din egen stil. Du kanske till och med kommer ta till dig några nya strategier längs vägen.

Läs: Ledarskap vs chefskap: vad är skillnaden?

Vilken är din ledarstil?

Som du ser finns det många olika ledarskapsteorier och sätt att tänka kring ledarskap. 

Lewins teori sorterar in ledare i en av tre grupper, där den medbestämmande är den mest effektiva. Teorin om emotionellt ledarskap redogör för sex ledarstilar som en effektiv ledare kommer använda vid olika tillfällen, beroende på situationen. Bass presenterar två motsatta stilar – transformativ och transaktionell – en som motiverar genom att ge andra befogenheter medan den andra motiverar med belöningar och bestraffningar.  

Det finns inte en korrekt ledarstil, men det finns en stil som du troligen dras till. Vilken stil relaterade du mest till? Vilken stil har du som standard? Förstå för- och nackdelarna så att du kan bli en ledare som får ditt team att trivas och prestera bättre. Om du har problem med att leda med din nuvarande metod kan du överväga att prova en ny ledarskapsmetod. 

Läs: 39 företagsrelaterade citat som kan inspirera ditt team

Stärk ditt team med en effektiv ledarstil

En ledarstil är en klassificering av hur du omsätter dina färdigheter som ledare i praktiken. Som vi redan vet har ledare många styrkor. De ägnar sin tid åt olika ansvarsområden, allt från att motivera andra och tänka kreativt, till att lösa problem och ta risker. Ingen ledare är dock den andra lik – hur den ena tar sig an samma uppgifter kan skilja sig avsevärt från den andra.

Ledare har till uppgift att se till att teamen uppfyller organisationens mål. En programvara för arbetshantering hjälper dig att säkerställa att ditt team är samordnat, oavsett vart du leder dem. 

Prova Asana för arbetshantering

Relaterade resurser

Artikel

Hur man ger och tar emot konstruktiv kritik