Mer än ett modeord: Hur skapar man teamsynergi?

Porträtt av medarbetare Julia MartinsJulia Martins
13 januari 2024
5 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

Modeord kan få dåligt rykte – speciellt modeord inom näringslivet. Begrepp såsom freemium och hyperlokal används så ofta att de nästan förlorar all sin innebörd. Med en snabb Google-sökning kan du hitta mängder av listor med ”de 100 värsta modeorden inom näringslivet” – och nästan alla listor inkluderar synergi. 

Precis som många andra modeord inom näringslivet har ordet synergi använts så ofta att det ibland inte är lika betydelsefullt längre. Men varje ord har ett syfte bakom sitt skapande  – och synergi är inget undantag. I den här artikeln kommer vi att förklara den verkliga definitionen av synergi och hur man kan använda begreppet – inte som ett modeord utan som en drivkraft för teamets tillväxt och inverkan.

Vad är synergi? 

Synergi är när två eller flera saker – organisationer, avdelningar eller till och med team – arbetar tillsammans för att producera något av värde. Det här ofta felaktigt använda modeordet är inspirerat av den antika grekiska filosofin som säger att ”helheten är större än summan av delarna”. Ordet synergi kommer faktiskt från latinets synergia, som härstammar från det grekiska ordet synergos. Synergos betyder ”att arbeta tillsammans” eller ”att samarbeta”.

I grund och botten handlar synergi om att hjälpa en att effektivt upprätta kontakt, kommunicera och samarbeta med tvärfunktionella partner. Så varför förlöjligas det här ordet så ofta?

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Ursprunget bakom modeordet synergi

Konceptet synergi blev populärt i näringslivet under 1990-talet, när företagsledare och kapitalförvaltare hänvisade till företagssynergi för att få stöd för föreslagna sammanslagningar och företagsförvärv. 

Företagssynergi beskriver det förväntade extra värde som företag uppnår genom att gå samman. Med andra ord kan två företag genom en sammanslagning eller ett förvärv skapa ett större värde än summan av deras enskilda resultat. Det här beror till stor del på stordriftsfördelar. Större, sammanslagna företag stöder inte bara varandra utan uppnår också kostnadsminskningar som i slutändan leder till högre lönsamhet.

Ibland är företagssynergi inte bara en beskrivning av förvärvsprocessen. Det används också till exempel när ett företag säljer ett annat företags arbete eller upplåter teammedlemmar för produktutveckling där flera olika företag är inblandade. 

I praktiken är det svårt att uppnå företagssynergi – i synnerhet finansiell synergi, vilket innebär att två företag slår ihop sina kapital. Att sammanföra två företag och allt vad företagen representerar – inklusive ekonomi, anställda, produkter, kultur och praxis – kräver mycket tid och arbete. Utan rätt process för ändringshantering kan det hända att sammanslagningen inte ger de effekter som man vill uppnå. Det här kallas negativ synergi. 

Upphaussningen kring företagssynergi i samband med sammanslagningar och förvärv, i kombination med de potentiellt negativa effekterna när de gemensamma åtgärderna inte fungerade, har bidragit till att synergi i dag är ett modeord. 

Läs: Vad är ändringshantering? Så här skapar du en framgångsrik process för ändringshantering i 6 steg

Så här är synergi kopplat till samarbete

I grund och botten beskriver synergi ett sätt att arbeta tillsammans för att åstadkomma utmärkta resultat. Även om begreppet tidigare har använts av företagsledare, syftar det i regel inte på sammanslagningar och förvärv. Begreppet kommer trots allt från antik grekiska och användes i praktiken redan på 1600-talet.

Teamsynergi utgår från idén att helheten är större än summan av delarna och tillämpar den idén på samarbete i teamet. Den här positiva synergin gör det möjligt för teammedlemmarna att vara sig själva till fullo på jobbet - med sina unika livserfarenheter, perspektiv, talanger och kommunikationsstilar. Faktum är att varje individs unika perspektiv är precis det som möjliggör att teamet fungerar som bäst. Genom att utnyttja varje teammedlems styrka – samtidigt som du ger dem möjlighet att lära av varandra – kan teamet åstadkomma mycket mer tillsammans än vad medlemmarna skulle kunna göra på egen hand. 

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Skillnaden mellan mångfald och synergi

Mångfald beskriver hur lika eller olika personerna i teamet är. Ju fler olika erfarenheter, bakgrunder, perspektiv och uppfattningar personerna i teamet har, desto mer mångfald har teamet. 

Men vi vet att det inte räcker med att bara uppskatta mångfalden. Det är där affärsinitiativ som program för mångfald och inkludering kommer in i bilden. Att engagera sig för att skapa ett mångfaldigt team innebär att aktivt arbeta för att skapa en mer rättvis och inkluderande miljö.

Teamsynergi fokuserar på det aktiva arbetet för mångfalden. För att uppnå synergi i teamet kan man inte bara ha ett team med mångfald, utan man måste också främja samarbete och kommunikation mellan teammedlemmarna för att kunna skapa något fantastiskt tillsammans. När teammedlemmarna kan vara sig själva till fullo på jobbet kan de samarbeta och uppnå synergi.

Läs: Asanas syn på mångfald, inkludering och jämställdhet

Skapa teamsynergi

Synergieffekten leder till effektivt samarbete och topprestationer i hela teamet. Men precis som alla andra sociala färdigheter krävs tid och ansträngning för att skapa teamsynergi. För att skapa teamsynergi kan du prova de här tre strategierna:

1. Börja med kommunikation

Kommunikation är centralt för alla starka arbetsgrupper. Det gäller särskilt för mångfaldiga grupper. Värdet av en mångfaldig grupp grundas i de olika åsikter och erfarenheter som teammedlemmarna kan bidra med – men teammedlemmarna måste känna sig bekväma med att uttrycka sig för att kunna dela med sig av erfarenheterna. Med en effektiv kommunikation på arbetsplatsen kan teammedlemmarna uttrycka sig fritt och korrekt, vilket gör det lättare att uppnå synergi.

Så här gör du för att börja förbättra kommunikationen på arbetsplatsen: 

  • Fastställ var teamet ska kommunicera och om vad de ska kommunicera. När teammedlemmarna vet var de ska kommunicera är det enklare att börja göra det. Fastställ och dela en kommunikationsplan med hela teamet om du inte redan har gjort det.

  • Prioritera dubbelriktad kommunikation. En del av att vara en samarbetsvillig teammedlem, särskilt i en mångfaldig grupp, är att lyssna på andras idéer i stället för att bara försöka föra fram sina egna idéer. För att stärka de här färdigheterna kan du uppmuntra teammedlemmarna att öva på aktivt lyssnande.

  • Skilj på fakta och berättelser.”Fakta vs berättelser” är en medveten ledarskapsteknik. ”Fakta” är observerbara detaljer, till exempel vem som deltog i ett möte. En ”historia” är i stället en tolkning av situationen. Genom att skilja berättelser från fakta kan du undvika att agera på berättelser tills du kan bekräfta dem.

Läs: 12 tips för effektiv kommunikation på arbetsplatsen

2. Främja förtroende och samarbete

Förutom att veta hur man kommunicerar på ett effektivt sätt behöver teammedlemmarna också känna sig bekväma med att göra det. Se till att du ger teammedlemmarna utrymme att vara sig själva till fullo på jobbet genom att följa bästa praxis för samarbete i teamet

Så här främjar du samarbetet:

  • Var positiv till medskapande. En viktig del av teamsynergin är att arbeta med saker tillsammans för att skapa något som den enskilda individen inte skulle kunna uppnå på egen hand. För att åstadkomma det här ska du inte bara säga åt teammedlemmarna att arbeta tillsammans med ett projekt. Håll i stället brainstormingmöten, bjud in till diskussion och öppna dörren för meningsskiljaktigheter. Medskapande innebär att förverkliga en idé tillsammans, inte att arbeta var för sig för att uppnå ett mål.

  • Uppmuntra öppen kommunikation. Teamets medlemmar ska känna sig bekväma med att säga vad de känner, ge sin åsikt om projekt eller vara oense med andra medlemmar i teamet. Man behandlar ofta meningsskiljaktigheter som något dåligt, men sunda meningsskiljaktigheter är faktiskt nyckeln till ett bra samarbete i teamet. 

  • Led med gott exempel. Det tar tid att utveckla samarbetet i teamet, men det bästa sättet att komma igång är att uppvisa det beteende som du vill se i teamet. Se till att du alltid är positiv till medskapande och välkomnar nya åsikter, så kommer du att märka att teamet gör detsamma.

Läs: 10 enkla steg för att öka samarbetet i teamet

3. Fastställ gruppnormer avsiktligt 

Gruppnormer är de osagda regler som styr hur teammedlemmarna interagerar. Även om du inte uttryckligen fastställer gruppnormer kommer de att utvecklas naturligt när teamet arbetar tillsammans. Om du inte tar kontroll över gruppnormerna kan det leda till vissa dåliga rutiner som gör att teammedlemmarna känner sig obekväma, vilket i slutändan leder till dålig gruppdynamik

Men genom att proaktivt fastställa gruppnormer gör du det lättare för teamet att samarbeta. Genom att lyfta fram de outtalade reglerna minskar gissningar och osäkerhet, så att teammedlemmarna kan ägna mindre tid åt att oroa sig och mer tid åt att samarbeta och utföra viktigt arbete.

Undvik den dåliga gruppdynamiken genom att proaktivt fastställa gruppnormer. Om du vill ha exempel på hur teamledare fastställer gruppnormer kan du läsa vår artikel om tips för att skapa gruppnormer för högpresterande team, med exempel från sju Asana-chefer

Farväl modeord

Synergi är inte bara ett inneord eller ett urvattnat modeord. Med effektiv teamsynergi kan du ge ett mångfaldigt team möjlighet att samarbeta enkelt – och få sitt viktigaste arbete gjort. 

Om du vill ha fler tips om hur du kan främja ett utmärkt samarbete kan du läsa vår artikel om 45 teambuildingspel för att förbättra kommunikationen och gemenskapen.

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Fler än 110 av de bästa frågorna för att bryta isen och bygga upp lagandan