Menedżer produktu a kierownik projektu – jaka jest różnica?

Obraz współautora – zespół AsanyTeam Asana
30 stycznia 2024
7 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Menedżer produktu a kierownik projektu – obraz baneru
Szablony

Streszczenie

Menedżer produktu skupia się na tworzeniu nowych produktów i wprowadzaniu ich na rynek, podczas gdy kierownik projektu skupia się na wykonywaniu zadań projektowych na czas i w ramach budżetu. W tym artykule zajmiemy się głównymi różnicami pomiędzy tymi dwiema rolami. Dowiedz się więcej, aby zdecydować, która rola jest odpowiednia dla Twojego zespołu.

Ciekawią Cię różnice pomiędzy menedżerem produktu a kierownikiem projektu? Te role są do siebie podobne, ale każda z nich wiąże się z zupełnie innymi obowiązkami. 

Menedżer produktu to ktoś, kto określa co się dzieje z produktem i dlaczego. Jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie, że wszystkie nowe produkty lub nowe cechy produktów będą odpowiadać na potrzeby klientów i wypełniać cele biznesowe. Z kolei kierownik projektu to ktoś, kto skupia się na tym, jak i kiedy realizowany jest projekt poprzez odpowiednią koordynację, zarządzanie oraz nadzór.

O ile są to różne role, o tyle menedżerowie produktu i kierownicy projektów często współpracują, aby zagwarantować pomyślne ukończenie projektu. Przyjrzymy się kluczowym różnicom pomiędzy zarządzaniem produktem a zarządzaniem projektem oraz powiemy, w jaki sposób określić, która z tych ról będzie lepiej pasowała do Twojego następnego projektu.

Produkt a projekt

Aby zrozumieć te dwie role, przyjrzyjmy się najpierw różnicom pomiędzy produktem a projektem:

 • Produkt to dobro, które zaspokaja potrzeby określonej grupy, znanej również jako rynek docelowy. Produktem może być wszystko od oprogramowania po biżuterię, a nawet usługa np. konsultingowa. Każdy produkt przechodzi przez cykl życia produktu, od tworzenia, przez testowanie rynkowe i docelowo po wydanie. 

 • Z drugiej strony projekt to zbiór zadań koniecznych do osiągnięcia konkretnego celu. Projekty powinny mieć swoje rezultaty i produkty końcowe, które mogą być różnorodne, od na przykład nowego designu strony internetowej, po nową procedurę wewnętrzną. 

Jak widać, istnieje kilka istotnych różnic pomiędzy produktem a projektem. Pomocne może również okazać się zrozumienie czym różnią się te dwa systemy jako całość.

Czym jest zarządzanie produktem?

Celem zarządzania produktem jest nadzór nad tworzeniem produktów w ramach organizacji. Zarządzanie to obejmuje każdy aspekt cyklu życia produktu, od etapu analizy po zarządzanie wydaniami

Czym jest zarządzanie projektem?

Zarządzanie projektem pomaga zespołom się zorganizować, śledzić postępy oraz wykonywać zadania w ramach projektu. Obejmuje ono zarządzanie interesariuszami, zadaniami i postępami; pomyślne przeprowadzenie projektu aż do zakończenia; oraz wdrażanie narzędzi koniecznych do osiągnięcia sukcesu. Zarządzanie projektem skupia się również na współpracy w ramach zespołu i do niej zachęca poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi oraz aktywności wzmacniających współpracę w grupie

[Przeczytaj] Jakie są korzyści z zarządzania projektami?

Menedżer produktu a kierownik projektu

Jak widać, produkt dość znacząco różni się od projektu. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia, gdy porównujemy role menedżera produktu i kierownika projektu.

Menedżer produktu a kierownik projektu

Ogólnie rzecz biorąc, menedżer produktu spędza czas, nadzorując wszystkie działania związane z produktem. Oznacza to koordynację działań z zespołem ds. rozwoju, określanie priorytetów dla wydań różnych produktów i tworzenie strategii produktowej.

Oto przykładowy dzień z życia menedżera produktu. 

Twój dzień zaczyna się od rozwiązywania problemów z wdrożeniem produktu i dokumentowania ich w rejestrze zagrożeń. Po pomyślnym ukończeniu Twojego produktu kontaktujesz się z kierownikiem projektu, aby przedstawić inicjatywy dotyczące nowych produktów. Następnie dwa razy sprawdzasz, czy Twoje produkty osiągną cel wzrostu sprzedaży o 5% i przechodzisz do kolejnych zadań. 

Kierownik projektu spędza czas na nadzorowaniu działań związanych z realizacją projektu. Oznacza to przydzielanie zadań, prowadzenie spotkań inaugurujących projekt, rozwiązywanie problemów, aby osiągnąć cele biznesowe oraz realizowanie zadań, aby osiągać cele projektu na czas.

Oto przykładowy dzień z życia kierownika projektu. 

Rozpoczynasz dzień od poprowadzenia spotkania zespołu poświęconego nadchodzącemu nowemu projektowi. Po rozesłaniu notatek ze spotkania, sprawdzasz postępy prac na wprowadzeniem na rynek produktu, nad którym aktualnie pracujecie. Zauważasz, że jest lekkie opóźnienie w stosunku do harmonogramu, który powstał przy Twojej pomocy. Kontaktujesz się w tej sprawie z menedżerem produktu i oferujesz swoją pomoc. 

[Przeczytaj] Menedżer programu a kierownik projektu: kluczowe różnice, które warto znać.

Kim jest menedżer produktu?

Rola menedżera produktu ma strategiczny charakter i wymaga rozeznania rynku oraz szerokiego spojrzenia. Wiąże się również z wymyślaniem koncepcji produktowych, określaniem cen oraz mierników sukcesu. Jest ona podobna do zarządzania programem, które skupia się na opracowywaniu strategii, aby osiągnąć cele biznesowe.

Kim jest menedżer produktu?

Jako właściciel produktu menedżer produktu powinien mieć strategiczną wizję produktu, umieć ustalać priorytety oraz posiadać umiejętności w zakresie wsparcia klienta. Powinien również mieć doświadczenie w prowadzeniu marketingu produktowego oraz zaspokajaniu potrzeb klientów.

Oprócz tych umiejętności ważne jest, aby właściciel produktu umiał rozwiązywać wyzwania, takie jak awarie produktu lub napięte terminy.

Czym zajmuje się menedżer produktu?

Menedżer produktu jest właścicielem wielu zadań związanych z produktem, takich jak zbieranie danych dotyczących produktu i wykorzystywanie ich przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów. 

Jak z każdym nowym produktem lub projektem mogą pojawić się problemy. Dlatego konieczne jest, aby menedżer produktu potrafił strategicznie rozwiązywać problemy. Można to osiągnąć, korzystając z procesu kontroli zmian, który pomaga dokumentować i śledzić zmiany w projekcie.

Dodatkowe zadania, które nadzoruje menedżer produktu, obejmują:

 • Zbieranie danych dotyczących zadowolenia klientów: zbieranie danych za pomocą wywiadów i ankiet może pomóc w procesie tworzenia produktu i zmierzyć sukces produktu. 

 • Tworzenie mapy drogowej produktu: mapa drogowa wskazuje strategię, priorytety oraz postęp prac nad produktem w skali czasu, a także pomaga uporządkować produkty końcowe.

 • Pokonywanie przeszkód w realizacji planu produktowego: przeszkody, takie jak nieefektywność czasowa oraz brak zasobów, mogą utrudniać dotrzymanie określonych terminów. 

 • Ustalanie priorytetów dla produktów wprowadzanych na rynek: w przypadku gdy kilka produktów jest jednocześnie wprowadzanych na rynek, menedżerowie produktu muszą nadać produktom odpowiedni priorytet na podstawie przychodu, wskaźnika sukcesu oraz wymagań projektowych. 

 • Bieżące zdobywanie wiedzy na temat trendów rynkowych i działań konkurencji: wczesna prognoza wymagań produktowych oparta na badaniu rynku ma ogromny wpływ na sukces Twojej organizacji. 

 • Zarządzanie backlogiem wydań produktu: backlog produktu to rejestr zmian wprowadzonych w produkcie, nowych funkcjonalności i problemów na etapie jego tworzenia. Jest on pomocny w dokumentowaniu niespójności i informowaniu o nich podczas nowego wydania. 

Rodzaje zadań do wykonania zależeć będą od liczby wydań produktów prowadzonych przez Twoją organizację oraz liczebności Twojego zespołu produktowego.

Wyzwania stojące przed menedżerem produktu

Menedżer produktu musi stawić czoła wielu strategicznym wyzwaniom związanym z produktem. Wynika to ze stopnia skomplikowania procesu tworzenia nowego produktu i wprowadzania go na rynek. Wśród takich wyzwań można wymienić: pracę z różnymi zespołami, śledzenie postępów oraz zapewnianie odpowiednich zasobów. 

Inne wyzwania, przed którymi może stanąć menedżer produktu to w szczególności:

 • Korygowanie błędów w produkcie: jeżeli produkty osiągają słabe wyniki, menedżer produktu odpowiedzialny jest za wprowadzenie zmian lub całkowite usunięcie produktu. 

 • Obsługiwanie komunikacji między działami: wprowadzanie produktów na rynek wymaga współpracy wielu zespołów. Dlatego ważne jest zapewnienie komunikacji zrozumiałej dla wszystkich interesariuszy. 

 • Trzymanie się napiętych ram czasowych dotyczących wprowadzenia produktu na rynek: proces wprowadzania produktu na rynek jest złożony, dlatego istotne jest, aby menedżerowie produktu trzymali się harmonogramu, żeby zapobiec opóźnieniom. 

 • Współpraca z dostawcami materiałów: do obowiązków menedżera produktu należy stały kontakt z dostawcami, aby zapewnić dostawy wymaganych materiałów.

Nawet najlepsi menedżerowie produktu od czasu do czasu stają przed takimi wyzwaniami. Na szczęście większość z nich ma obok siebie kierownika projektu, który może im pomóc w delegowaniu zadań, śledzeniu ich postępów i zapewnieniu, że wprowadzenie produktu na rynek zakończy się sukcesem.

Kim jest kierownik projektu?

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za rozbijanie zadań w projekcie oraz celów strategicznych na wykonalne inicjatywy. Rola ta obejmuje koordynację, współpracę, komunikację, a także zarządzanie skomplikowanymi zależnościami w projekcie oraz zasobami zespołu.

Kim jest kierownik projektu?

Kierownik projektu jest docelowo odpowiedzialny za osiągnięcie celów projektu. Dlatego do jego obowiązków należy określanie zakresu, planowanie wydajności, zarządzanie interesariuszami oraz bieżące informowanie zespołu poprzez raporty o statusie projektu. Wymaga to umiejętności przezwyciężania takich wyzwań, jak osiągnięcie celów biznesowych i rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami w projekcie.

Czym zajmuje się kierownik projektu?

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za szereg zadań związanych z planowaniem projektu, jego wdrażaniem i śledzeniem postępów, innymi słowy, za wszystkie inicjatywy objęte cyklem życia projektu oraz za pięć etapów zarządzania projektem

Dodatkowe zadania, które nadzoruje kierownik projektu, obejmują:

 • Komunikowanie się z członkami zespołu: kierownik projektu powinien mieć dobre zdolności komunikacyjne, aby móc kontaktować się i współpracować z różnymi zespołami. 

 • Wdrażanie narzędzi do zarządzania projektami i ponoszenie za nie odpowiedzialności: narzędzia do zarządzania projektami pomagają popychać projekty do przodu poprzez śledzenie postępów i zapewnienie lepszego wglądu w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać. Właścicielem takich narzędzi jest kierownik projektu i to on nimi zarządza. 

 • Delegowanie zadań w projekcie i śledzenie ich postępów: delegowanie zadań obejmuje ich przydzielanie, śledzenie i doprowadzanie do zakończenia. 

 • Śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które przyczyniają się do osiągania celów biznesowych: kierownik projektu jest odpowiedzialny za śledzenie postępów projektu i zapewnienie, że jest on na właściwej drodze do osiągnięcia celów programu. 

 • Analizowanie zasobów projektowych i priorytetów: przed rozpoczęciem projektu kierownik projektu przeprowadza analizę zasobów i priorytetów, aby określić odpowiednie dopasowanie zakresu projektu.

 • Prowadzenie spotkań zespołu: planowanie i prowadzenie spotkań jest ważne z punktu widzenia planowania strategicznego i ustalania zakresu projektu. W zależności od stopnia złożoności projektu kierownik projektu może prowadzić spotkania inaugurujące, codzienne spotkania stand-up lub spotkania synchronizujące odbywane co dwa tygodnie. 

 • Udostępnianie osi czasu projektu: kierownik projektu udostępnia prognozy terminowe w narzędziu do tworzenia osi czasu lub na wykresie Gantta, aby wszyscy członkowie zespołu byli na bieżąco. To samo można wykonać, korzystając z metody ścieżki krytycznej, która pomaga w kalkulacji osi czasu dzięki wykorzystaniu specjalnej formuły.

Rola kierownika projektu skupia się na identyfikowaniu i zarządzaniu procesami w celu lepszej organizacji priorytetów, zwiększenia wydajności i tworzenia przejrzystości organizacyjnej.

[Przeczytaj] 25 umiejętności zarządzania projektem niezbędnych do odniesienia sukcesu

Wyzwania stojące przed kierownikiem projektu

Zarządzanie projektem może być skomplikowanym zadaniem. Dlatego kierownicy projektów stają przed podobnymi wyzwaniami jak menedżerowie produktu z tą różnicą, że kierownicy projektów skupiają się na rozwiązywaniu kwestii projektowych, a menedżerowie produktu – produktowych.

Niektóre z wyzwań, przed którymi może stanąć kierownik projektu to w szczególności:

 • Odpowiedzialność za zagrożenia i ich śledzenie: kierownik projektu jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zagrożeń w celu śledzenia i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom w projekcie.

 • Utrzymanie projektów na odpowiednich torach: duże znaczenie ma śledzenie osi czasu i produktów końcowych projektu, aby zapewnić, że wpisują się w osiąganie szerszych celów biznesowych.

 • Współpraca z menedżerami produktu i programu: kierownik projektu powinien ściśle współpracować z innymi zespołami, aby zapewnić spójność między różnymi inicjatywami.

 • Rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami w projekcie: podobnie jak w przypadku śledzenia zagrożeń, kierownik projektu powinien śledzić zmiany zachodzące w projekcie i informować o nich interesariuszy. 

 • Bieżące śledzenie trendów rynkowych: kierownik projektu powinien być na bieżąco z nowymi narzędziami i zasobami, aby usprawniać procesy i wpływać na zwiększenie wydajności zespołu

Wyzwania, które napotkasz, zależeć będą od rozmiaru i stopnia złożoności Twojej organizacji. Twoje obowiązki jako kierownika projektu mogą również różnić się w zależności od tego, czy pracujesz z menedżerem programu czy produktu. 

Wypróbuj Asanę do zarządzania projektami

Która rola będzie właściwa dla Twojego zespołu?

Odpowiednia rola dla Twojego zespołu zależy od inicjatyw i celów, które Twoja organizacja chce osiągnąć. Podczas gdy kierownik projektu pomaga popychać projekt do przodu, śledzi jego postępy i łata luki komunikacyjne, menedżer produktu ustala strategie dla wprowadzania nowych produktów na rynek, koordynuje działania zespołów ds. rozwoju i produkcji, a także wprowadza innowacje w Twoim produktowym portfolio.

Która rola będzie właściwa dla Twojego zespołu?

Aby określić, która z ról będzie odpowiednia dla Twojego zespołu, spójrz na poniższe przykładowe scenariusze, z którymi Twój zespół może się spotkać.

Scenariusz 1: czy Twój zespół ma trudności ze stałym wprowadzaniem produktów na rynek i z zapewnieniem efektywności procesu produkcyjnego?

Rozwiązanie: menedżer produktu może uporządkować nowe pomysły dotyczące produktów i koordynować działania z zespołami ds. operacyjnych i ds. produkcji, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Scenariusz 2: czy Twój zespół ma trudności z dotrzymaniem harmonogramu projektu oraz komunikacją w zakresie zmian w projekcie oraz jego kluczowych celów?

Rozwiązanie: kierownik projektu może nadzorować produkty końcowe projektu i przydzielać zasoby, jednocześnie informując członków zespołu o zmianach w planie projektu.

Jeżeli Twój zespół ma trudności w obu tych dziedzinach, dobrym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie zarówno menedżera produktu, jak i kierownika projektu, co umożliwiłoby rozwiązanie problemów produktowych i projektowych.

Utwórz swój plan strategiczny wraz z menedżerem produktu lub kierownikiem projektu

Zarówno menedżer produktu, jak i kierownik projektu mogą pomóc w organizacji inicjatyw, komunikacji między członkami zespołu oraz w rozwoju Twojej organizacji. Kluczem jest ustalenie swoich najważniejszych celów i dobór odpowiedniej osoby gwarantującej ich osiągnięcie.

Twórz mapy drogowe produktów, planuj wprowadzenie ich na rynek oraz zarządzaj nimi w jednym miejscu dzięki szablonom Asany.

Darmowe szablony dla zespołów produktowych

Powiązane zasoby

Artykuł

15 wskazówek, jak tworzyć skuteczne listy zadań