Regulamin świadczenia usług przez Użytkownika Asana

section icon
section icon

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023 r. | Data wejścia w życie: 1 stycznia 2024 r.

Witamy! Dziękujemy za korzystanie z narzędzi Asana!

1. Wprowadzenie

Asana, Inc. („Asana”, „my”, „nasz”, „nas”) oferuje szereg narzędzi zwiększających produktywność zespołu, ułatwiających współpracę i organizacyjnych, jak opisano szczegółowo w Przewodniku Asana i Informacjach o wydaniu (łącznie „Usługa”) oraz na stronach internetowych, w tym m.in. www.asana.com, wavelength.com, blog.asana.com, community.asana.com („Witryny internetowe”).

Niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”) stanowi wiążącą prawnie umowę pomiędzy Użytkownikiem a Asana i wyjaśnia zasady korzystania z naszych Usług i Witryn internetowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Użytkownika Usługi, z zastrzeżeniem wyjątków mających zastosowanie do Zarządzanych Użytkowników (zdefiniowanych i szczegółowo opisanych poniżej w punkcie 2 „Zastosowanie niniejszego Regulaminu”). Uzyskując dostęp do Usługi i Witryn internetowych lub korzystając z nich, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu (w stosownych przypadkach) oraz potwierdza, że przeczytał i zrozumiał nasze Oświadczenie o ochronie prywatności, które zostało włączone przez odniesienie.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejszy Regulamin, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi i Witryn internetowych ani z nich korzystać.

Możemy okresowo zmieniać niniejszy Regulamin, publikując zmodyfikowaną wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli, według wyłącznego uznania firmy Asana, zmiany niniejszego Regulaminu są istotne, powiadomimy Użytkownika przed wejściem w życie zmiany, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika lub powiadamiając go za pośrednictwem Usługi i/lub Witryn internetowych. Jeśli Użytkownik nie akceptuje lub nie może przestrzegać zmodyfikowanego Regulaminu, musi zaprzestać korzystania z Usługi i Witryn internetowych. O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie lub w naszym powiadomieniu, zaktualizowany Regulamin wejdzie w życie z chwilą publikacji i będzie obowiązywać w przyszłości. Dalsze korzystanie z Usługi i Witryn internetowych po każdej aktualizacji niniejszego Regulaminu oznacza akceptację takich zmian.

2. W jaki sposób ma zastosowanie niniejszy Regulamin

Korzystając z narzędzi Asana, należysz do jednej lub kilku z następujących trzech różnych kategorii Użytkowników:

 • Odwiedzający witrynę” to Użytkownicy witryn internetowych.

 • Bezpłatni Użytkownicy” korzystają z bezpłatnej/podstawowej wersji Usługi. Bezpłatni Użytkownicy mają dostęp do bardziej ograniczonego zestawu funkcji Usługi niż Zarządzani Użytkownicy. Bezpłatni Użytkownicy mogą mieć własne przestrzenie robocze i/lub korzystać z darmowej domeny Asana dla wielu Użytkowników.

 • Zarządzani Użytkownicy” korzystają z Usługi w ramach płatnego planu subskrypcji Asana zakupionego przez osobę lub podmiot („Klient”), który zawarł odrębną pisemną umowę z Asana („Umowa z Klientem”) regulującą dostęp do Usługi i korzystanie z niej oraz zezwalającą Klientowi na tworzenie i konfigurację usługi Asana w celu umożliwienia Zarządzanym Użytkownikom dołączenia.

W zakresie, w jakim Użytkownik jest Zarządzanym Użytkownikiem, mają zastosowanie wyłącznie następujące punkty niniejszego Regulaminu: Punkt 1 (Wstęp); punkt 2 (W jaki sposób ma zastosowanie niniejszy Regulamin); oraz punkt 6 (Polityka dopuszczalnego użytkowania).

Jako Zarządzany Użytkownik uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem Klienta Asana. Na przykład jeśli dołączasz do organizacji swojego pracodawcy, Klientem jest Twój pracodawca. Jeśli dołączasz do przestrzeni roboczej utworzonej przez Twojego znajomego przy użyciu prywatnego adresu e-mail, Twój znajomy jest Klientem Asana i upoważnia Cię do dołączenia do jego przestrzeni roboczej. Umowa z Klientem reguluje nasze relacje i zobowiązanie do świadczenia Usługi na rzecz Klienta, który może następnie zaprosić Zarządzanych Użytkowników do dołączenia do Asana. Gdy Klient lub inny Zarządzany Użytkownik przesyła treści lub informacje do Usługi, takie jak wiadomości lub pliki („Dane Klienta”), Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w odniesieniu do relacji pomiędzy Asana a Klientem dane Klienta są kontrolowane przez Klienta, a Umowa z Klientem zapewnia Klientowi możliwość wyboru i kontrolę nad tymi danymi Klienta. Na przykład Klient może zarządzać uprawnieniami, włączać lub wyłączać integracje podmiotów zewnętrznych lub podejmować kroki w celu rozszerzenia, konsolidacji lub udostępniania zawartości portfeli, projektów, zadań i podzadań Asana, a jego wybory i instrukcje mogą skutkować udostępnieniem, wykorzystaniem, ujawnieniem, modyfikacją lub usunięciem niektórych lub wszystkich Danych Klienta.

POMIĘDZY ASANA A KLIENTEM, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE DO OBOWIĄZKÓW KLIENTA NALEŻY (A) POINFORMOWANIE UŻYTKOWNIKA I INNYCH AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW O WSZELKICH ODPOWIEDNICH POLITYKACH KLIENTA, PRAKTYKACH I USTAWIENIACH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW; (B) UZYSKANIE JAKICHKOLWIEK PRAW, POZWOLENIA LUB ZGODY OD UŻYTKOWNIKA I INNYCH AUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO ZGODNEGO Z PRAWEM WYKORZYSTANIA DANYCH KLIENTA I DZIAŁANIA USŁUGI; (C) ZAPEWNIENIE, ŻE PRZEKAZYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW NA MOCY UMOWY Z KLIENTEM JEST ZGODNE Z PRAWEM; ORAZ (D) ODPOWIADANIE NA WSZELKIE SPORY Z UŻYTKOWNIKIEM I INNYMI AUTORYZOWANYMI UŻYTKOWNIKAMI DOTYCZĄCE DANYCH KLIENTÓW, USŁUGI LUB NIEWYPEŁNIENIA PRZEZ KLIENTA TYCH ZOBOWIĄZAŃ. JEŚLI JESTEŚ AUTORYZOWANYM UŻYTKOWNIKIEM, ASANA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI (WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH) W ODNIESIENIU DO USŁUGI, KTÓRA JEST DOSTARCZANA UŻYTKOWNIKOWI NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”.

3. Uprawnienia i zakres

Aby korzystać z Usługi i Witryn internetowych, Użytkownik musi mieć co najmniej 16 lat i być kompetentny do wyrażenia zgody na Niniejszy Regulamin oraz oświadczyć i zagwarantować, że ma ukończone 16 lat. Jeśli prawo miejsca, w którym mieszka Użytkownik, wymaga, aby Użytkownik był starszy, aby Asana mogła zgodnie z prawem świadczyć mu Usługi i Witryny internetowe oraz wykorzystywać jego dane osobowe bez zgody rodziców, musi on być starszy.

Jeśli oświadczenia zawarte w poprzednim zdaniu nie są prawdziwe lub jeśli Asana wcześniej zakazała Użytkownikowi dostępu do Usługi i Witryn internetowych lub korzystania z nich, Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług i Witryn internetowych ani z nich korzystać.

4. Rejestracja i wykorzystanie konta

4.1 Rejestracja konta i poufność. Aby uzyskać dostęp do Usługi i pewnych części Witryn internetowych, należy zarejestrować konto Asana, tworząc nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik zgadza się przekazać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje rejestracyjne na swój temat. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że hasło użytkownika pozostaje poufne i bezpieczne, oraz zgadza się, że nie zezwoli innym osobom na dostęp do Usługi za pomocą konta Asana. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na to, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce pod jego nazwą użytkownika i hasłem. Możemy zakładać, że wszelkie komunikaty, które otrzymujemy za pośrednictwem konta Użytkownika, zostały wykonane przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest właścicielem lub administratorem przestrzeni roboczej lub organizacji, lub jeśli potwierdził na piśmie, że jest upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu przestrzeni roboczej lub organizacji („Administrator konta”), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest do tego upoważniony i zgadza się, że Asana jest uprawniona do polegania na jego instrukcjach.

4.2 Nieuprawnione korzystanie z konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za powiadomienie nas pod adresem support@asana.com, jeśli dowie się o nieuprawnionym użyciu lub uzyskaniu dostępu do swojego konta. Użytkownik rozumie i zgadza się, że możemy wymagać od niego podania informacji, które mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia tożsamości Użytkownika i zapewnienia bezpieczeństwa jego konta. Asana nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody, odpowiedzialność, wydatki ani honoraria adwokackie, które może ponieść Użytkownik w wyniku korzystania z jego hasła lub konta przez inną osobę, za jego wiedzą lub bez jego zgody, niezależnie od tego, czy powiadomił nas o takim nieuprawnionym użyciu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty, szkody, odpowiedzialność, wydatki i honoraria adwokackie poniesione przez Asana lub stronę trzecią z powodu korzystania z konta przez inną osobę. W przypadku gdy Administrator konta lub Klient utraci dostęp do konta lub w inny sposób zażąda informacji o koncie, Asana zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zażądania od Administratora konta lub Klienta weryfikacji, którą uzna za niezbędną przed przywróceniem dostępu do takiego konta lub dostarczeniem informacji o nim.

5. Licencja. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu udzielamy Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, niepodlegającego przeniesieniu i odwołalnego prawa do dostępu i korzystania z Usługi i Witryn internetowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Użytkownika (lub do użytku wewnętrznego upoważnionego przez odpowiedniego Administratora konta) i wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i wszystkimi wymogami prawnymi, które mają zastosowanie do Użytkownika lub korzystania przez niego z Usług i Witryn internetowych. Asana może odwołać tę licencję w dowolnym momencie, według własnego uznania.

6. Polityka dopuszczalnego użytkowania.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu, w tym następujących zasad dotyczących dopuszczalnego korzystania z Usług i Witryn internetowych („Polityka dopuszczalnego użytkowania”).

6.1 Zakłócenia usługi. Nie wolno:

 • uzyskiwać dostępu do niepublicznych obszarów Usługi i Witryn internetowych, systemów komputerowych Asana lub technicznych systemów dostawy dostawców Asana, manipulować nimi lub korzystać z nich;

 • sondować, skanować lub testować luk w zabezpieczeniach jakiegokolwiek systemu lub sieci, bądź obchodzić jakichkolwiek środków bezpieczeństwa;

 • uzyskiwać dostępu do Usług i Witryn internetowych lub przeszukiwać je za pomocą środków innych niż publicznie obsługiwane interfejsy Asana (na przykład „scraping”); lub

 • ingerować w naszą infrastrukturę lub dostęp do jakiegokolwiek Użytkownika, hosta lub sieci, zakłócać ich działanie lub podejmować próby zakłócenia ich działania, w tym między innymi poprzez wysyłanie wirusów, przeciążenie, zalewanie, spamowanie, mail-bombing Usługi i Witryn internetowych lub poprzez skryptowanie tworzenia Treści Użytkownika, aby zakłócać Usługi i Witryny internetowe; lub

 • monitować lub w inny sposób podejmować próby wykorzystania modeli sztucznej inteligencji (AI) w celu działania w sposób naruszający niniejszy Regulamin lub celowo omijający filtry bezpieczeństwa i funkcje Usługi.

6.2 Niewłaściwe korzystanie z Usługi i Witryn internetowych. Użytkownik nie może korzystać z Usługi i Witryn internetowych w celu wykonywania, promowania lub wspierania poniższych działań:

 • wszelkie dezinformacje, oszustwa lub inne nieuczciwe działania;

 • podszywanie się pod inną osobę lub podmiot lub fałszywe przedstawianie powiązania z osobą lub podmiotem (np. „spoofing”, „phishing”);

 • oszczerstwa lub groźby lub inne działania, które stanowią mowę nienawiści, nękanie lub prześladowanie;

 • naruszenie jakiegokolwiek prawa lub praw innych osób (w tym nielegalne śledzenie, monitorowanie i identyfikacja lub publikowanie lub dzielenie się informacjami poufnymi lub danymi osobowymi innych osób bez ich wyraźnej zgody);

 • krzywda lub znęcanie się nad małoletnim, w tym uwodzenie i wykorzystywanie seksualne dziecka;

 • wysyłanie niechcianych wiadomości, reklam promocyjnych lub spamu;

 • publikowanie lub udostępnianie złośliwych treści;

 • promocja lub reklamowanie produktów lub usług innych niż własne bez odpowiedniego upoważnienia; lub

 • rozwijanie usług konkurujących z Asaną;

6.3 Treści Użytkownika. Użytkownikowi nie wolno publikować żadnych Treści Użytkownika w Usłudze lub Witrynach internetowych ani korzystać z Usługi lub Witryn internetowych w sposób, który:

 • oznacza działania zwodnicze, oszukańcze, niezgodne z prawem, obsceniczne, oszczercze, dyskredytujące, grożące lub pornograficzne (w tym pornografia dziecięca, która po powzięciu wiedzy zostanie usunięta i przekazana organom ścigania, w tym Narodowemu Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci);

 • sugeruje, że wszelkie treści, informacje lub inne wyniki generowane przez AI są generowane przez człowieka;

 • krytykuje innych ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub stan zdrowia;

 • zawiera dane osobowe osób niepełnoletnich poniżej 16. roku życia;

 • zawiera wszelkie wrażliwe dane osobowe zdefiniowane przez obowiązujące prawo (takie jak informacje finansowe, numery kart płatniczych, numery ubezpieczenia społecznego lub informacje zdrowotne) bez uprzedniej pisemnej zgody Asana udzielonej w ramach Umowy z Klientem;

 • zawiera wirusy, boty, robaki lub podobne szkodliwe materiały;

 • zawiera wszelkie informacje, do których udostępnienia Użytkownik nie ma prawa na mocy przepisów prawa lub jakichkolwiek zobowiązań umownych lub powierniczych; lub

 • może spowodować szkody dla Asana lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

6.4 Sztuczna inteligencja. W przypadku korzystania z jakichkolwiek funkcji i funkcjonalności sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego (w tym modeli innych firm) dostarczanych przez Asanę (łącznie „Asana Intelligence”) Użytkownik wyraża zgodę na:

 • wdrożenie odpowiedniego nadzoru nad ludźmi i zabezpieczenie w celu ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Asana Intelligence (tj. wpływ na podstawowe prawa, zdrowie lub bezpieczeństwo danej osoby);

 • ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie podjęte decyzje, udzielone porady, podjęte działania i niepodjęcie działań w oparciu o korzystanie z Asana Intelligence;

 • przekazywanie na żądanie informacji na temat planowanego wykorzystania Asana Intelligence oraz zgodności z niniejszą Polityką dopuszczalnego użytkowania; oraz

 • ocenę wyników Asana Intelligence pod kątem dokładności i stosowności w świetle probabilistycznego charakteru sztucznej inteligencji i możliwości tworzenia niedokładnych treści.

Więcej informacji na temat funkcji Asana Intelligence i sposobów zarządzania nimi można znaleźć w Przewodniku Asany.

6.5 Naruszenia dopuszczalnego użytkowania. Jeśli zasadnie uważamy, że doszło lub może dojść do naruszenia niniejszej „Polityki dopuszczalnego użytkowania” w najbliższej przyszłości w sposób, który może zakłócić działanie Usługi lub Witryn internetowych dla naszych Klientów lub innych Użytkowników, możemy zawiesić lub zakończyć dostęp Użytkownika do Usługi i Witryn internetowych, bez ponoszenia przez nas jakiejkolwiek odpowiedzialności, oprócz wszelkich innych środków prawnych, które mogą być dla nas dostępne. Asana zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiedniego Administratora konta o powyższym.

7. Prawa własności

Asana i jej licencjodawcy są wyłącznymi właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów do wszelkich praw własności intelektualnej do Usługi i Witryn internetowych. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw autorskich i innych przepisów, a także wszelkich dodatkowych informacji o prawach autorskich lub ograniczeń zawartych w Usługach i Witrynach internetowych. Wszystkie obecne i przyszłe prawa do tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, know-how i innych praw własności dowolnego rodzaju wynikających z przepisów jakiegokolwiek organu rządowego, krajowego lub zagranicznego, w tym między innymi prawa do wszystkich wniosków i rejestracji dotyczących Usługi i Witryn internetowych, będą przez cały czas stanowić wyłączną własność Asana.

8. Treści i opinie użytkowników

8.1 Treści i publikacje Użytkownika w Usłudze. Usługa umożliwia tworzenie zadań i przesyłanie powiązanych informacji, tekstu, plików i innych materiałów (łącznie „Treści Użytkownika”) oraz udostępnianie tych Treści Użytkownika innym osobom. Treści Użytkownika przesłane lub w inny sposób udostępnione w ramach Usługi podlegają następującym warunkom:

8.2 Treści Użytkownika bezpłatnego. Bezpłatni Użytkownicy zachowują prawo własności do Treści Użytkownika, które przesyłają do Usługi („Treści Użytkownika bezpłatnego”). Przesyłając Treści Użytkownika bezpłatnego, Bezpłatni Użytkownicy udzielają Asana licencji na dostęp, użytkowanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, adaptowanie, publikowanie, przesyłanie i wyświetlanie tych Treści Użytkownika bezpłatnego w celu świadczenia Usługi oraz w zakresie dozwolonym przez Oświadczenie o ochronie prywatności Asana, w tym jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze w celu zachowania zgodności z procesem prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści Użytkownika bezpłatnego w Usłudze, które naruszają Niniejszy Regulamin lub w inny sposób są niewłaściwe według wyłącznego uznania Asana.

8.3 Treści Zarządzanego Użytkownika w Usłudze. Treści Użytkownika przesłane do Usługi przez Zarządzanych Użytkowników to dane Klienta, które są własnością Klienta i są przez niego kontrolowane zgodnie z Umową z Klientem.

8.4 Informacje zwrotne. Usługa i Witryny internetowe mogą mieć pewne funkcje, które umożliwiają Użytkownikowi przesyłanie komentarzy, informacji i innych materiałów (łącznie „Informacje zwrotne”) do Asana i/lub udostępnianie takich Informacji zwrotnych innym Użytkownikom lub opinii publicznej. W przypadku przesłania Informacji zwrotnych, Asana może wykorzystać je w dowolnym celu bez wynagrodzenia lub zobowiązania wobec Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Informacji zwrotnych opublikowanych na naszych forach publicznych z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania.

8.5 Treści Użytkownika i oświadczenia dotyczące Informacji zwrotnych. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie wymagane prawa do przesyłania Treści Użytkownika i Informacji zwrotnych bez naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik rozumie, że Asana nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika ani Informacje zwrotne oraz że korzystając z Usług i/lub Witryn internetowych, Użytkownik może być narażony na Treści Użytkownika lub Informacje zwrotne od innych Użytkowników, które są obraźliwe, nieprzyzwoite, niedokładne, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niewłaściwe.

9. GWARANCJE, WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI I STRONY INTERNETOWE ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁY DOSTARCZONE PRZEZ ASANA, JEJ LICENCJODAWCÓW, SPRZEDAWCÓW CZY UŻYTKOWNIKÓW, A TAKŻE INNE INFORMACJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG I STRON INTERNETOWYCH SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ, WARUNKÓW LUB RĘKOJMI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOMNIEMANYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ, WARUNKÓW LUB RĘKOJMI JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W SZCZEGÓLNOŚCI, ASANA NIE GWARANTUJE, ŻE: (i) INFORMACJE DOSTĘPNE W SERWISIE I WITRYNACH SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW; (ii) FUNKCJE LUB CECHY (W TYM MIĘDZY INNYMI MECHANIZMY POBIERANIA I WYSYŁANIA TREŚCI UŻYTKOWNIKA) BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; (iii) WADY BĘDĄ NAPRAWIONE, LUB (iv) USŁUGI I STRONY INTERNETOWE LUB SERWERY UDOSTĘPNIAJĄCE USŁUGI I STRONY INTERNETOWE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. ASANA NIE GWARANTUJE, NIE POPIERA, NIE UDZIELA GWARANCJI ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU I STRON INTERNETOWYCH LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSTAWIONEJ LUB DO KTÓREJ PROWADZĄ LINKI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU I STRON INTERNETOWYCH, A ASANA NIE BĘDZIE STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG I STRON INTERNETOWYCH. ASANA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ. UŻYTKOWNIK DOBROWOLNIE PRZYJMUJE RYZYKO PONIESIENIA SZKODY W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NAWET W PRZYPADKU, GDY ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

W ŻADNYM WYPADKU ASANA ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY, SPRZEDAWCY, ANI ŻADEN Z ICH DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB KOSZTAMI UZYSKANIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG), WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I STRONAMI INTERNETOWYMI, WSZELKIMI MATERIAŁAMI, INFORMACJAMI LUB ZALECENIAMI POJAWIAJĄCYMI SIĘ W USŁUGACH I STRONACH INTERNETOWYCH, LUB WSZELKIMI LINKAMI UDOSTĘPNIANYMI W USŁUGACH I STRONACH INTERNETOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ASANA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST GWARANCJA, UMOWA, DELIKT, ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA, LUB INNE. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W KAŻDYM PRZYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE PRZEKROCZY 100 USD.

Niektóre kraje i jurysdykcje Stanów Zjednoczonych nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji ani ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, takie jak powyższe w niniejszym punkcie 9. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BRONIĆ I CHRONIĆ ASANA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW, UDZIAŁOWCÓW, WYKONAWCÓW LUB PRZEDSTAWICIELI PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI LUB ŻĄDANIAMI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, PRZED UZASADNIONYMI HONORARIAMI ADWOKACKIMI, ZGŁOSZONYMI W ZWIĄZKU Z LUB WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA Z SERWISU I STRON INTERNETOWYCH, POŁĄCZENIA UŻYTKOWNIKA Z SERWISEM I STRONAMI INTERNETOWYMI, NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU, NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, DOSTARCZENIA, ZAMIESZCZENIA LUB PRZESŁANIA TREŚCI UŻYTKOWNIKA DO SERWISU I STRON INTERNETOWYCH I/LUB NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PRAW INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WYŁĄCZNEJ OBRONY I KONTROLI TAKICH SPORÓW, A W KAŻDYM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁ Z NAMI PRZY DOCHODZENIU WSZELKICH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW OBRONY.

11. Łącza, usługi i strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Usługi i Witryny internetowe mogą zawierać informacje i treści dostarczane przez podmioty zewnętrzne, w tym łącza do witryn internetowych, zasobów i/lub towarów i usług podmiotów zewnętrznych. Asana nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub związane z (i) jakąkolwiek zawartością, reklamą, produktami lub innymi materiałami na takich stronach lub zasobach lub dostępne z nich, (ii) dostępnością lub jakimikolwiek błędami lub zaniechaniami w takich witrynach lub zasobach, lub (iii) jakimikolwiek praktykami dotyczącymi przetwarzania informacji lub innymi praktykami biznesowymi operatorów takich stron lub zasobów. Interakcje Użytkownika z takimi podmiotami zewnętrznymi będą regulowane przez ich własne regulaminy świadczenia usług i polityki prywatności oraz inne podobne regulaminy.

12. Warunki ogólne

12.1 Modyfikacje Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, świadczenia Usług i korzystania z Witryn internetowych (lub dowolnej ich części) za powiadomieniem lub bez niego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Asana nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie korzystania z Usługi i Witryn internetowych.

12.2 Prawo właściwe. Niniejszy Regulamin podlega prawu stanu Kalifornia, niezależnie od obowiązujących w nim norm kolizyjnych. Jednak w niektórych krajach (w tym w Unii Europejskiej) obowiązują przepisy, które wymagają, aby umowy podlegały lokalnym przepisom prawa kraju konsumenta. Niniejszy akapit nie zastępuje tych przepisów.

12.3 Wstępne rozstrzyganie sporów. Większość sporów można rozwiązać bez uciekania się do formalnego rozwiązywania sporów. Jeśli Użytkownik podejmie jakiekolwiek działania wobec nas lub naszej Usługi, zgadza się, że przed podjęciem jakichkolwiek formalnych działań skontaktuje się z nami pod adresem dispute-notice@asana.com i przedstawi krótki, pisemny opis sporu oraz swoje dane kontaktowe (w tym nazwę Użytkownika, jeśli spór dotyczy konta). Z wyjątkiem roszczeń dotyczących własności intelektualnej i drobnych roszczeń, strony zgadzają się dołożyć wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, roszczeń, pytań lub nieporozumień bezpośrednio w drodze konsultacji z Asana, a negocjacje w dobrej wierze będą warunkiem wszczęcia postępowania sądowego przez którąkolwiek ze stron.

12.4 Bez zrzeczenia się praw. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Asana jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego określonego w niniejszym Regulaminie nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub środka prawnego. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, strony zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, intencjom stron odzwierciedlonym w danym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełnej mocy.

12.5 Beneficjenci zewnętrzni. Użytkownik zgadza się, że, o ile w niniejszym Regulaminie nie określono wyraźnie inaczej, nie będzie żadnych beneficjentów zewnętrznych niniejszego Regulaminu.

12.6 Całość umowy. Niniejszy Regulamin (i zawarte w nim warunki) stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Asana i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Asana w tym zakresie. W zakresie konfliktu lub niespójności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a jakimikolwiek innymi warunkami lub zasobami, do których odnosi się niniejszy Regulamin, pierwszeństwo mają warunki zawarte bezpośrednio w niniejszym Regulaminie; pod warunkiem jednak, że w przypadku konfliktu lub niespójności pomiędzy obowiązującą Umową z Klientem a niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo mają warunki Umowy z Klientem, następnie postanowienia niniejszego Regulaminu, a następnie strony, do których odnosi się niniejszy Regulamin (np. Oświadczenie o ochronie prywatności). Odpowiedni Klient będzie odpowiedzialny za powiadomienie Zarządzanych Użytkowników o tych konfliktach lub niespójnościach, a do tego czasu warunki określone w niniejszym dokumencie będą wiążące.

12.7 Tłumaczenia. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy na język inny niż angielski są udostępniane wyłącznie dla wygody. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub konfliktu pomiędzy tłumaczeniami, wersja angielska będzie miała znaczenie nadrzędne.

12.8 Różne. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa lub licencje udzielone na mocy niniejszego Regulaminu nie mogą być przez Użytkownika cedowane ani delegowane. Asana może bez ograniczeń dokonać cesji lub delegować niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa lub licencje udzielone na jego mocy. Niniejszy Regulamin wiąże i obowiązuje na korzyść każdej ze stron oraz jej następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy. Niniejszy Regulamin nie może być modyfikowany ustnie przez przedstawiciela Asana. Niniejszy Regulamin nie przewiduje ani nie tworzy żadnych relacji agencyjnych, partnerskich, joint venture ani stosunku pracownik-pracodawca. Użytkownik zgadza się, że wszelkie umowy zawarte przez niego i między nami w formie elektronicznej są tak samo prawnie wiążące, jak te zawarte w fizycznej formie pisemnej. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi i Witryn internetowych dla lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, jego prawa licencyjne nie przekraczają praw udzielonych konsumentom pozarządowym. Tytuły sekcji w niniejszym Regulaminie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają mocy prawnej ani umownej. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które ze względu na swój charakter mają pozostać w mocy po ich rozwiązaniu lub wygaśnięciu, pozostaną w mocy. Niezależnie od ogólnego charakteru powyższych postanowień, poniższe punkty pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Regulaminu: Punkty 1 (Wstęp); 2 (W jaki sposób ma zastosowanie niniejszy Regulamin); 7 (Prawa własności); 8 (Treści i opinie użytkowników); 9 (Gwarancje, wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności); 10 (Zwolnienie z odpowiedzialności) i 12 (Warunki ogólne).

12.9 Powiadomienia. Możemy dostarczać Użytkownikowi powiadomienia pocztą elektroniczną, zamieszczając je w Usługach i Witrynach internetowych lub w inny wybrany przez nas sposób, a takie powiadomienie będzie skuteczne w momencie jego wysłania. Jeśli Użytkownik wyśle nam powiadomienie, zacznie ono obowiązywać po jego otrzymaniu, a Użytkownik musi skorzystać z następującego adresu fizycznego lub e-mail: (1) Asana, Inc. 633 Folsom Street, San Francisco, CA 94107; lub (2)legal@asana.com.

13. Pytania

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem terms-questions@asana.com.