Teamroller: 9 rolltyper med vilka du kan skapa ett balanserat team

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana
11 februari 2024
6 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

Sammanfattning

Dr Meredith Belbin utvecklade teorin om teamroller utifrån vanliga beteendeegenskaper. Belbin-modellen delar in rollerna i kategorierna handlingsorienterad, tankeorienterad och personorienterad. Målet med modellen är att skapa mer balanserade team och öka produktiviteten.

Att arbeta i ett team kräver organisation och samarbete. För att teamet ska bli så produktivt som möjligt bör alla ha en specifik roll som motsvarar deras styrkor.

Dr Meredith Belbin utvecklade teamrollteorin som bygger på beteendeegenskaper. Belbins nio teamroller kan delas in i tre kategorier: handlingsorienterad, tankeorienterad och personorienterad.

Handlingsorienterade teammedlemmar är redo att sätta saker i verket och har inga problem med att hålla strikta deadliner. Tankeorienterade teammedlemmar är kritiska tänkare som kan bidra med nya idéer. Människoorienterade teammedlemmar har en stark kommunikativ förmåga, vilket kan hjälpa dem att stödja hela teamet. 

I den här guiden tar vi upp Belbins nio teamroller och förklarar hur balansering av teamet kan leda till att öka teamproduktiviteten.

Belbins teamroller

1. Utföraren

Utförare är teammedlemmar som driver teamet framåt. De är handlingskraftiga och motiverar sig själva och andra, även när det uppstår svårigheter. Utförare är naturliga ledare, därför passar de bra i ledarroller. När en kris uppstår är de här personerna snabba på att hitta en lösning.

Exempel på teamrollen utföraren: Om vi tar ett team för produktmarknadsföring som exempel, skulle utföraren vara produktchefen som utformar teamets vision och hur man ska nå dit.  

2. Genomföraren

Genomförare är också handlingsinriktade teammedlemmar och skapar ordning i sin arbetsmiljö. De är praktiska och trivs med att förverkliga idéer. Även om genomförare gillar att agera, är de också mycket disciplinerade. De kan vara ryggraden i ett team eftersom de ofta, med stort självförtroende, stödjer andra medlemmar i teamet.  

Exempel på teamrollen genomförare: Genomföraren kan vara en datadriven affärsanalytiker i produktmarknadsföringsteamet som bedömer hur organisationens processer kan effektiviseras.

Läs: Effektivitet vs ändamålsenlighet i näringslivet: Varför ditt team behöver båda

3. Slutföraren

Den sista av de handlingsinriktade teamrollerna är slutföraren. De är som namnet antyder fokuserade personer som lägger märke till små detaljer och strävar efter perfektion. De kan vara introverta, men de är värdefulla på arbetsplatser eftersom de pushar teammedlemmarna att producera högkvalitativt arbete. 

Exempel på teamrollen slutföraren: Slutföraren är utmärkt att ha inom teknisk support. De vet hur man identifierar och åtgärdar problem snabbt och effektivt.

4. Plantan

Plantan är en tankeorienterad teammedlem som är en innovativ och kreativ tänkare. Även om plantor bidrar till att balansera teamet, föredrar de att utveckla och befästa sina egna idéer innan de delar dem med det större teamet. Plantor kan föredra att arbeta ensamma, men de bidrar med värdefulla synpunkter även om de inte är lika frispråkiga som andra teammedlemmar. 

Exempel på plantans teamroll: Plantor är väldigt kreativa och blir därför utmärkta produktdesigner.

5. Utvärderaren

En annan tankeorienterad roll i teamet är utvärderaren. Den här typen är en rationell tänkare som förmår åsidosätta sina känslor för att lösa problem. Utvärderare fungerar bäst när deras projekt kräver avancerad kunskap och strategisk planering. De utvärderar idéer för att avgöra om de är värdefulla och genomförbara, och vidtar sedan åtgärder för att förverkliga dem. 

Exempel på teamrollen utvärderaren: Utvärderare är inte sällan otroligt välorganiserade projektledare som planerar projekt och har koll på vad som händer mellan olika team. 

6. Specialisten

Den sista tankeorienterade teamrollen är specialisten. Specialister har djupgående kunskaper inom sitt område och de gillar att bidra med sin expertis. Precis som de andra tankeorienterade teamrollerna jobbar specialister bättre ensamma än i grupp. Även om de är mer självständiga, tillför de teamet stort värde med sina specifika färdigheter.

Exempel på teamrollen specialist: Specialister är ofta kodare, SEO-analytiker eller tekniska medarbetare i teamet – deras jobb är specialiserat på en färdighet som resten av teamet kanske inte vet så mycket om, men som specialisten har full koll på. 

7. Koordinatorn

Om vi går vidare till de människoorienterade teamrollerna är koordinatorn en teammedlem med utmärkta kommunikativa förmågor. Koordinatorn har ofta en ledande ställning, eftersom de skapar mer samarbete ochmotiverar teamet till att uppnå sina mål. Andra teammedlemmar ser upp till dem och förlitar sig på deras beslutsförmåga. 

Exempel på teamrollen koordinatorn: Koordinatorer är bra på att samarbeta och motivera andra, så de är utmärkta som ledare för ett produktutvecklingsteam. 

Läs: 12 tips för effektiv kommunikation på arbetsplatsen

8. Lagspelaren

Lagspelare är också människoorienterade. Deras utåtriktade personlighet gör att de fungerar bra tillsammans med andra och hjälper dem att lyssna på sina teamkollegor. De här teammedlemmarna kan lätt anpassa sig till förändringar och de vet hur man skapar harmoni när konflikter uppstår. Om en teammedlem har för mycket att göra eller om en annan medlem har en nödsituation i familjen, är lagarbetare de första som går in och erbjuder stöd. 

Exempel på teamrollen lagarbetare: Eftersom lagarbetare är så bra på att samarbeta, är de utmärkta som produktmarknadsförare inom ett stort team.

9. Resursfinnaren

Den sista av de nio teamrollerna är resursfinnaren. De är människoorienterade personer som tycker om att utforska nya möjligheter, t.ex. att hitta potentiella marknadsföringsmöjligheter för företaget eller att prata med intressenter för en ny produktlansering. Deras positiva attityd gör dem till naturliga nätverkare eller till förmedlare av nya affärer. 

Exempel på resursfinnare: Eftersom resursfinnare gillar att nätverka med andra, passar de bra inom produktförsäljning.

Läs: Hemligheten bakom bra gruppdynamik

Skapa ett balanserat team

Att skapa balanserade team på jobbet kan vara en större utmaning när olika personligheter och styrkor spelar in. Det är osannolikt att ett team kommer att ha personer som kan fylla alla nio teamrollerna, och därför är det viktigt att veta hur man kan arbeta med det team man har och utnyttja varje teammedlems styrkor. 

Skapa ett balanserat team

Bygg vidare på teamets styrkor

Varje roll i teamet har sina styrkor och svagheter. Om du är medveten om dessa kan du skapa ett mer balanserat team. Till exempel kan plantor vara lite obekväma med att kommunicera, men de vet hur man löser komplexa problem. Slutförare kanske inte har så stor erfarenhet av teamarbete, men de levererar alltid i tid. 

När du tilldelar teammedlemmarna ansvarsområden bör du fokusera på varje teammedlems starka sidor. Du kan hitta deras starka sidor med hjälp av övningsuppgifter eller genom dina egna bedömningar. När teammedlemmarna kan använda sina styrkor på jobbet varje dag kommer teamet i stort att prestera på topp.

Utvärdera luckor i teamet

Om du har för många personer med samma styrkor i ett team kan det uppstå konflikter och luckor. Om man till exempel har för många tankeorienterade personer och för få handlingsorienterade personer kan det leda till för många idéer som inte kan genomföras. 

Genom att göra regelbundna utvärderingar kan du bli medveten om luckor i teamet. Du bör inte bara bedöma teammedlemmarnas prestationer, utan även observera hur teammedlemmarna arbetar tillsammans. Du kan tilldela ansvarsområden och arbetsuppgifter utifrån naturligt beteende och personlighetstyper. Teambuilding-aktiviteter är ett utmärkt sätt för dig och teamet att lära känna varandra.

Granska teamrollerna regelbundet

Det är viktigt att regelbundet granska roller och ansvarsområden i teamet så att du kan skapa högpresterande team. Med hjälp av kvartalsvisa utvärderingar kan du analysera teammedlemmarnas framsteg och bedöma om de har förbättrat sina färdigheter över tid, om de skulle passa bättre i en annan roll eller om de behöver ytterligare utbildning. 

Till exempel kan en person som i allmänhet är introvert och tankeorienterad, höja sitt självförtroende och utveckla sin kommunikationsförmåga. Efter ytterligare utvärdering kanske du upptäcker att personen är människoorienterad och skulle trivas i en ledarroll. Utan en regelbunden översyn och en öppen kommunikation kan teammedlemmar inte växa in i nya roller. 

Läs: Hur man effektivt hanterar teamets arbetsbelastning

Verktyg för teamledning

Teamledningsverktyg kan skapa tydlighet när du tilldelar uppgifter och genomför projekt i teamet. Det är trots allt lättare att samarbeta när alla kan se vem som gör vad och när. Med ökad tydlighet och insyn i varje teammedlems prioriteringar kommer hela teamet att fungera bättre tillsammans.

Hantering av arbetsbelastning

En viktig del av teamledningen är att vara proaktiv när det gäller att hantera arbetsbelastningen. Hantering av arbetsbelastning innebär att visualisera tidsplaner, förstå projektets livscykler och använda verktyg för att få insikt om både människor och projekt. Det är nyckeln till att hålla i gång projekt utan att sätta för mycket press på en enskild person.

Hantera teamens arbetsbelastningar med Asana

Resursfördelning

Att fördela resurser på ett framgångsrikt sätt är avgörande för att projekt och team ska lyckas. Resursfördelning hjälper dig att fastställa resurstillgången, hur många resurser du behöver för varje projekt och vilka teammedlemmar som är bäst lämpade för att genomföra varje projekt. Att skapa en resurshanteringsplan är ett bra sätt att hålla projekten i fas, hela vägen från start till mål. 

RACI-diagram

En roll- och ansvarsmatris, även känd som en RACI-matris, hjälper team att klargöra projektroller och ta reda på vem som är ansvarig för en viss uppgift. Akronymen RACI står för responsible, accountable, consulted och informed. För att skapa en RACI-matris bör du först skriva ned varje uppgift i ett projekt. Tilldela sedan en av de här fyra etiketterna till varje teammedlem för varje uppgift.

Kanban-tavlor

Kanban-tavlor är ett utmärkt sätt för teammedlemmarna att visualisera i vilket skede ett projekt befinner sig, så att de vet vad som behöver göras för att det ska kunna slutföras. Med hjälp av kort som representerar arbetsmoment kan teammedlemmarna visuellt rita upp projekt och arbetsflöden på Kanban-tavlor. Det är ett system som gör det lättare att visualisera projekt i och med att man får en tydlig bild av varje initiativs faser och prioritetsgrad.

Läs: En nybörjarguide om Kanban-tavlor

Verktyg för teamsamarbete

Teamsamarbete går mycket lättare när du har rätt verktyg. Vem skulle inte vilja slippa allt repetitivt arbete? Inte bara kan du effektivisera uppgifterna, men teammedlemmarna kan också anpassa målen, hantera ändringar, dela filer och mer.

Med ett verktyg för teamsamarbete kan du minimera projektrisker och generellt förbättra uppgiftshanteringen. Gör verktyget tillgängligt för alla anställda, för att underlätta deras arbete och få dem att trivas i sina roller. 

Balanserade team producerar mer

Genom att använda Belbins nio teamroller kan du skapa en balanserad arbetsmiljö, vilket kommer göra teamet mer produktivt. När du vet hur du kan utnyttja teamets styrkor, kommer teammedlemmarna att trivas bättre i sina roller och samarbeta mer effektivt för att slutföra uppgifterna. 

När du vet vilken roll varje medlem har i teamet kan samarbetsverktyg påskynda ditt arbetsflöde. De här verktygen gör det möjligt för teamet att dela uppdateringar, schemalägga uppgifter och kommunicera på ett smidigare sätt.

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Relaterade resurser

Artikel

Situationsanpassat ledarskap: 4 stilar och egenskaper