65 celów strategicznych, które pomogą Ci popchnąć Twój biznes do przodu, z przykładami

Zdjęcie współautora – Julia MartinsJulia Martins
1 lutego 2024
5 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
65 celów strategicznych, które pomogą Ci popchnąć Twój biznes do przodu, z przykładami – obraz na baner artykułu
Szablony

Streszczenie

Cele stanowią kluczowy element planu strategicznego. Aby zrealizować postawione sobie cele długoterminowe, należy przede wszystkim pamiętać, na czym one polegają oraz znaleźć prosty sposób na udostępnienie ich członkom zespołu. W tym artykule opiszemy różnice pomiędzy ustalaniem celów strategicznych, a innymi metodami wyznaczania celów i przedstawimy 65 przykładowych wskaźników oraz celów, od których możesz rozpocząć. 

Wyznaczanie celów to kluczowy element strategii biznesowej. Jest to najlepszy sposób upewnienia się, że Twój zespół pewnie zmierza we właściwym kierunku. 

Jednak aby cele były skuteczne, należy upewnić się, że są one wymierne. Ważne jest nie tylko tworzenie celów, ale też zadbanie o to, by były one strategiczne i przyczyniały się do realizacji misji firmy. 

W tym artykule podpowiemy, kiedy należy wyznaczać cele strategiczne, a kiedy inne ich rodzaje i w jaki sposób to zrobić. 

Czym są cele strategiczne? 

Cele strategiczne to coś, co chcesz osiągnąć w rezultacie strategicznego planu na trzy lub pięć lat. Są one większe niż cele roczne, ale mniejsze niż długoterminowe cele typu BHAG czy deklaracje wizji. 

Ponieważ cele strategiczne są ściśle powiązane z planowaniem strategicznym, ich realizacja obejmuje zazwyczaj okres od trzech do pięciu lat. Najważniejszym elementem wyznaczania celu strategicznego jest określenie, w jakim kierunku zmierza firma i jakie cele należy osiągnąć, aby tam dotrzeć. 

Porównanie celów strategicznych z innymi procesami biznesowymi

Istnieje wiele różnych metodologii wyznaczania celów i strategii. Poniżej przedstawiamy główne różnice pomiędzy celami strategicznymi a innymi ich rodzajami. 

Cele strategiczne a planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne to proces, podczas którego wyznaczany jest kierunek, w jakim Twoja firma będzie zmierzać w ciągu kolejnych trzech do pięciu lat. Plan strategiczny obejmuje cele długo- i krótkoterminowe, które pokazują sposób osiągnięcia celów strategicznych. Proces planowania strategicznego zazwyczaj realizowany jest przy współpracy decydentów i interesariuszy. 

Częścią określania planu strategicznego jest wyznaczenie celów. Plan powinien obejmować również statystyki dotyczące klientów, analizę SWOT, wartości firmy, czynniki, które sprawiają, że Twoja firma ma przewagę nad konkurencją, konkretne cele kwartalne lub roczne oraz ogólny harmonogram projektu, o ile taki istnieje.

[Przeczytaj] Dopiero zaczynasz planowanie strategiczne? Rozpocznij tutaj.

Cele strategiczne a zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne obejmuje organizację i korzystanie z zasobów biznesowych dla osiągnięcia celów firmy, które z kolei przyczyniają się do wdrożenia ogólnej strategii organizacyjnej. 

Cele strategiczne z kolei to zazwyczaj cele realizowane na przestrzeni trzech do pięciu lat, które są ściśle powiązane z Twoim planem strategicznym. 

Cele strategiczne to konkretne rezultaty, które chcesz osiągnąć w ciągu kolejnych trzech do pięciu lat. Są one częścią planu strategicznego, który dokładnie wyjaśnia, dlaczego firma zdecydowała się obrać dany kierunek. Plan strategiczny stanowi podstawę procesu zarządzania strategicznego, czyli działań, dzięki którym cele są realizowane. 

[Przeczytaj] Zarządzanie strategiczne to dla Ciebie nowość? Rozpocznij tutaj.

Cele strategiczne a założenia strategiczne

Różnica pomiędzy celami strategicznymi, a założeniami jest nieco subiektywna. Ogólnie rzecz ujmując, założenia są nieco bardziej szczegółowe niż cele. Niektórzy twierdzą, że założenia są zawsze wymierne, natomiast cele mogą być wymierne lub jakościowe. 

Niezależnie od tego, czy używasz terminologii rozróżniającej strategiczne cele i założenia ważne jest, aby cele były skonkretyzowane, wymierne i wykonalne. 

[Przeczytaj] Twórz lepsze cele SMART korzystając z tych wskazówek i przykładów

Cele strategiczne a cele typu BHAG

Cele typu Big Hairy Audacious Goals (BHAG), czyli „wielkie, zuchwałe i włochate cele”, to długoterminowe cele, których realizacja zajmuje zazwyczaj od 10 do 25 lat. Są to przeważnie cele, które zmieniają całą branżę, tak jak słynny cel firmy Microsoft: „komputer na każdym biurku i w każdym domu”. 

Nie każda organizacja wyznacza cele typu BHAG. W zależności od strategii biznesowej, wystarczająca może okazać się deklaracja wizji. Cele strategiczne to cele krótkoterminowe, które przyczyniają się do realizacji tych większych, ambitnych celów. 

[Przeczytaj] Jak wyznaczać cele typu BHAG, aby dokonać niemożliwego

Cele strategiczne a OKR-y 

OKR to skrót oznaczający kluczowe rezultaty i cele (ang. Objectives and Key Results). Jest to metodologia wyznaczania celów opracowana przez Andy Grove'a o prostej, lecz elastycznej strukturze: 

  • Osiągnę [cel], a wymiernym rezultatem będzie [kluczowy rezultat].

Realizacja OKR-ów może zająć kilka lat, ale najczęściej są to cele na rok lub dwa lata, które przyczyniają się do realizacji szerszego planu strategicznego. Zazwyczaj OKR-y są powiązane z większymi celami strategicznymi. 

[Przeczytaj] Jak wyznaczać OKR-y

Cele strategiczne a kluczowe wskaźniki efektywności

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to wymierne wskaźniki postępów. Podobnie jak w przypadku OKR-ów, czas realizacji kluczowych wskaźników efektywności również jest krótszy niż w przypadku celów strategicznych. Dzieje się tak częściowo dlatego, że wskaźniki te prawie zawsze są wymierne. Osiągnięcie kilku długoterminowych kluczowych wskaźników efektywności przyczynia się do realizacji celów strategicznych. 

[Przeczytaj] Czym jest kluczowy wskaźnik efektywności (KPI)?

Cele strategiczne a cele biznesowe

Cele biznesowe to uprzednio ustalone wartości docelowe, które organizacja chce osiągnąć w danym okresie. Teoretycznie cele strategiczne, podobnie do celów typu BHAG, OKR-ów i kluczowych wskaźników efektywności są rodzajem celu biznesowego. 

[Przeczytaj] OKR-y czy KPI: która metodologia wyznaczania celów jest skuteczniejsza?

65 przykładowych wskaźników i celów strategicznych

Jeśli po raz pierwszy wyznaczasz cel strategiczny pomocne może być przejrzenie listy popularnych celów. Pomimo tego, że cele będą ściśle powiązane z Twoją strategią, możesz wykorzystać poniższe przykłady jako szablon do utworzenia wymiernych i wykonalnych celów o jasnych wskaźnikach sukcesu. 

Ustal cele strategiczne, które są:

  • Jasno sformułowane

  • Wymierne

  • Łatwe do monitorowania

  • Skonkretyzowane

  • Określone w czasie

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyznaczania dobrych celów, zapoznaj się z naszym artykułem na temat tworzenia celów SMART

Pamiętaj, że cele te należy wykonać w okresie trzech do pięciu lat. Jeśli chcesz zrealizować swój cel szybciej użyj OKR-ów lub kluczowych wskaźników efektywności. W przypadku dłuższych celów, zapoznaj się z deklaracjami wizji i celami typu BHAG

Strategiczne cele dotyczące finansów

Strategiczne cele finansowe zazwyczaj koncentrują się na kilku ważnych wskaźnikach:

1. Zwiększenie przychodów

2. Osiągnięcie lub utrzymanie rentowności

3. Wzrost wartości dla akcjonariuszy

4. Dywersyfikacja przychodów

5. Osiągnięcie zrównoważenia pod względem finansowym

6. Redukcja kosztów produkcji

7. Zwiększenie marginesu zysku

8. Wyznaczanie celów finansowych dla nowych produktów

9. Redukcja budżetu dla konkretnych działów

10. Zmiana proporcji pomiędzy sprzedażą lokalną a międzynarodową

Przykłady celów strategicznych dotyczących finansów

Poniższe przykłady nie reprezentują celów Asany. Zostały przygotowane wyłącznie w celach edukacyjnych. 

11. Zwiększenie całkowitych przychodów o 10 mln dolarów w ciągu następnych trzech lat.

12. Redukcja kosztów o 12%, aby do roku 2024 osiągnąć rentowność.

13. Zwiększenie przychodów z konkretnego produktu do 30% ogólnych przychodów biznesowych w ciągu następnych pięciu lat.

14. Ograniczenie budżetu marketingowego o 10% w ciągu następnych trzech lat.

15. Aktualizacja naszego profilu sprzedaży, aby do 2026 roku 50% sprzedaży była międzynarodowa.

Cele strategiczne skoncentrowane na klientach

Cele strategiczne skoncentrowane na klientach pomogą Ci wejść na nowy rynek oraz zwiększyć zaufanie do marki. Wskaźniki te mogą obejmować:

16. Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji klientów

17. Zwiększenie satysfakcji klientów i zmierzenie rezultatów

18. Zwiększenie liczby nowych klientów

19. Zwiększenie retencji klientów

20. Oferowanie wysokiej wartości dla klienta

21. Pozyskanie nowych klientów

22. Zwiększenie liczby klientów dokonujących zakupu

23. Dotarcie do nowych segmentów klientów

24. Zwiększenie liczby powracających klientów

25. Zmniejszenie procentowej liczby zwrotów

Przykłady celów strategicznych skoncentrowanych na wskaźniki dotyczące klientów

Poniższe przykłady nie reprezentują faktycznych celów Asany. Zostały przygotowane wyłącznie w celach edukacyjnych. 

26. Zwiększenie wskaźnika rekomendacji netto o trzy punkty w następnym roku i o 10 punktów w ciągu kolejnych pięciu lat.

27. Przejęcie 23% udziałów rynkowych do roku 2025.

28. Zapewnienie najlepszej obsługi klienta na rynku, określonej na podstawie czasu reakcji, odczuć klienta i monitorowania marki.

29. Zwiększenie retencji klientów o 3% rocznie.

30. Zredukowanie liczby zwrotów do 2% do roku 2023.

Cele strategiczne, które promują wzrost

Na poziomie organizacyjnym wzrost oznacza sposób rozwoju Twojej firmy. Wskaźniki wzrostu obejmują:

31. Zwiększenie udziałów w rynku

32. Wejście na nowe rynki

33. Stworzenie nowych produktów, funkcji lub usług

34. Zwiększenie niezawodności operacyjnej i/lub zgodności

35. Zwiększenie tempa rozwoju firmy

36. Otwarcie siedzib w nowych lokalizacjach

37. Zbudowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych

38. Zwiększenie liczby odwiedzin na stronie

39. Przejęcie nowej firmy

Przykłady celów strategicznych dotyczących rozwoju

Poniższe przykłady nie reprezentują faktycznych celów Asany. Zostały przygotowane wyłącznie w celach edukacyjnych. 

40. Otwarcie 12 nowych biur w ciągu następnych czterech lat. 

41. Zwiększenie udziału rynkowego do poziomu 8% do roku 2026.

42. Zyskanie 5 mln obserwujących w mediach społecznościowych (włącznie z Instagramem i Twitterem).

43. Zwiększenie liczby odwiedzin do 300 tys. rocznie do roku 2024.

44. Wprowadzenie trzech nowych rodzajów produktów do roku 2027.

Wewnętrzne strategiczne cele firmy

Możesz również wyznaczyć strategiczne cele wewnętrzne, takie jak wskaźniki zorientowane na pracowników:

45. Zwiększenie retencji pracowników

46. Przyjęcie nowych członków do zespołu

47. Zbudowanie zdrowej kultury organizacyjnej

48. Wprowadzenie okresowej oceny pracownika

49. Standaryzacja poziomów i/lub tytułów

50. Poprawa produktywności międzyfunkcyjnej

51. Utworzenia biura zarządzania projektami (PMO) w celu standaryzacji procesów

52. Przyciąganie najlepszych kandydatów do pracy

53. Tworzenie zespołów o wysokiej wydajności

54. Inwestowanie w rozwój osobisty i profesjonalny

55. Zapobieganie wypaleniu oraz syndromowi oszusta

56. Budowanie programów szkoleniowych skoncentrowanych na pracownika

57. Zredukowanie rotacji pracowników

58. Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy

59. Tworzenie lepszych systemów administracyjnych

Przykłady wewnętrznych celów strategicznych 

Poniższe przykłady nie reprezentują faktycznych celów Asany. Zostały przygotowane wyłącznie w celach edukacyjnych. 

60. Zatrudnienie 20 nowych członków zespołu w ciągu następnych czterech lat. 

61. Poprawa poziomu zaangażowania pracowników o 7%.

62. Zwiększenie poziomu poleceń do 5 tys. członków zespołu rocznie do roku 2026.

63. Przygotowanie i wdrożenie nowych wartości firmy do roku 2023.

64. Wdrożenie dwurocznej oceny wyników w ciągu następnych trzech lat.  

65. Osiągnięcie maksymalnej oceny bezpieczeństwa w miejscu pracy w ciągu następnych trzech lat. 

Osiągaj cele dzięki narzędziom do ich śledzenia

Po wyznaczeniu celów konieczne jest znalezienie łatwego sposobu na powiadomienie o nich reszty zespołu, śledzenie postępów w ich realizacji oraz mierzenie rezultatów. Często zdarza się, że zespoły wyznaczają sobie ambitne cele, ale nie wiedzą, jak monitorować ich realizację. 

Zamiast przechowywania celów w prezentacji czy arkuszu kalkulacyjnym, gdzie łatwo jest o nich zapomnieć, użyj narzędzia do śledzenia celów, aby połączyć je z codziennymi zadaniami swojego zespołu. W Asanie możesz śledzić postępy celów długoterminowych oraz mniejszych, które przyczyniają się do ich realizacji. 

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Powiązane zasoby

Artykuł

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?