Wyznaczanie celów biznesowych: pierwszy krok do udanej działalności

Zdjęcie współautorki – Sarah LaoyanSarah Laoyan
28 lutego 2024
4 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Wyznaczanie celów biznesowych: pierwszy krok do udanej działalności – obraz baneru artykułu
Szablony

Streszczenie

Cele biznesowe to określone wstępnie cele, które firmy lub indywidualne osoby planują osiągnąć w danym okresie. Niniejszy artykuł omawia wagę celów biznesowych i powody, dla których warto jest wyznaczyć je dla zespołu.

Wyznaczanie celów firmowych to typowa praktyka biznesowa, a jest ku temu dobry powód. Wyznaczenie czytelnych celów biznesowych wpływa na motywację oraz zwiększa wydajność. Osiągnięcie sukcesu jest bardziej prawdopodobne z dobrymi celami biznesowymi, bez względu na to, czy działasz jako mała firma, duże przedsiębiorstwo czy indywidualnie.

To tylko kilka korzyści oferowanych przez proces wyznaczania celów. Objaśnimy wszystko, co warto wiedzieć na temat wyznaczania celów biznesowych, bez względu na to, czy przyglądasz się pełnemu obrazowi czy małym etapom.

Czym są cele biznesowe?

Cele biznesowe to określone wstępnie cele, które firmy lub indywidualne osoby planują osiągnąć w danym okresie. Cele te są często dzielone na cele krótkoterminowe i cele długoterminowe. Cele biznesowe mogą być ogólne lub skupiać się na konkretnych, wymiernych działaniach. 

Dobrym przykładem ogólnego celu biznesowego jest misja firmy. Misja firmy jest celem ogólnym, ponieważ nie istnieje czynnik umożliwiający zmierzenie stopnia jej realizacji. Jest ona Gwiazdą Polarną firmy, czymś co zespół stara się osiągnąć poza wymiernym zyskiem.

Możesz także wyznaczyć cele szczegółowe – wymierne cele, które można łatwo śledzić w miarę ich osiągania przez zespół. Gdy ktoś mówi o „wyznaczaniu celów” lub „procesie wyznaczania celów”, ma na myśli cele szczegółowe. Typowym procesem wyznaczania celów jest proces celów SMART.

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Cele krótkoterminowe

Cele krótkoterminowe zazwyczaj mają określony czas ich osiągnięcia w zakresie od kilku godzin do roku. Cele długoterminowe także mogą mieć określony czas realizacji, ale zazwyczaj moment ten jest bardziej odległy. 

Cele krótkoterminowe są często krokami do osiągnięcia większych celów. Typową strategią biznesową jest wyznaczenie kilku celów krótkoterminowych, dzięki którym łatwiej będzie osiągnąć cele długoterminowe.

Przykłady krótkoterminowych celów biznesowych:

  • Zwiększyć wskaźnik rekomendacji netto o 10 punktów w bieżącym kwartale.

  • Zatrudnić 12 pracowników działu pomocy do końca roku.

  • Zwiększyć satysfakcję pracowników o 20%.

[Przeczytaj] Waga wyznaczania celów krótko- i długoterminowych

Cele długoterminowe

Cele długoterminowe wchodzą w skład szerszej wizji – to cele do osiągnięcia w bardziej odległej przyszłości. Typowym celem długoterminowym jest cel 10-letni. Wyobraź sobie, gdzie chcesz, aby Twoja firma była za 10 lat. Jakie cele biznesowe chcesz zrealizować w tym okresie? W jakich nowych segmentach rynku chcesz zaistnieć do tego czasu? 

Cele długoterminowe często pełnią funkcję wizji lub misji firmy – cele te są kompasem działalności umożliwiającym obranie prawidłowego kierunku. Wyobraź sobie cele jako mapę przedstawiającą prawidłową ścieżkę. Cele długoterminowe mogą nie wyznaczać dokładnie drogi do upragnionego miejsca, ale wskazują odpowiedni kierunek. Cele krótkoterminowe są jak nawigacja samochodowa. Oferują wskazówki krokowe na temat osiągnięcia głównego celu. 

Przykłady celów długoterminowych:

  • Nike: oferować innowacje i inspirację wszystkim sportowcom na świecie.

  • Patagonia: naszym interesem jest uratowanie planety.

  • Google: zorganizowanie informacji na świecie, aby zapewnić ich powszechną dostępność i przydatność.

[Przeczytaj] Jak wyznaczać cele typu BHAG, aby dokonać niemożliwego

Dlaczego cele biznesowe są ważne?

Wyznaczenie celów biznesowych jest najlepszą praktyką biznesową, ponieważ cele umożliwiają prowadzenie firmy w prawidłowym kierunku. Poniżej przedstawimy kilka innych powodów, dla których firmy powinny poświęcić czas na wyznaczenie wyraźnych celów. 

Pewne określenie sukcesu

Jedną z najprostszych metod sprawdzenia, czy zespół odnosi sukces, jest czytelne nakreślenie, jak wygląda sukces. Wyznaczając cele, rozważ możliwości zespołu i spróbuj popchnąć go odrobinę dalej.

Istnieje kilka typowych ram używanych do określania celów. Jednym z najbardziej typowych, używanych do tworzenia wymiernych i wykonalnych celów, jest metodologia celów i kluczowych rezultatów (OKR).

Połączenie pracy z celami

Dobrą strategią biznesową, która powinna wejść w nawyk, jest łączenie celów biznesowych z pracą wykonywaną już przez zespół. Gdy połączysz codzienną pracę z celami krótko- i długoterminowymi, poszczególni członkowie zespołu będą mieli jasną wizję, co, kiedy i za pomocą jakich strategii należy wykonać, aby osiągnąć te cele. 

Nie tylko zwiększy to pewność członków zespołu na temat wykonywanych działań, ale również zapewni im poczucie dumy i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Członkowie zespołu mają dzięki temu pewność, że ich praca wpływa na firmę i że mieli oni swój wkład w jej sukces.

[Przeczytaj] Jak morale zespołu wpływa na wydajność pracownika

Koordynacja zespołów

Główną zaletą celów biznesowych jest koordynowanie zespołów w kierunku wspólnego celu. Wyznaczenie czytelnych celów biznesowych umożliwia liderom zespołów stworzenie własnych taktyk, dzięki którym ich zespoły osiągną te cele. 

Wyobraź sobie na przykład, że ogólnym celem Twojej firmy jest zwiększenie zyskowności o 10%. Jest to ogólny cel, który można osiągnąć na wiele różnych sposobów. Wyznaczając mniejsze, bardziej szczegółowe cele liderzy biznesu mogą stworzyć konkretną strategię osiągnięcia tego celu. Twój zespół sprzedaży może zwiększyć swoje wskaźniki sprzedaży, a zespół marketingu może wdrożyć nową strategię pozyskiwania klientów. Są to dwie różne taktyki, z których można skorzystać do osiągnięcia tego samego celu.

Zarządzanie odpowiedzialnością

Po wyznaczeniu celów biznesowych możesz je sprowadzić do poziomu poszczególnych osób. Ta technika ułatwia zarządzanie odpowiedzialnością od szczebla kierowniczego aż po poszczególnych członków zespołu. Gdy poszczególni członkowie zespołu ponoszą odpowiedzialność za konkretne cele, menedżerowie mogą łatwiej oszacować ich wydajność i określić momenty, w których mogą potrzebować pomocy. 

Decyzje oparte na wiedzy

Jeśli Twoja firma regularnie śledzi swoje cele biznesowe, możesz skorzystać z informacji dotyczących minionych celów w procesie podejmowania decyzji. Jeśli na przykład zespół opracowuje nową strategię marketingową, możesz skorzystać z informacji na temat wydajności do opracowania przyszłorocznej strategii biznesowej.

Wskazówki dotyczące wyznaczania czytelnych celów biznesowych

Skoro znasz już przyczyny, dla których cele biznesowe są ważne, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi ich wyznaczania.

Wyznacz cele, korzystając z ram

Określenie punktu początkowego podczas wyznaczania pierwszego celu biznesowego może być trudne. Upewnij się, że cel jest możliwy do osiągnięcia, ale jednocześnie, że nie jest zbyt prosty i jego realizacja nie stanowi wyzwania.  Metody wyznaczania celów, takie jak cele SMART lub OKR-y, są dobrymi metodami wyznaczania pierwszych celów biznesowych.

[Przeczytaj] Jak wyznaczać OKR-y

Współtwórz z innymi liderami biznesu

Twój zespół nie musi pracować w bańce. Praca Twojego zespołu może wpływać na inne zespoły w firmie i ogólną strategię biznesową. Dlatego właśnie tak ważne jest współtworzenie z innymi interesariuszami. Dzięki współpracy Twój zespół może wykorzystać swoją niepowtarzalną wiedzę i doświadczenie, aby wyznaczyć cele i stworzyć dobry biznesplan.

Darmowy szablon planu strategii biznesowej

Zacznij od pełnego obrazu

Wyznaczenie pierwszych celów, wybranie wskaźników i taktyki może być przytłaczające. Aby temu zapobiec, zacznij najpierw od szerszego obrazu. Odpowiedz na poniższe pytania:

  • Co ma reprezentować sobą Twoja firma? 

  • Dlaczego firma została założona? 

  • Gdzie chcesz być za 10 lat? Gdzie widzisz się za 25 lat? 

Po nakreśleniu misji firmy rozłóż ją na mniejsze, wykonalne cele. Jakie kroki mogą doprowadzić do urealnienia pełnego obrazu? Jakie nowe produkty możesz wprowadzić, aby spełnić ogólną misję firmy? 

Podczas wyznaczania celów nie ma poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi. W tym procesie chodzi o dobór strategii i metodologii najlepiej sprawdzających się w Twoim zespole.

Zarządzaj celami za pomocą oprogramowania

Wyznaczenie celów i puszczenie w ich niepamięć tylko po to, aby wrócić do nich pod koniec kwartału, jest pozbawione sensu. Dlatego warto skorzystać z oprogramowania do regularnego śledzenia postępu realizacji celów. Czy istnieje lepszy sposób niż użycie oprogramowania łączącego cele z pracą do wykonania? 

Połączenie wykonywanej pracy z celami jest proste. Guru koordynuje OKR-y firmy z projektami za pomocą Asany. Zespół Guru używa Asany jako jednego źródła informacji dla czytelności i podziału odpowiedzialności w obrębie całej firmy.

Już dziś zacznij wyznaczać i osiągać cele biznesowe

Wszystkie firmy zaczynają od małej wielkości i to wyznaczenie celów umożliwia im rozwój oraz osiągnięcie sukcesu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnych strategiach celów, sposobach ich mierzenia oraz miejscu rozpoczęcia planowania, odwiedź stronę Asany z zasobami dotyczącymi celów.

Wyznaczaj i osiągaj cele w Asanie

Powiązane zasoby

Artykuł

Czym są cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)?