PRINCE2 programvara för projekthantering

Använd Asana för varje steg i PRINCE2-processen.

Vad är PRINCE2?

PRINCE2 (eller Projects IN Controlled Environments) är en strukturerad, processbaserad metod för projekthantering som fokuserar på organisation och kontroll under projektets hela livscykel.

Du kan sömlöst implementera PRINCE2-metodiken för projekthantering med Asana. Asanas funktioner förenklar arbetsflödeshanteringen från början till slut. Skapa anpassade arbetsflöden eller välj från ett bibliotek med arbetsflödesmallar för göra processerna mer effektiva.

De 7 principerna i PRINCE2

PRINCE2-metoden baserar sig på sju olika principer för projekthantering.

1. Affärsmässig förankring

Affärsmässig förankring har en central plats i PRINCE2. Det innebär att projekten bör ha ett klart definierat mål, en kund, konkreta fördelar och en kostnadsbedömning.

2. Kontinuerligt lärande

Den här projektmetodiken innebär att teamen kontinuerligt måste lära sig. I varje skede av processen drar man lärdom av erfarenheter som sedan registreras för framtida projekt och nya medarbetare.

3. Definierade roller och ansvar

Projektledare bör tydligt definiera teamets roller och ansvar. På så sätt vet alla vem som är ansvarig för vad.

4. Planering i faser

Projekten delas upp i faser. I slutet av varje fas drar man lärdom av erfarenheterna och en sammanfattning av resultaten förs vidare för att vägleda framtida projekt och effektivisera teamets arbetsflöden.

5. Grundläggande krav

Grundläggande parametrar såsom deadliner, kostnader, risk och omfattning bör vara tydligt definierade i början av ett projekt. På så sätt kan projektledaren ingripa om en projektfas börjar dra över tid eller budget.

6. Kvalitetshantering

PRINCE2 fokuserar på produktkvalitet. Teamen måste ha en kvalitetsanalysprocess på plats för att granska projekten i enlighet med fastställda krav.

7. Anpassat tillvägagångssätt

PRINCE2 tar hänsyn till projektets olika egenskaper, så projekthanteringen bör justeras från fall till fall. Graden av tillsyn och planering bör anpassas till projektets omfattning och teamets storlek.

Asana Product Screenshot

Spåra ditt projekt med Asanas PRINCE2-verktyg för projekthantering

Vare sig du är projektledare eller teammedlem kan du spåra de uppgifter som är viktigast för ditt arbete med Asana.

Läs mer om Asana

Hur Asana fungerar med PRINCE2

Att leda ett projekt

Håll allt på ett och samma ställe och kommunicera sömlöst. Dela statusuppdateringar, rapporter och mötesanteckningar, och låt intressenterna övervaka förloppet och ge vägledning.

Starta ett projekt

Skapa en uppgift för att begära projektgodkännande och tilldela en kopia till intressenterna. Omvandla sedan din plan till genomförbara uppgifter – på ett och samma ställe.

Hantera fasernas gränser

Dela in projektet i faser med hjälp av Asana-avsnitt och tilldela uppgifter och slutdatum. Använd statusuppdateringar när du vill kommunicera framsteg, lärdomar och kommande steg med projekttavlan.

Kontrollera en fas

Med Asana är det enkelt att ha koll på projektets förlopp. Du kan se alla slutförda och ej slutförda uppgifter i en överblick, identifiera hinder och vidta enkelt korrigerande åtgärder.

Hantering av produktleveranser

Använd anpassade fält för att hålla reda på detaljer såsom tidsuppskattningar för varje uppgift eller fas, kommentarer för att ge synpunkter på arbetet eller underuppgifter för att granska varje milstolpe.

Stänga och upprepa projekt

När du är redo att avsluta projektet bör du se till att rapportera utvärderingar och lärdomar och delegera eventuella uppföljningsåtgärder till ditt verksamhetsteam. Spara sedan projektet som en anpassad mall för framtida projekt.

Asana Product Screenshot

Din PRINCE2-projekthanteringslivscykel på ett och samma ställe

Med Asana kan du enkelt definiera roller och utförare, hålla teamet fokuserat på kvalitet och skräddarsy och anpassa ditt tillvägagångssätt för varje projekt.

Resultatinriktade team har förtroende för Asana

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Vi bestämde oss för att testa Asana. Vi kunde snabbt eliminera rutinmässigt arbete som att skicka uppdateringar med e-postmeddelanden och att delta i statusuppdateringsmöten varje vecka. Numera kan jag enkelt använda Asana för att veta vad som pågår i ett projekt eller ta reda på status för i princip vad som helst. Med hjälp av Asana är våra processer mer effektiva och kommunikationen rakare.

Rian Hunter, mjukvaruingenjör, Dropbox

Börja använda PRINCE2-projekthanteringsverktyg i dag

Asana är tillräckligt enkelt för hela teamet. Och när arbetet blir komplicerat har Asana de funktioner ni behöver för att föra projektet framåt.