JURIDIK

Användarvillkor för Asana

section icon
section icon

Senast uppdaterat: 19 december, 2023 | Träder ikraft: 1 januari, 2024

Välkommen! Tack för att du använder Asana!

1. Inledning

Asana, Inc. (”Asana”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) erbjuder en mängd olika verktyg för teamproduktivitet, samarbeten och organisation som beskrivs närmare i Asana-guiden och dess utgivningskommentarer (sammantaget ”tjänsten”) och webbplatser, inklusive men inte begränsat till www.asana.com, wavelength.com, blog.asana.com, community.asana.com (”webbplatserna”).

Dessa användarvillkor (”villkor”) utgör ett bindande juridiskt avtal mellan dig och Asana och förklarar reglerna som styr din användning av våra tjänster och webbplatser. Dessa villkor gäller för dig som användare av tjänsten, med förbehåll för undantag som gäller för hanterade användare (enligt definition och ytterligare detaljer nedan i avsnitt 2 [Hur dessa villkor tillämpas]). Genom att besöka eller använda tjänsten och webbplatserna bekräftar och samtycker du till att vara bunden av dessa villkor (i förekommande fall) och bekräftar att du har läst och förstått vår integritetspolicy, vilken införlivats genom hänvisning.

Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte gå in på eller använda tjänsten eller webbplatserna.

Vi kan revidera dessa villkor från tid till annan genom att publicera en modifierad version på vår webbplats. Om ändringarna, efter Asanas eget gottfinnande, av dessa villkor är väsentliga kommer vi att ge dig rimligt varsel innan ändringen träder i kraft, antingen genom att skicka ett meddelande till e-postadressen som är kopplad till ditt konto eller genom att meddela dig via tjänsten och/eller webbplatserna. Om du inte godkänner eller inte kan följa de ändrade villkoren måste du sluta använda tjänsten och webbplatserna. Om inget annat anges på annan plats i dessa villkor eller i vårt meddelande så träder de uppdaterade villkoren i kraft när de publiceras och gäller i fortsättningen. Din fortsatta användning av tjänsten och webbplatserna efter en uppdatering av dessa villkor utgör ditt godkännande av sådana ändringar.

2. Hur dessa villkor tillämpas

Genom att använda Asana faller du in i en eller flera av följande tre olika kategorier av Asana-användare:

 • Webbplatsbesökare” är användare av webbplatserna.

 • Ej betalande användare” använder den kostnadsfria/grundversionen av tjänsten. Ej betalande användare har tillgång till en mer begränsad uppsättning funktioner och funktioner än hanterade användare. Ej betalande användare kan ha sina egna individuella arbetsytor och/eller delta i en gratis Asana-domän för flera användare.

 • Hanterade användare” använder tjänsten som en del av en betald Asana-abonnemangsplan som köpts av en person eller enhet (”kunden”) som separat har ingått ett skriftligt avtal med Asana (”kundavtalet”) som reglerar åtkomst och användningen av tjänsten och ger sådan kund tillåtelse att skapa och konfigurera Asana så att hanterade användare kan gå med.

I den utsträckning du är en hanterad användare gäller endast följande avsnitt i dessa villkor för dig: Avsnitt 1 (Inledning), Avsnitt 2 (Hur dessa villkor tillämpas) och Avsnitt 6 (Policy för tillåten användning).

Som hanterad användare får du tillgång till tjänsten genom en kund till Asana. Om du till exempel går med i din arbetsgivares organisation är kunden din arbetsgivare. Om du går med i en arbetsyta som skapats av din vän med en personlig e-postadress är din vän Asana-kunden och godkänner att du går med i hans eller hennes arbetsyta. Kundavtalet reglerar vår relation och vårt åtagande att leverera tjänsten till denna kund, som sedan kan bjuda in hanterade användare att gå med i deras Asana-instans. När du eller en annan hanterad användare skickar innehåll eller information till tjänsten, såsom meddelanden eller filer (”kunduppgifter”), bekräftar och samtycker du till att kunduppgifterna mellan Asana och kunden kontrolleras av kunden och kundavtalet ger kunden val och kontroll över dessa kunduppgifter. Kunden kan till exempel hantera behörigheter, aktivera eller inaktivera tredjepartsintegrationer eller vidta åtgärder för att utöka, konsolidera eller dela innehållet i Asanas portföljer, projekt, uppgifter och deluppgifter, och dessa val och instruktioner kan leda till åtkomst, användning, avslöjande, ändring eller radering till/av vissa eller alla kunduppgifter.

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT MELLAN ASANA OCH KUND ÄR DET ENDAST KUNDENS ANSVAR ATT (A) INFORMERA DIG OCH ANDRA BEHÖRIGA ANVÄNDARE OM RELEVANTA KUNDPOLICYER, METODER OCH INSTÄLLNINGAR SOM KAN PÅVERKA BEHANDLINGEN AV KUNDUPPGIFTER, (B) ERHÅLLA RÄTTIGHETER, TILLSTÅND ELLER SAMTYCKEN FRÅN DIG OCH ALLA ANDRA BEHÖRIGA ANVÄNDARE SOM ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR LAGLIG ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER OCH DRIFTEN AV TJÄNSTEN, (C) SÄKERSTÄLLA ATT ÖVERFÖRING OCH BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER ENLIGT KUNDAVTALET ÄR LAGLIG, OCH (D) SVARA PÅ OCH LÖSA EVENTUELLA TVISTER MED DIG OCH ANDRA BEHÖRIGA ANVÄNDARE SOM RÖR KUNDUPPGIFTER, TJÄNSTEN ELLER KUNDENS UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA DESSA SKYLDIGHETER. I DIN EGENSKAP AV AUKTORISERAD ANVÄNDARE LÄMNAR ASANA INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG (VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA) TILL DIG AVSEENDE TJÄNSTEN, VILKEN TILLHANDAHÅLLS DIG ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”.

3. Behörighet och omfattning

För att använda tjänsten och webbplatserna måste du vara, och du intygar och garanterar att du är, minst 16 år och behörig att godkänna dessa villkor. Om lagen där du bor kräver att du måste vara äldre för att Asana lagligen ska kunna tillhandahålla tjänsten och webbplatserna till dig och använda dina personuppgifter utan föräldrarnas samtycke, måste du ha den äldre åldern inne.

Om representationerna i föregående mening inte är sanna, eller om Asana tidigare har förbjudit dig att komma åt eller använda tjänsten och webbplatserna, får du inte komma åt eller använda tjänsten och webbplatserna.

4. Kontoregistrering och användning

4.1 Kontoregistrering och integritet. För att komma åt tjänsten och vissa delar av våra webbplatser måste du registrera dig för ett Asana-konto genom att skapa ett användarnamn och lösenord. Du samtycker till att förse oss med korrekt, fullständig och aktuell registreringsinformation om dig själv. Det är ditt ansvar att se till att ditt lösenord förblir konfidentiellt och säkert, och du samtycker till att du inte tillåter andra att få tillgång till tjänsten med hjälp av ditt Asana-konto. Genom att registrera dig godkänner du att du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn och lösenord. Vi kan anta att all kommunikation vi mottar under ditt konto har skapats av dig. Om du är ägare eller administratör av en arbetsplats eller organisation, eller om du skriftligen har bekräftat att du har befogenhet att fatta beslut på uppdrag av en arbetsplats eller organisation (”kontoadministratör”), intygar och garanterar du att du har behörighet att göra det och samtycker till att Asana har rätt att förlita sig på dina instruktioner.

4.2 Obehörig kontoanvändning. Om du får kännedom om obehörig användning av eller åtkomst till ditt konto är du ansvarig för att meddela oss om detta på support@asana.com. Du förstår och samtycker till att vi kan kräva att du tillhandahåller information som kan användas för att bekräfta din identitet och hjälpa till att säkerställa att ditt konto ät säkert. Asana ansvarar inte för förlust, skador, ansvar, utgifter eller advokatarvoden som du kan ådra dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din vetskap och/eller tillstånd, och oavsett om du har informerat oss om sådan obehörig användning. Du kommer att vara ansvarig för förluster, skador, ansvar, utgifter och advokatarvoden som åsamkas Asana eller en tredje part på grund av att någon annan använder ditt konto. I händelse av att kontoadministratören eller kunden förlorar åtkomst till ett konto eller på annat sätt begär information om ett konto, förbehåller sig Asana rätten, enligt eget gottfinnande att, från kontoadministratören eller kunden, begära eventuell verifiering som det anser nödvändig innan åtkomst till eller tillhandahållande av information om ett sådant konto återställs.

5. Licens. Under förutsättning att du följer dessa villkor beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överförbar och återkallelig rätt att få åtkomst till och använda tjänsten och webbplatserna endast för eget internt bruk (eller för internt bruk som godkänts av den tillämpliga kontoadministratören) och endast på ett sätt som uppfyller dessa villkor och alla rättsliga krav som gäller för dig eller din användning av tjänsten och webbplatserna. Asana kan återkalla denna licens när som helst, efter eget gottfinnande.

6. Policy för godtagbar användning.Du bekräftar och samtycker till att följa dessa villkor, inklusive följande regler avseende acceptabel användning av tjänsten och webbplatserna (”policyn för godtagbar användning”).

6.1 Avbrott i tjänsten. Du får inte:

 • få åtkomst till, manipulera eller använda icke-offentliga delar av tjänsten och webbplatserna, Asanas datorsystem eller Asanas leverantörers tekniska leveranssystem

 • undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos något system eller nätverk eller bryta mot eller kringgå någon säkerhetsåtgärd

 • få åtkomst till eller söka igenom tjänsten och webbplatserna på något annat sätt än Asanas offentligt stödda gränssnitt (till exempel ”skrapning”)

 • störa eller avbryta, eller försöka störa eller avbryta, vår infrastruktur eller åtkomsten till någon användare, värd eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka ett virus till, överbelasta, översvämma, skicka skräppost, mailbomba tjänsten och webbplatserna eller genom att skripta skapandet av användarinnehåll som stör tjänsten och webbplatserna eller

 • snabbt eller på annat sätt försöka använda modeller med artificiell intelligens (AI) för att agera på ett sätt som bryter mot dessa villkor eller avsiktligt kringgår säkerhetsfilter och tjänstens funktionalitet.

6.2 Missbruk av tjänsten och webbplatserna. Du får inte använda tjänsten och webbplatserna för att utföra, marknadsföra eller stödja:

 • desinformation, bedrägeri eller på annat sätt bedräglig verksamhet,

 • imitation av en annan person eller enhet eller en felaktig framställning av en anknytning till en person eller enhet (t.ex. ”manipulering av data” [spoofing], ”nätfiske” [phishing])

 • aktiviteter som är ärekränkande, förtalande eller hotfulla, eller som på annat sätt utgör hatpropaganda, trakasserier eller förföljelse

 • brott mot någon lag eller andras rättigheter (inklusive olaglig spårning, övervakning och identifiering eller publicering eller delning av en annan persons konfidentiella eller personliga information utan deras uttryckliga godkännande och tillstånd)

 • för skada eller missbruk av en minderårig, inklusive grooming och sexuellt utnyttjande av barn

 • sändning av oönskad kommunikation, reklamkampanjer eller skräppost

 • publicering eller delning av skadligt innehåll

 • marknadsföring eller annonsering av andra produkter eller tjänster än dina egna utan lämpligt tillstånd eller

 • utveckling av tjänster som konkurrerar med Asana.

6.3. Användarinnehåll. Du får inte publicera något användarinnehåll på tjänsten eller webbplatserna (eller på annat sätt använda tjänsten eller webbplatserna) på ett sätt som:

 • är vilseledande, bedrägligt, olagligt, obscent, ärekränkande, nedsättande, förtalande, hotfullt eller pornografiskt (inklusive barnpornografi, som vi, om vi blir medvetna om det, kommer att ta bort och rapportera till brottsbekämpande myndigheter, inklusive National Center for Missing and Exploited Children)

 • föreslår att innehåll, information eller andra resultat som genereras av AI är mänskligt genererade

 • kritiserar andra baserat på deras ras, etnicitet, nationella ursprung, religion, kön, sexuella läggning, funktionshinder eller medicinska tillstånd

 • innehåller personuppgifter om minderåriga under 16 år

 • innehåller känsliga personuppgifter enligt definitionen i tillämplig lag (t.ex. ekonomisk information, betalkortsnummer, personnummer eller hälsoinformation) utan föregående skriftligt medgivande från Asana som en del av ett kundavtal

 • innehåller virus, robotar, maskar eller liknande skadligt material

 • innehåller information som du inte har rätt att göra tillgänglig enligt lag eller någon avtalsenlig eller förtroendeplikt

 • på annat sätt kan orsaka skada på Asana eller någon tredje part.

6.4 Artificiell intelligens. Om du använder några AI- eller maskininlärningsfunktioner (inklusive tredjepartsmodeller) som tillhandahålls av Asana (sammantaget ”Asana Intelligence”) samtycker du till att:

 • implementera lämplig mänsklig tillsyn och skyddsåtgärder för att minska potentiella risker som är förknippade med din användning av Asana Intelligence (dvs. inverkan på en persons grundläggande rättigheter, hälsa eller säkerhet),

 • förbli ansvarig för alla beslut som fattas, råd som ges, åtgärder som vidtas och underlåtenhet att vidta åtgärder baserat på din användning av Asana Intelligence

 • tillhandahålla information om din avsedda användning av Asana Intelligence och efterlevnad av denna policy för godtagbar användning på begäran och

 • utvärdera Asana Intelligence-resultat för noggrannhet och lämplighet mot bakgrund av AI:s sannolikhet och potential för att producera felaktigt innehåll.

Mer information om Asana Intelligence-funktioner och hur du hanterar dem finns i Asana-guiden.

6.5 Överträdelser av godtagbar användning. Om vi rimligen tror att en överträdelse av denna policy för godtagbar användning har inträffat eller kan inträffa inom en snar framtid, på ett sätt som kan störa tjänsten eller webbplatserna för våra kunder eller andra användare, kan vi, utan något ansvar gentemot oss och utöver andra åtgärder som kan vara tillgängliga för oss, stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsten och webbplatserna. Asana förbehåller sig rätten att meddela tillämplig kontoadministratör om ovanstående.

7. Äganderätt

Asana och dess licensgivare äger uteslutande alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till alla immateriella rättigheter till tjänsten och webbplatserna. Du samtycker till att följa alla tillämpliga upphovsrättslagar och andra lagar, såväl som eventuella ytterligare upphovsrättsmeddelanden eller restriktioner som finns i tjänsten och webbplatserna. Alla nuvarande och framtida rättigheter i och till affärshemligheter, patent, upphovsrätter, varumärken, servicemärken, know-how och andra äganderätter av något slag enligt lagarna i någon statlig myndighet, inhemska eller utländska, inklusive utan begränsning rättigheter i och till alla ansökningar och registreringar relaterade till tjänsten och webbplatserna ska, mellan dig och Asana, alltid vara och förbli Asanas egna och exklusiva egendom.

8. Användarinnehåll och feedback

8.1 Användarinnehåll och bidrag på tjänsten. Tjänsten ger dig möjlighet att skapa uppgifter och skicka in tillhörande information, text, filer och annat material (gemensamt ”användarinnehåll”) och dela användarinnehållet med andra. Användarinnehåll som skickas in eller på annat sätt görs tillgängligt för tjänsten till föremål för följande villkor:

8.2 Innehåll för ej betalande användare. Ej betalande användare behåller äganderätten till användarinnehållet som de skickar till tjänsten (”innehåll för ej betalande användare”). Genom att skicka in gratis användarinnehåll ger ej betalande användare Asana en licens att få tillgång till, använda, kopiera, reproducera, behandla, anpassa, publicera, överföra och visa det kostnadsfria användarinnehållet för att tillhandahålla tjänsten, och i enlighet med vad som tillåts i Asanas sekretesspolicy, inklusive om det krävs enligt lag eller i god tro för att följa juridiska processer. Vi förbehåller oss rätten att ta bort allt kostnadsfritt användarinnehåll på tjänsten som bryter mot dessa villkor eller som på annat sätt är stötande enligt Asanas eget gottfinnande.

8.3 Innehåll för hanterade användare av tjänsten. Användarinnehåll som skickas till tjänsten av hanterade användare är kunduppgifter som ägs och kontrolleras av kunden, i enlighet med kundavtalet.

8.4 Återkoppling. Tjänsten och webbplatserna kan ha vissa funktioner som gör det möjligt för dig att skicka kommentarer, information och annat material (gemensamt ”återkoppling”) till Asana och/eller dela sådan feedback med andra användare eller allmänheten. Om du skickar in feedback kan Asana använda denna feedback för vilket syfte som helst utan någon ersättning eller skyldighet gentemot dig. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ta bort all feedback som publiceras i våra offentliga forum av vilken anledning som helst.

8.5 Användarinnehåll och feedbackpresentationer. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att skicka in användarinnehåll och feedback utan att bryta mot eller kränka någon tredje parts rättigheter. Du förstår att Asana inte kontrollerar och ansvarar för användarinnehåll eller feedback, och att du genom att använda tjänsten och/eller webbplatserna kan utsättas för användarinnehåll eller feedback från andra användare som är stötande, oanständigt, felaktigt, vilseledande eller på annat sätt oförsvarligt.

9. GARANTIER, FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA OCH ANVÄNDARINNEHÅLLET, OM DET TILLHANDAHÅLLS AV ASANA, DESS LICENSGIVARE, DESS LEVERANTÖRER ELLER ANVÄNDARE, OCH ANNAN INFORMATION PÅ ELLER TILLGÄNGLIG FRÅN TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI, REPRESENTATION, VILLKOR, ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, REPRESENTATIONER, VILLKOR ELLER GARANTIER OM KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER ICKE INTRÅNG, VILKA ALLA AVSTÅS I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM TILLÅTES ENLIGT LAG. SPECIFIKT, MEN UTAN BEGRÄNSNING, GARANTERAR ASANA INTE ATT: (i) INFORMATIONEN SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA INTE INNEHÅLLER NÅGRA FEL (ii) FUNKTIONERNA ELLER EGENSKAPERNA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL MEKANISMER FÖR NEDLADDNING OCH UPPLADDNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL) KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, SÄKRA OCH INTE INNEHÅLLA NÅGRA FEL (iii) DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER (iv) TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA ELLER SERVERN/SERVRARNA SOM GÖR TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ASANA GARANTERAR INTE, STÖDER INTE ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSER ELLER NÅGON WEBBPLATS SOM PRESENTERAS ELLER LÄNKAS TILL VIA TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSER, OCH ASANA KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER OCH WEBBPLATSER. ASANA KOMMER INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON TREDJE PARTS KRÄNKANDE ELLER OLAGLIGA BETEENDE. DU TAR FRIVILLIGT PÅ DIG RISKEN FÖR SKADA FRÅN DET FÖREGÅENDE. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER ÄVEN OM EN GOTTGÖRELSE INTE UPPFYLLER SITT VÄSENTLIGA SYFTE OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR ASANA ELLER DESS DOTTERBOLAG, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER, ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, OMBUD, ELLER ANDRA REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGRA INDIREKT, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, SKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV UPPGIFTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, ELLER KOSTNADER FÖR ATT ERHÅLLA ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER), SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA, NÅGOT MATERIAL, NÅGON INFORMATION, ELLER NÅGRA REKOMMENDATIONER SOM VISAS PÅ TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA, ELLER NÅGON LÄNK SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA, HURUVIDA ASANA HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH OM DET ÄR BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR, BROTT MOT STADGAR, ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING SKA GÄLLA I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR INTE ATT ÖVERSTIGA 100 USD.

Vissa länder och jurisdiktioner i USA tillåter inte uteslutande av vissa garantier eller begränsning eller uteslutande av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador såsom nämnts ovan i detta avsnitt 9. Därför kanske vissa av ovanstående begränsningar inte gäller för dig.

10. Gottgörelse

DU SAMTYCKER TILL ATT GOTTGÖRA, FÖRSVARA, OCH HÅLLA ASANA, DESS DOTTERBOLAG, OCH DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, MEDLEMMAR, AKTIEÄGARE, ENTREPRENÖRER, ELLER REPRESENTANTER SKADEFRIA FRÅN OCH MOT ALLA ANSPRÅK ELLER KRAV, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, RIMLIGA ADVOKATARVODEN, SOM GÖRS I SAMBAND MED ELLER UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSER, DIN ANSLUTNING TILL TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA, DIN ÖVERTRÄDELSE AV VILLKOREN, DIN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG, DITT BIDRAG, POSTANDE, ELLER DIN ÖVERFÖRING AV ANVÄNDARINNEHÅLL TILL TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSERNA, OCH/ELLER DIN ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON ANNAN PERSONS ELLER ENHETS RÄTTIGHETER. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ANTA DET EXKLUSIVA FÖRSVARET OCH KONTROLLEN AV SÅDANA TVISTER, OCH DU KOMMER UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ATT SAMARBETA MED OSS FÖR ATT HÄVDA EVENTUELLA TILLGÄNGLIGA FÖRSVAR.

11. Länkar, tjänster och webbplatser tillhörande tredje part

Tjänsten och webbplatserna kan innehålla information och innehåll som tillhandahålls av tredje part, inklusive länkar till tredje parts webbplatser, resurser och/eller varor och tjänster. Asana är inte ansvarigt och kommer inte att hållas ansvarigt för några skador eller förluster som orsakas av eller relaterar till (i) något innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser, (ii) tillgängligheten av eller några fel eller utelämnanden på sådana webbplatser eller resurser eller (iii) någon informationshanteringspraxis eller annan affärspraxis hos operatörerna av sådana webbplatser eller resurser. Dina interaktioner med sådana tredje parter kommer att styras av de tredje parternas egna användarvillkor och integritetspolicyer och andra liknande villkor.

12. Allmänna villkor

12.1 Ändringar av tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, tillfälligt eller permanent, ändra eller avbryta tjänsten och webbplatserna (eller någon del därav), med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att Asana inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrott av tjänsten och webbplatserna.

12.2 Kontrollerande lag. Dessa villkor kommer att regleras av lagarna i Kalifornien trots dess konflikter mellan lagprinciper. Vissa länder (inklusive de i Europeiska unionen) har dock lagar som kräver att avtal regleras av lokala lagar i konsumentlandet. Denna paragraf åsidosätter inte dessa lagar.

12.3 Första tvistlösning. De flesta tvister kan lösas utan formell tvistlösning. Om du har problem med oss eller vår tjänst samtycker du till att du, innan du vidtar några formella åtgärder, kommer att kontakta oss på dispute-notice@asana.com och tillhandahålla en kort, skriftlig beskrivning av tvisten och din kontaktinformation (inklusive ditt användarnamn, om din tvist avser ett konto). Med undantag för anspråk från immaterialrätt och småmålsdomstol samtycker parterna till att göra sitt bästa för att lösa eventuella tvister, anspråk, frågor eller meningsskiljaktigheter direkt genom samråd med Asana, och förhandlingar i god tro ska vara ett villkor för att endera parten ska inleda en rättegång.

12.4 Inget avstående. Asanas underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller gottgörelse i dessa villkor utgör inte ett avstående från den rättigheten eller gottgörelsen. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara ogiltig eller ogenomförbar, samtycker parterna till att domstolen ska sträva efter att, i den utsträckning som lagen tillåter, verkställa parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de andra bestämmelserna i dessa villkor kommer att förbli i full kraft och effekt.

12.5 Tredjepartsförmånstagare. Du samtycker till att det, med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor, inte ska finnas några tredjepartsförmånsmottagare till dessa villkor.

12.6 Hela avtalet. Dessa villkor (och alla villkor som införlivas häri) utgör hela avtalet mellan dig och Asana och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Asana om ämnet. I den utsträckning det finns någon konflikt eller inkonsekvens mellan bestämmelserna i dessa villkor och andra villkor eller resurser som hänvisas till i dessa villkor, kommer villkoren som finns direkt i dessa villkor först att gälla, förutsatt, att om det finns en konflikt eller inkonsekvens mellan ett tillämpligt kundavtal och dessa villkor, ska villkoren i kundavtalet gälla först, följt av bestämmelserna i dessa villkor, och sedan följt av sidorna som hänvisas till i dessa villkor (t.ex. integritetspolicyn). Den tillämpliga kunden ansvarar för att meddela hanterade användare om dessa konflikter eller inkonsekvenser och tills dess är villkoren som anges häri bindande.

12.7 Översättningar. Alla icke-engelska översättningar av detta avtal tillhandahålls endast för bekvämlighet. I händelse av tvetydighet eller konflikt mellan översättningar ska den engelska versionen gälla.

12.8 Övrigt. Dessa villkor och eventuella rättigheter eller licenser som beviljas härunder får inte tilldelas eller delegeras av dig. Dessa villkor, och alla rättigheter eller licenser som beviljas härunder, kan tilldelas eller delegeras av Asana utan begränsning. Dessa villkor binder och gäller till förmån för varje part och partens efterträdare och tillåtna uppdragstagare. Dessa villkor får inte ändras genom ett muntligt uttalande av en representant för Asana. Ingen byrå, inget partnerskap, joint venture eller relation mellan arbetsgivare och arbetstagare avses eller skapas av dessa villkor. Du samtycker till att alla avtal som ingåtts av och mellan dig och oss i elektronisk form är lika juridiskt bindande som om de ingåtts i fysisk skriftlig form. Om du använder tjänsten och webbplatserna för eller på uppdrag av den amerikanska regeringen, överskrider dina licensrättigheter inte de som beviljas icke-statliga konsumenter. Avsnittstitlarna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig verkan. Alla bestämmelser i dessa villkor som till sin natur rimligen är avsedda att överleva efter uppsägning eller upphörande ska överleva. Oaktat allmängiltigheten i det föregående ska följande avsnitt överleva uppsägning eller upphörande av dessa villkor: Avsnitt 1 (Inledning); 2 (Hur dessa villkor gäller); 7 (Äganderätt); 8 (Användarinnehåll och feedback); 9 (Garantier, friskrivning och ansvarsbegränsning); 10 (Gottgörelse); och 12 (Allmänna villkor).

12.9 Meddelanden. Vi kan skicka meddelande till dig via e-post, publicera ett meddelande på tjänsten och webbplatserna eller någon annan metod vi väljer och sådant meddelande kommer att träda i kraft vid leverans. Om du meddelar oss kommer det att träda i kraft när det tas emot och du måste använda följande fysiska adress eller e-postadress: (1) Asana, Inc. 633 Folsom Street, San Francisco, CA 94107, eller (2) legal@asana.com.

13. Frågor

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss på terms-questions@asana.com.