Productmanager versus projectmanager: Wat is het verschil?

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
30 januari 2024
8 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel: Productmanager versus projectmanager: Wat is het verschil?
Zie sjabloon

Overzicht

Een productmanager richt zich op productontwikkeling en releases terwijl een projectmanager zich richt op het coördineren, beheren en overzien van projecten. In dit artikel bespreken we de belangrijkste verschillen tussen de twee rollen. Kom meer te weten over hoe u kunt bepalen welke rol geschikt is voor uw team.

Bent u benieuwd naar het verschil tussen een productmanager en een projectmanager? Hoewel er overeenkomsten zijn, nemen de twee rollen toch geheel verschillende verantwoordelijkheden op zich.

Een productmanager is iemand die het wat en waarom van een product identificeert. Hij of zij is er verantwoordelijk voor dat wordt gewaarborgd dat alle nieuwe producten en functies voldoen aan de behoeften van de kant en de zakelijke doelstellingen. Een projectmanager daarentegen is iemand die zich focust op het hoe en wanneer van een project door middel van het coördineren, beheren en overzien van projecten.

Hoewel het twee verschillende rollen zijn, is er voor het met succes opleveren van een project ook regelmatig overlap in de rollen van productmanagers en projectmanagers. We gaan in op de belangrijkste verschillen tussen productbeheer en projectbeheer en bieden u alles wat u nodig heeft om te bepalen welke rol de juiste is voor uw volgende lancering.

Wat is het verschil tussen een product en een project?

Laten we om de twee rollen te begrijpen eerst onderzoeken wat de verschillen zijn tussen een product en een project:

 • Een product is een item dat voorziet in de behoeften van een specifieke groep, ook wel bekend als een doelgroep. Een product kan van alles zijn, van software tot sieraden en zelfs een service zoals consulting. Elk product doorloopt een productlevenscyclus, van de ontwikkeling tot de markttoets en, uiteindelijk, de release. 

 • Een project daarentegen is een verzameling taken die moeten worden uitgevoerd voor een specifiek doel. Projecten moeten resultaten en deliverables hebben. Dit kan van alles zijn, van een opgefriste website tot een nieuw intern proces. 

Zoals u kunt zien zijn er grote verschillen tussen een product en een project. Het kan ook handig zijn om het verschil te begrijpen tussen de twee systemen als geheel.

Wat is productbeheer?

Productbeheer heeft tot doel toezicht te houden op de producten die binnen een organisatie worden ontwikkeld. Dit omvat het beheer van elk aspect van de levenscyclus van het product, van de analysefase tot releasebeheer

Wat is projectbeheer?

Projectbeheer helpt teams werk binnen een project te organiseren, bij te houden en uit te voeren. Hiertoe behoren het beheren van belanghebbenden, taken en voortgang, het project tot een goed einde brengen en het implementeren van de noodzakelijke tools voor succes. Projectbeheer richt zich ook op teamsamenwerking en moedigt deze aan door middel van het gebruik van tools en teambuildingspellen

Lees: Wat zijn de voordelen van projectbeheer?

Productmanager versus projectmanager

Zoals u kunt zien is een product iets heel anders dan een project. Dit is ook het geval wanneer we de rol van een productmanager vergelijken met die van een projectmanager.

Productmanager versus projectmanager

In het algemeen besteedt een productmanager zijn of haar tijd aan het overzien van productbehoeften. Hiertoe behoren de coördinatie met het ontwikkelteam, het prioriteren van verschillende productlanceringen en het ontwerpen van een productstrategie.

Hier is een voorbeeld van een dag uit het leven van een productmanager.

Uw dag begint met het oplossen van problemen rondom de productimplementatie en het documenteren van deze problemen in uw risicoregister. Zodra uw product af is, kunt u contact opnemen met de projectmanager om nieuwe productinitiatieven voor te stellen. Vervolgens controleert u, voordat u verder gaat, of uw producten de doelstelling van 5% verkoopstijging halen. 

Een projectmanager besteedt zijn of haar tijd aan het overzien van projectbehoeften. Dit omvat het toewijzen van taken, het voorzitten van kickoff-vergaderingen, het oplossen van problemen om bedrijfsdoelen te behalen en het uitvoeren van werk om de projectdoelen op tijd te halen.

Hier is een voorbeeld van een dag uit het leven van een projectmanager.

U begint de dag met het leiden van een teamvergadering over een nieuw project dat in de pijplijn zit. Zodra u de notulen van de vergadering heeft verzonden, controleert u de voortgang van de huidige productlancering. Het valt u op dat de lancering iets achterloopt op de tijdlijn die u heeft helpen schatten. U neemt contact op met uw productmanager om te kijken hoe het ervoor staat en om ondersteuning aan te bieden. 

Lees: Programmamanager versus projectmanager: de belangrijkste verschillen die u moet kennen

Wat is een productmanager?

De rol van een productmanager is strategisch van aard en vereist marktonderzoek en inzicht in het totaalplaatje om succesvol te zijn. Tot de rol behoren ook het bedenken van productideeën, het vaststellen van de prijs en het bepalen van de succescijfers. Hiermee lijkt het op programmamanagement, dat zich focust op het ontwikkelen van strategieën om bedrijfsdoelen te halen.

Wat is een productmanager?

Een productmanager moet in zijn rol als producteigenaar een strategische productvisie hebben, kunnen prioriteren en beschikken over vaardigheden op het gebied van het ondersteunen van klanten. Een productmanager zou ook ervaring moeten hebben met het beheren van workflows voor productmarketing en het voldoen aan de behoeften van klanten.

Naast deze vaardigheden is het ook belangrijk dat een producteigenaar in staat is uitdagingen op te lossen, zoals productfouten en strakke deadlines. 

Wat doet een productmanager?

Een productmanager heeft een verscheidenheid aan productgerelateerde taken, zoals het verzamelen van productgegevens en het gebruiken van deze gegevens voor nieuwe productlanceringen.

Er kunnen bij elk nieuw product of project problemen ontstaan. Het is dus ook noodzakelijk dat productmanagers deze problemen strategisch weten op te lossen. Dit kan worden gedaan met behulp van een wijzigingscontroleproces dat helpt projectwijzigingen te documenteren en bij te houden.

Aanvullende taken waarop een productmanager toeziet zijn onder meer:

 • Verzamelen van gegevens over de klanttevredenheid: Het verzamelen van gegevens door middel van evaluaties en enquêtes kan richting geven aan de productontwikkeling en het succes van een product meten. 

 • Maken van een productroutekaart: Een productroutekaart brengt de strategie, de prioriteiten en de voortgang van een product in het verloop van de tijd in kaart en helpt om de deliverables te organiseren.

 • Uit de weg ruimen van blokkades in het productplan: Blokkades zoals het niet effectief gebruiken van de tijd en gebrek aan middelen kunnen het behalen van de voltooiingsdatums in de weg staan. 

 • Prioriteren van productlanceringen: In het geval van meerdere lanceringen op hetzelfde moment, moeten productmanagers hun producten prioriteit verlenen op basis van opbrengst, succespercentage en projectbehoeften. 

 • Op de hoogte blijven van markttrends en concurrenten: Door vroegtijdig de productbehoeften te voorspellen op basis van marktonderzoek, is uw organisatie klaar voor succes. 

 • Beheren van een backlog van productreleases: Een product-backlog is een logboek van productwijzigingen, nieuwe functies en ontwikkelproblemen. Het helpt u inconsistenties tijdens een nieuwe release te documenteren en te communiceren. 

Het soort taken dat moet worden uitgevoerd hangt af van het aantal productreleases dat uw organisatie uitvoert en van de omvang van uw productteam. 

Uitdagingen van productmanagers

Een productmanager wordt met vele strategische productgerelateerde uitdagingen geconfronteerd. Dit komt omdat het ontwikkelen en lanceren van nieuwe producten complex kan zijn. Tot deze uitdagingen behoren het werken met verschillende teams, het bijhouden van de voortgang en het vinden van de noodzakelijke middelen.

Andere uitdagingen waarmee een productmanager kan worden geconfronteerd zijn:

 • Corrigeren van productfouten: Als producten ondermaats presteren, is het aan de productmanager om wijzigingen aan te brengen of het product helemaal te schrappen. 

 • Omgaan met afdelingsoverschrijdende communicatie: Voor productlanceringen is het nodig dat meerdere teams samenwerken. Daarom is het belangrijk dat de communicatie voor alle belanghebbenden helder moet worden gehouden.

 • Vasthouden aan een strak tijdschema voor de productlancering: Productlanceringen zijn complex. Daarom is het belangrijk dat productmanagers zich aan het schema houden en zo vertragingen voorkomen. 

 • Werken met leveranciers voor materiaal: Het is de taak van de productmanager om met leveranciers te communiceren en ervoor te zorgen dat het vereiste materiaal continu wordt geleverd.

Zelfs een geweldige productmanager zal van tijd tot tijd met soortgelijke uitdagingen worden geconfronteerd. Gelukkig hebben de meesten de gelegenheid om samen te werken met een projectmanager die hen kan helpen met het delegeren en bijhouden, en ervoor kan zorgen dat uw productreleases af komen.

Wat is een projectmanager?

Een projectmanager is verantwoordelijk voor het opsplitsen van projecttaken en strategische doelen in uitvoerbare initiatieven. Deze rol omvat coördineren, samenwerken, communiceren en het beheren van complexe projectafhankelijkheden en teammiddelen.

Wat is een projectmanager?

Omdat projectmanagers uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van de projectdoelen, nemen ze vaak de verantwoording op zich voor het bepalen van de scope, de capaciteitsplanning, het belanghebbendenbeheer en het op de hoogte houden van het team via projectstatusrapporten. Dit vereist het vermogen om uitdagingen te overwinnen, zoals het halen van bedrijfsdoelstellingen en het oplossen van problemen bij projectwijzigingen.

Wat doet een projectmanager?

Een projectmanager is verantwoordelijk voor een groot aantal taken die verband houden met de planning, de uitvoering en het bijhouden van de prestaties van een project. Met andere woorden, alle initiatieven die te maken hebben met de levenscyclus van een project en de vijf fasen van projectbeheer

Tot de overige taken waar een projectmanager toezicht op houdt behoren:

 • Communiceren met teamleden: Projectmanagers hebben goede communicatievaardigheden nodig om te verbinden en samen te werken met verschillende teams. 

 • Implementeren en bezitten van projectbeheertools: Projectbeheertools helpen projecten vooruit door de voortgang bij te houden en de zichtbaarheid van wie wat wanneer doet te verbeteren. Deze tools zijn het eigendom van de projectbeheerder en worden door hem of haar beheerd. 

 • Delegeren en bijhouden van projecttaken: Het delegeren van taken vereist het toewijzen, bijhouden en tot een goede einde brengen van taken. 

 • Volgstrategie KPI's die bijdragen aan de bedrijfsdoelen: Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de projectprestaties en moeten ervoor zorgen dat het project op schema blijft om de doelstellingen van het programma te behalen. 

 • Bepalen van de reikwijdte van de projectmiddelen en prioriteiten: Voordat een project begint, voeren projectmanagers analyses uit van de reikwijdte van de middelen en de prioriteiten om de relevantie van het project te bepalen.

 • Leiden van teamvergaderingen: Het plannen en leiden van vergaderingen is belangrijk voor de strategische planning en het bepalen van de reikwijdte van het project. Afhankelijk van de complexiteit van het project, kunnen projectmanagers project-kickoffs, dagelijkse standups, of tweewekelijkse synchronisatiebijeenkomsten houden. 

 • Delen van de tijdlijn van het project: Projectmanagers delen tijdprognoses door middel van een tijdlijntool of een Gantt-diagram zodat alle teamleden op één lijn zitten. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van de kritiek-padmethode die met een specifieke formule helpt tijdlijnen te berekenen.

De rol van een projectmanager richt zich op het identificeren en beheren van processen om prioriteiten beter te organiseren, de efficiëntie te verhogen en voor organisatorische helderheid te zorgen.

Lees: 25 essentiële projectbeheervaardigheden die u nodig hebt om te slagen

Uitdagingen van de projectmanager

Omdat projectmanagement een complexe rol kan zijn, worden projectmanagers met dezelfde uitdagingen geconfronteerd als productmanagers. Het verschil is dat projectmanagers zich richten op het oplossen van projectproblemen in plaats van productproblemen.

Tot de uitdagingen waarmee projectmanagers worden geconfronteerd behoren:

 • Beheren en bijhouden van risico's: Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het beheren van een risicoregister om potentiële projectrisico's bij te houden en te beperken.

 • Zorgen dat projecten op schema blijven: Het is belangrijk om de tijdlijnen en deliverables van een project bij te houden om ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan de bredere bedrijfsdoelstellingen.

 • Samenwerken met product- en programmamanagers: Projectmanagers moeten nauw samenwerken met andere teams om te zorgen voor consistentie tussen de verschillende initiatieven.

 • Problemen veroorzaakt door projectwijzigingen oplossen: Net als risico's moeten projectmanagers wijzigingen bijhouden zodra ze ontstaan zodat de belanghebbenden op de hoogte blijven. 

 • Op de hoogte blijven van markttrends: Projectmanagers zouden kennis moeten verwerven over de nieuwste tools en middelen om processen te stroomlijnen en de efficiëntie van het team te verbeteren. 

De uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd zullen afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw organisatie verschillen. Uw verantwoordelijkheden als projectmanager kunnen ook verschillen afhankelijk van de vraag of u met een programma- of productmanager samenwerkt.

Probeer Asana voor projectbeheer

Welke rol past bij uw team?

Welk rol geschikt is voor uw team hangt af van de initiatieven en doelen die uw organisatie wil bereiken. Daar waar een projectmanager projecten vooruit helpt, de voortgang bijhoudt en lacunes in de communicatie overbrugt, daar is een productmanager nodig om een strategie te bedenken voor nieuwe lanceringen, te coördineren met productie- en ontwikkelteams, en binnen uw gehele productportfolio te innoveren.

Welke rollen zijn geschikt voor uw team?

Bekijk deze voorbeelden van scenario's waarmee uw team kan worden geconfronteerd om vast te stellen welke rol geschikt is voor uw team.

Scenario 1: Heeft uw team moeite om continu nieuwe producten uit te brengen en de productie efficiënt te laten verlopen?

Oplossing: Een productmanager kan een strategie bedenken voor nieuwe productideeën en met productie- en operationele teams coördineren om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Scenario 2: Heeft uw team er moeite mee projecten op schema te houden en contact met elkaar te leggen over projectwijzigingen en de belangrijkste doelstellingen?

Oplossing: Een projectmanager kan toezicht houden op de deliverables, middelen toewijzen en uw team op de hoogte houden over wijzigingen aan het projectplan.

In het geval uw team worstelt met beide problemen, kan het aan uw team toevoegen van zowel een programmamanager als een projectmanager problemen met het product en het project oplossen.

Bouw uw strategische plan met een product- of projectmanager

Zowel een productmanager als een projectmanager kunnen helpen initiatieven te organiseren, teamleden te verbinden en uw organisatie vooruit te helpen. De sleutel wordt gevormd door het bepalen van uw belangrijkste doelen en het koppelen van de juiste manager aan die doelstellingen.

Plan en beheer uw productroutekaarten en lanceringen op één plek met sjablonen van Asana.

Gratis sjablonen voor productteams

Gerelateerde bronnen

Artikel

SWOT-analyse: Wat is het en hoe gebruikt u het (met voorbeelden)