Gebruiksvoorwaarden van Asana

section icon
section icon

Laatst bijgewerkt: 19 december 2023 | Met ingang van: 1 januari 2024

Welkom! Bedankt voor het gebruik van Asana!

1. Inleiding

Asana, Inc. (“Asana”, “wij”, “onze”, “ons”) biedt een verscheidenheid aan teamproductiviteit, samenwerking en organisatorische tools, zoals verder beschreven in de Asana-handleiding en de releaseopmerkingen (gezamenlijk de “Dienst”), en websites, inclusief maar niet beperkt tot www.asana.com, wavelength.com, blog.asana.com, community.asana.com (de “Websites”).

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een bindend juridisch contract tussen u en Asana en leggen de regels uit die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Dienst en Websites. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op u als gebruiker van de Dienst, behoudens uitzonderingen die van toepassing zijn op Beheerde Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd en nader uitgewerkt in sectie 2 (Hoe deze Voorwaarden van toepassing zijn)). Door de Dienst en Websites te openen of te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden (indien van toepassing) en bevestigt u dat u onze Privacyverklaring, die als verwijzing is opgenomen, hebt gelezen en begrepen.

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, bezoek of gebruik de Dienst of Websites dan niet.

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien door een gewijzigde versie op onze website te publiceren. Indien de wijzigingen in deze Voorwaarden naar het oordeel van Asana materieel zijn, zullen wij u voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging een redelijke kennisgeving doen toekomen, hetzij door het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld te e-mailen, hetzij door u via de Dienst en/of Websites te waarschuwen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden of deze niet kunt naleven, moet u stoppen met het gebruik van de Dienst en Websites. Tenzij elders in deze Voorwaarden of in onze kennisgeving anders is vermeld, worden de bijgewerkte Voorwaarden van kracht bij hun bekendmaking en zijn ze van toepassing op doorlopende basis. Uw voortgezet gebruik van de Dienst en Websites na een update van deze Voorwaarden betekent dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

2. Hoe deze Voorwaarden van toepassing zijn

Door Asana te gebruiken, valt u in één of meer van de volgende drie verschillende categorieën Asana-gebruikers:

 • Sitebezoekers” zijn gebruikers van de Websites.

 • Gratis Gebruikers” gebruiken de gratis/basisversie van de Dienst. Gratis Gebruikers hebben toegang tot een beperktere functionaliteit dan Beheerde Gebruikers. Gratis Gebruikers kunnen hun eigen individuele werkplekken hebben en/of deelhebben aan een gratis Asana-domein voor meerdere gebruikers.

 • Beheerde Gebruikers” gebruiken de Dienst als onderdeel van een betaald Asana-abonnement dat is aangeschaft door een persoon of entiteit (de “Klant”) die afzonderlijk een schriftelijke overeenkomst met Asana is aangegaan (de “Klantovereenkomst”) met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Dienst en die een dergelijke Klant toestaat Asana te creëren en configureren zodat Beheerde Gebruikers lid kunnen worden.

Voor zover u een Beheerde Gebruiker bent, zijn alleen de volgende secties van deze Voorwaarden op u van toepassing: Sectie 1 (Inleiding); sectie 2 (Hoe deze Voorwaarden van toepassing zijn); en sectie 6 (Beleid inzake aanvaardbaar gebruik).

Als Beheerde Gebruiker krijgt u toegang tot de Dienst via een Klant van Asana. Als u zich bijvoorbeeld aansluit bij de organisatie van uw werkgever, is de klant uw werkgever. Als u zich aansluit bij een werkruimte die door uw vriend is gecreëerd met behulp van een persoonlijk e-mailadres, is uw vriend de Asana-klant en geeft hij u toestemming om zich aan te sluiten bij zijn of haar werkruimte. De Klantovereenkomst regelt onze relatie en verbintenis om de Dienst te leveren aan die Klant, die vervolgens Beheerde Gebruikers kan uitnodigen om lid te worden van zijn Asana. Wanneer u of een andere Beheerde Gebruiker inhoud of informatie aan de Dienst verstrekt, zoals berichten of bestanden (“Klantgegevens”), erkent u en gaat u ermee akkoord dat, tussen Asana en de Klant, de Klantgegevens worden beheerd door de Klant en dat de Klantovereenkomst de Klant keuzes en controle biedt over die Klantgegevens. De Klant kan bijvoorbeeld machtigingen beheren, integraties van derden in- of uitschakelen, of stappen ondernemen om de inhoud van Asana-portfolio's, projecten, taken en subtaken uit te breiden, te consolideren of te delen, en deze keuzes en instructies kunnen leiden tot toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of verwijdering van sommige of alle Klantgegevens.

TUSSEN ASANA EN KLANT, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT IS OM (A) U EN ALLE ANDERE BEHEERDE GEBRUIKERS TE INFORMEREN OVER ALLE RELEVANTE BELEIDSLIJNEN VAN DE KLANT, PRAKTIJKEN EN INSTELLINGEN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS; (B) RECHTEN OF TOESTEMMING TE VERKRIJGEN VAN U EN ANDERE BEHEERDE GEBRUIKERS ALS DIT NODIG IS VOOR HET RECHTMATIGE GEBRUIK VAN KLANTGEGEVENS EN DE WERKING VAN DE DIENST; (C) ERVOOR TE ZORGEN DAT DE OVERDRACHT EN VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS ONDER DE KLANTOVEREENKOMST RECHTMATIG IS; EN (D) TE REAGEREN OP GESCHILLEN MET U EN ANDERE BEHEERDE GEBRUIKERS MET BETREKKING TOT KLANTGEGEVENS, DE DIENST OF HET NIET NAKOMEN VAN DEZE VERPLICHTINGEN DOOR DE KLANT, EN DEZE OP TE LOSSEN. IN UW HOEDANIGHEID VAN BEHEERDE GEBRUIKER GEEFT ASANA GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK (EXPLICIET OF IMPLICIET) MET BETREKKING TOT DE DIENST, DIE AAN U WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS.

3. Geschiktheid en toepassingsgebied

Om de Dienst en Websites te kunnen gebruiken, moet u kunnen aantonen dat u ten minste 16 jaar oud bent en bevoegd om akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Als de wet waar u woont vereist dat u ouder moet zijn om Asana de Dienst en Websites rechtmatig aan u te kunnen leveren en uw persoonsgegevens zonder toestemming van uw ouders te kunnen gebruiken, dan geldt die hogere leeftijd.

Indien de verklaringen in de voorgaande zin niet waar zijn, of indien Asana u eerder heeft verboden de Dienst en Websites te betreden of te gebruiken, mag u de Dienst en Websites niet betreden of gebruiken.

4. Accountregistratie en -gebruik

4.1 Accountregistratie en vertrouwelijkheid. Om toegang te krijgen tot de Dienst en bepaalde delen van onze Websites, moet u zich registreren voor een Asana-account door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. U gaat ermee akkoord ons bij de registratie nauwkeurige, volledige en actuele informatie over uzelf te verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft, en u stemt ermee in dat u anderen geen toegang tot de Dienst geeft via uw Asana-account. Door zich te registreren, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij mogen aannemen dat alle communicatie die wij via uw account ontvangen door u is gedaan. Als u een eigenaar of beheerder van een werkruimte of organisatie bent, of als u schriftelijk hebt bevestigd dat u bevoegd bent om beslissingen te nemen namens een werkruimte of organisatie (“Accountbeheerder”), verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om dit te doen en gaat u ermee akkoord dat Asana het recht heeft om op uw instructies te vertrouwen.

4.2 Ongeautoriseerd accountgebruik. U bent verantwoordelijk om ons te informeren via support@asana.com als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw account. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we u kunnen vragen om informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om uw identiteit te bevestigen en de veiligheid van uw account te helpen waarborgen. Asana is niet aansprakelijk voor verlies, schade, aansprakelijkheid, uitgaven of advocatenhonoraria die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten en/of toestemming, en ongeacht of u ons op de hoogte hebt gesteld van dergelijk ongeoorloofd gebruik. U bent aansprakelijk voor verliezen, schade, aansprakelijkheid, uitgaven en advocaatkosten die Asana of een derde partij oploopt doordat iemand anders uw account gebruikt. In het geval dat de Accountbeheerder of Klant de toegang tot een account verliest of anderszins informatie over een account opvraagt, behoudt Asana zich het recht voor om naar eigen goeddunken de accountbeheerder of klant om verificatie te vragen die zij nodig acht voordat de toegang tot of het verstrekken van informatie over een dergelijk account naar eigen goeddunken wordt hersteld.

5. Licentie. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om de Dienst en Websites alleen te openen en te gebruiken voor uw eigen interne gebruik (of voor intern gebruik dat is geautoriseerd door de toepasselijke Accountbeheerder), en alleen op een manier die voldoet aan deze Voorwaarden en alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op u of uw gebruik van de Dienst en Websites. Asana kan deze licentie te allen tijde naar eigen goeddunken intrekken.

6. Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. U erkent en gaat ermee akkoord dat u deze Voorwaarden naleeft, inclusief de volgende regels met betrekking tot aanvaardbaar gebruik van de Dienst en Websites (het “Beleid inzake aanvaardbaar gebruik”).

6.1 Verstoring van de Dienst. Het is u niet toegestaan:

 • niet-openbare delen van de Dienst en Websites, de computersystemen van Asana of de technische leveringssystemen van de leveranciers van Asana te openen, ermee te knoeien of te gebruiken;

 • de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of een beveiligingsmaatregel te omzeilen;

 • toegang te verkrijgen tot of te zoeken op de Dienst en Websites op een andere manier dan de publiekelijk ondersteunde interfaces van Asana (bijvoorbeeld “scraping”); of

 • onze infrastructuur of de toegang van een gebruiker, host of netwerk te verstoren of proberen te verstoren of te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spammen, mail-bombing op de Dienst en Websites, of door het opstellen van een script voor Gebruikersinhoud dat de Dienst en Websites verstoort; of

 • onmiddellijk of anderszins te proberen kunstmatige intelligentie (AI)-modellen te gebruiken om te handelen op een manier die deze Voorwaarden schendt of opzettelijk veiligheidsfilters en functionaliteit van de Dienst omzeilt.

6.2 Misbruik van de Dienst en Websites. U mag de Dienst en Websites niet gebruiken voor het uitvoeren, promoten of ondersteunen van:

 • desinformatie, bedrog of anderszins frauduleuze activiteiten;

 • de imitatie van een andere persoon of entiteit of de verkeerde voorstelling van een relatie met een persoon of entiteit (bijv. “spoofing”, “phishing”);

 • activiteiten die lasterlijk, smadelijk of bedreigend zijn, of die anderszins haatdragende taal, intimidatie of stalking bevatten;

 • de schending van wetten of de rechten van anderen (met inbegrip van onwettige tracering, controle en identificatie of het publiceren of delen van vertrouwelijke of persoonlijke informatie van een andere persoon zonder hun uitdrukkelijke toestemming en toestemming);

 • schade of misbruik van een minderjarige, met inbegrip van verzorging en seksuele uitbuiting van kinderen;

 • het verzenden van ongevraagde communicatie, reclames of spam;

 • het publiceren of delen van kwaadaardige inhoud;

 • de promotie of reclame van andere producten of diensten dan die van u zonder de nodige toestemming; of

 • de ontwikkeling van diensten die concurreren met die van Asana;

6.3 Gebruikersinhoud. U mag geen Gebruikersinhoud op de Dienst of Websites plaatsen (of anderszins gebruik maken van de Dienst of Websites) op een manier die:

 • misleidend, frauduleus, illegaal, obsceen, lasterlijk, minachtend, smadelijk, bedreigend of pornografisch is (inclusief kinderpornografie, die we na kennisname zullen verwijderen en melden aan wetshandhavingsinstanties, inclusief het National Center for Missing and Exploited Children);

 • suggereert dat inhoud, informatie of andere output die door AI wordt gegenereerd, door mensen wordt gegenereerd;

 • anderen bekritiseert op basis van hun ras, etniciteit, nationale afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of medische aandoening;

 • enige persoonlijke informatie bevat van minderjarigen jonger dan 16 jaar;

 • gevoelige persoonlijke informatie bevat zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving (zoals financiële informatie, betaalkaartnummers, burgerservicenummers of gezondheidsinformatie) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Asana die is verleend als onderdeel van een Klantovereenkomst;

 • virussen, bots, wormen of soortgelijke schadelijke materialen bevat;

 • enige informatie bevat die u niet wettelijk of contractueel of fiduciair beschikbaar mag stellen; of

 • anderszins schade zou kunnen toebrengen aan Asana of een derde partij.

6.4 Kunstmatige intelligentie. Als u gebruik maakt van AI- of machine-learningfuncties en -functionaliteit (inclusief modellen van derden) die door Asana worden geleverd (gezamenlijk “Asana Intelligence”), gaat u ermee akkoord om:

 • passend(e) menselijk(e) toezicht en waarborgen te implementeren om potentiële risico's in verband met uw gebruik van Asana Intelligence te beperken (d.w.z. gevolgen voor de grondrechten, gezondheid of veiligheid van een persoon);

 • verantwoordelijk te blijven voor alle beslissingen die worden genomen, adviezen die worden gegeven, acties die worden ondernomen en niet ondernomen op basis van uw gebruik van Asana Intelligence;

 • op verzoek informatie te verstrekken over uw beoogde gebruik van Asana Intelligence en naleving van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik; en

 • de output van Asana Intelligence te beoordelen op nauwkeurigheid en geschiktheid in het kader van de probabilistische aard van AI en het potentieel voor het produceren van onnauwkeurige inhoud.

Meer informatie over de functies van Asana Intelligence en hoe u deze kunt beheren, vindt u in de Asana-handleiding.

6.5 Overtredingen van aanvaardbaar gebruik. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat een schending van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik heeft plaatsgevonden of in de nabije toekomst kan plaatsvinden op een manier die de Dienst of Websites voor onze Klanten of andere gebruikers kan verstoren, kunnen we uw toegang tot de Dienst en Websites opschorten of beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid jegens ons en in aanvulling op andere rechtsmiddelen die voor ons beschikbaar kunnen zijn. Asana behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Accountbeheerder op de hoogte te stellen van het voorgaande.

7. Eigendomsrechten

Asana en haar licentiegevers zijn exclusief eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op alle intellectuele eigendomsrechten in de Dienst en Websites. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke auteursrechten en andere wetten, evenals eventuele aanvullende auteursrechtvermeldingen of beperkingen die zijn opgenomen in de Dienst en Websites. Alle huidige en toekomstige rechten in en op handelsgeheimen, octrooien, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, knowhow en andere eigendomsrechten van welke aard dan ook onder de wetten van een overheidsinstantie, nationaal of internationaal, inclusief maar niet beperkt tot rechten in en op alle aanvragen en registraties met betrekking tot de Dienst en Websites, zoals tussen u en Asana, zullen te allen tijde het exclusieve eigendom van Asana zijn en blijven.

8. Gebruikersinhoud en feedback

8.1 Gebruikersinhoud en Inzendingen op de Dienst. Met de Dienst kunt u taken aanmaken en bijbehorende informatie, tekst, bestanden en andere materialen indienen (gezamenlijk “Gebruikersinhoud”) en die Gebruikersinhoud met anderen delen. Gebruikersinhoud die is ingediend of anderszins beschikbaar is gesteld aan de Dienst is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

8.2 Gratis gebruikersinhoud. Gratis gebruikers behouden het eigendom van de gebruikersinhoud die zij indienen bij de Dienst (“Gratis Gebruikersinhoud”). Door gratis gebruikersinhoud in te dienen, verlenen gratis gebruikers Asana een licentie voor toegang, gebruik, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, publiceren, verzenden en weergeven van die Gratis Gebruikersinhoud, om de Dienst te verlenen, en zoals toegestaan door de Privacyverklaring van Asana, inclusief als dit bij wet verplicht is of in goed vertrouwen om te voldoen aan een juridisch proces. We behouden ons het recht voor om gratis gebruikersinhoud op de dienst te verwijderen die in strijd is met deze voorwaarden of die anderszins naar eigen goeddunken van Asana verwerpelijk is.

8.3 Beheerde Gebruikersinhoud op de Dienst. Gebruikersinhoud die door Beheerde Gebruikers aan de Dienst wordt verstrekt, zijn Klantgegevens, die eigendom zijn van en beheerd worden door de Klant, in overeenstemming met de Klantovereenkomst.

8.4 Feedback. De Dienst en de Websites kunnen bepaalde functies hebben waarmee u opmerkingen, informatie en ander materiaal (gezamenlijk “Feedback”) kunt indienen bij Asana en/of dergelijke Feedback kunt delen met andere gebruikers of het publiek. Als u Feedback indient, kan Asana dergelijke Feedback voor elk doel gebruiken zonder enige compensatie of verplichting jegens u. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle Feedback die op onze openbare forums wordt geplaatst om welke reden dan ook te verwijderen.

8.5 Gebruikersinhoud en feedbackverklaringen. U verklaart en garandeert dat u alle vereiste rechten hebt om Gebruikersinhoud en Feedback in te dienen zonder schending of inbreuk op rechten van derden. U begrijpt dat Asana geen controle heeft over en niet verantwoordelijk is voor Gebruikersinhoud of Feedback, en dat u door het gebruik van de Dienst en/of Websites kunt worden blootgesteld aan Gebruikersinhoud of Feedback van andere gebruikers die beledigend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig, misleidend of anderszins verwerpelijk is.

9. GARANTIES, DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE DIENST EN WEBSITES EN GEBRUIKERSINHOUD, AL DAN NIET GELEVERD DOOR ASANA, ZIJN LICENTIEGEVERS, ZIJN LEVERANCIERS OF GEBRUIKERS, EN ANDERE INFORMATIE OP OF TOEGANKELIJK VIA DE DIENST EN WEBSITES WORDEN GELEVERD “AS IS” ZONDER GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING, VOORWAARDE, OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES, VERTEGENWOORDIGINGEN, VOORWAARDEN OF KWALITEITSGARANTIES; VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKEND, DIE ALLEMAAL WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. SPECIFIEK MAAR ZONDER BEPERKING GEEFT ASANA GEEN GARANTIE DAT: (i) DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE DIENST EN WEBSITES VRIJ IS VAN FOUTEN; (ii) DE FUNCTIES OF EIGENSCHAPPEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT MECHANISMEN VOOR HET DOWNLOADEN EN UPLOADEN VAN GEBRUIKERSINHOUD) ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (iii) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (iv) DE DIESNT EN WEBSITES OF DE SERVER(S) DIE DE DIENST EN WEBSITES BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ASANA GARANDEERT, ONDERSCHRIJFT OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE DIENST EN WEBSITES OF EEN WEBSITE DIE WORDT VERMELD OF WAARNAAR WORDT GELINKT VIA DE DIENST EN WEBSITES, EN ASANA ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN EN WEBSITES. ASANA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE GEDRAG VAN DERDEN. U NEEMT VRIJWILLIG HET RISICO VAN SCHADE OF NADEEL VAN HET VOORGAANDE OP U. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS EEN RECHTSMIDDEL NIET VOLDOET AAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

IN GEEN GEVAL ZAL ASANA OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIAAL, INCIDENTEEL, GEVOLG, OF PUNITIEVE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK, OF KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE DIENST EN WEBSITES, ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, OF AANBEVELINGEN DIE OP DE DIENST EN WEBSITES VERSCHIJNEN, OF EEN LINK OP DE DIENST EN WEBSITES, OF ASANA AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN OF DEZE GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN DE WET, OF ANDERSZINS. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. IN ELK GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NIET HOGER ZIJN DAN $ 100.

Sommige landen en Amerikaanse rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade zoals hierboven in sectie 9 niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

10. Schadeloosstelling

U GAAT ERMEE AKKOORD OM ASANA, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HAAR RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LEDEN, AANDEELHOUDERS, AANNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ELKE CLAIM OF EIS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENST EN WEBSITES, UW VERBINDING MET DE DIENST EN WEBSITES, UW SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN, UW OVERTREDING VAN EEN TOEPASSELIJKE WET, UW INDIENING, PLAATSING OF VERZENDING VAN GEBRUIKERSINHOUD NAAR DE DIENST EN WEBSITES, EN/OF UW SCHENDING VAN RECHTEN VAN EEN ANDER INDIVIDU OF ENTITEIT. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE VAN DERGELIJKE GESCHILLEN OP ONS TE NEMEN, EN IN ELK GEVAL ZULT U MET ONS SAMENWERKEN BIJ HET UITOEFENEN VAN ALLE BESCHIKBARE VERDEDIGINGEN.

11. Links, diensten en websites van derden

De Dienst en Websites kunnen informatie en inhoud bevatten die door derden wordt verstrekt, inclusief links naar websites, bronnen en/of goederen en diensten van derden. Asana is niet verantwoordelijk en zal niet aansprakelijk zijn voor schade of verliezen veroorzaakt door of met betrekking tot (i) inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar op dergelijke sites of bronnen, (ii) de beschikbaarheid van of fouten of weglatingen in dergelijke websites of bronnen, of (iii) enige informatieverwerkingspraktijken of andere zakelijke praktijken van de exploitanten van dergelijke sites of bronnen. Voor uw interacties met dergelijke derden gelden de eigen servicevoorwaarden en het eigen privacybeleid van die derden, en alle andere soortgelijke voorwaarden.

12. Algemene bepalingen

12.1 Wijzigingen in de Dienst. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst en Websites (of een deel daarvan) te wijzigen of tijdelijk of permanent te beëindigen, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Asana niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst en Websites.

12.2 Toepasselijk recht. Op deze Voorwaarden zijn de wetten van Californië van toepassing, niettegenstaande de principes van conflicterende wetgeving. Sommige landen (inclusief landen in de Europese Unie) hebben echter wetten die vereisen dat overeenkomsten worden beheerst door de lokale wetten van het land van de consument. Deze paragraaf heeft geen voorrang op die wetten.

12.3 Initiële geschillenbeslechting. De meeste geschillen kunnen worden opgelost zonder gebruik te maken van formele geschillenbeslechting. Als u een probleem met ons of onze Dienst hebt, gaat u ermee akkoord dat voordat u formele actie onderneemt, u contact met ons opneemt via dispute-notice@asana.com en een korte, schriftelijke beschrijving van het geschil en uw contactgegevens verstrekt (inclusief uw gebruikersnaam, als uw geschil betrekking heeft op een account). Met uitzondering van vorderingen van de rechtbank inzake intellectueel eigendom en kleine vorderingen, komen de partijen overeen om hun uiterste best te doen om een geschil, claim, vraag of onenigheid rechtstreeks te beslechten door overleg met Asana, en onderhandelingen te goeder trouw zullen een voorwaarde zijn wanneer een van de partijen een rechtszaak aanspant.

12.4 Geen ontheffing. Als Asana enig recht of rechtsmiddel in deze Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, doet dit geen afstand van dat recht of rechtsmiddel. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, komen de partijen overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om, voor zover dit is toegestaan door de wet, uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

12.5 Externe begunstigden. U gaat ermee akkoord dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, er geen derde begunstigden zijn van deze Voorwaarden.

12.6 Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden (en alle hierin opgenomen algemene voorwaarden) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Asana en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Asana over het onderwerp. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de bepalingen in deze Voorwaarden en andere voorwaarden of bronnen waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, de voorwaarden die rechtstreeks in deze Voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren eerst; verstrekt, maar dat als er sprake is van een conflict of inconsistentie tussen een toepasselijke Klantovereenkomst en deze Voorwaarden, de voorwaarden van de Klantovereenkomst prevaleren eerst, gevolgd door de bepalingen in deze Voorwaarden, en vervolgens gevolgd door de pagina's waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen (bijv. de Privacyverklaring). De betreffende Klant is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van Beheerde Gebruikers van conflicten of inconsistenties en tot dat moment zijn de hierin uiteengezette voorwaarden bindend.

12.7 Vertalingen. Alle niet-Engelse vertalingen van deze Overeenkomst worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. In geval van onduidelijkheid of conflict tussen vertalingen, heeft de Engelse versie voorrang.

12.8 Diversen. Deze Voorwaarden en alle rechten of licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden toegewezen of gedelegeerd. Deze Voorwaarden en alle rechten of licenties die hieronder worden verleend, kunnen zonder beperking door Asana worden toegewezen of gedelegeerd. Deze Voorwaarden binden en komen ten goede aan elke partij en de opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partij. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd door een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van Asana. Deze Voorwaarden beogen of scheppen geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten die door u en ons in elektronische vorm worden gemaakt, net zo juridisch bindend zijn als wanneer ze in fysieke schriftelijke vorm worden gemaakt. Als u de Dienst en Websites gebruikt voor of namens de Amerikaanse overheid, gaan uw licentierechten niet verder dan de rechten die aan niet-overheidsconsumenten worden verleend. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Elke bepaling van deze Voorwaarden die door de aard ervan redelijkerwijs bedoeld is om na hun beëindiging of afloop te overleven, blijft van kracht. Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, blijven de volgende secties na beëindiging of afloop van deze Voorwaarden van kracht: Secties 1 (Inleiding); 2 (Hoe deze Voorwaarden van toepassing zijn); 7 (Eigendomsrechten); 8 (Gebruikersinhoud en feedback); 9 (Garanties, disclaimers en beperking van aansprakelijkheid); 10 (Schadeloosstelling); en 12 (Algemene bepalingen).

12.9 Kennisgevingen. Wij houden u mogelijk op de hoogte via e-mail, door een kennisgeving op de Dienst en Websites te plaatsen of op een andere door ons gekozen methode en een dergelijke kennisgeving zal van kracht worden bij verzending. Als u ons een kennisgeving stuurt, zal dit van kracht zijn wanneer u het ontvangt en moet u het volgende fysieke of e-mailadres gebruiken: (1) Asana, Inc. 633 Folsom Street, San Francisco, CA 94107; of (2)  legal@asana.com.

13. Vragen

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via terms-questions@asana.com.