PRYWATNOŚĆ

Wytyczne dotyczące udostępniania danych organom ścigania

section icon
section icon

Niniejsze wytyczne mają na celu dostarczenie informacji organom ścigania odnośnie procesu wnioskowania o udostępnienie danych przez Asanę. W celu zapewnienia zgodności z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności, rozpatrujemy wyłącznie te wnioski organów ścigania, które są zgodne z istniejącymi procedurami prawnymi i obowiązującym prawem.

 1. Wymagania prawne obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Udostępniamy informacje na temat użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi opublikowanymi Warunkami korzystania z usługi oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, w tym federalną ustawą Stored Communications Act („SCA”), 18 U.S.C. Sekcje 2701-2712. Na mocy amerykańskiego prawa:

  1. Wezwanie sądowe wydane w związku z oficjalnym dochodzeniem karnym jest wymagane w celu wymuszenia ujawnienia podstawowych danych na temat użytkownika, które mogą obejmować imię i nazwisko, czas korzystania z usługi, informacje dotyczące karty kredytowej (w tym adres rozliczeniowy), adres(y) e-mail oraz adres IP, jeśli są dostępne.

  2. Nakaz sądowy jest wymagany w celu wymuszenia ujawnienia określonych danych lub innych informacji powiązanych z kontem użytkownika (z wyłączeniem treści komunikacji), które mogą obejmować, oprócz wymienionych powyżej podstawowych danych użytkownika, także nagłówki wiadomości i adresy IP.

  3. Nakaz rewizji wydany zgodnie z procedurami określonymi w Federalnych Zasadach Postępowania Karnego lub równoważnymi procedurami nakazów państwowych po okazaniu prawdopodobnej przyczyny jest wymagany w celu wymuszenia ujawnienia przechowywanej zawartości dowolnego konta, która może obejmować wiadomości, załączniki i inne treści komunikacji w ramach konta użytkownika.

 2. Międzynarodowe wymagania prawne. W przypadku wniosków organów ścigania spoza Stanów Zjednoczonych, może być wymagany wniosek traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub prośba o udzielenie pomocy prawnej w celu wymuszenia ujawnienia zawartości konta.

 3. Wnioski o zachowanie danych konta. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby zachować dane konta w związku z oficjalnym dochodzeniem karnym przez okres 90 dni w oczekiwaniu na otrzymanie formalnego wniosku prawnego o udostępnienie danych użytkownika. Wniosek o zachowanie danych można przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu lub poczty, jak wskazano poniżej.

 4. Informacje, których wymagamy w związku z wnioskiem.

  1. Informacje kontaktowe

   1. Nazwa urzędu wnioskującego

   2. Imię i nazwisko przedstawiciela urzędu wnioskującego

   3. Numer/identyfikator przedstawiciela urzędu wnioskującego

   4. Adres e-mail przedstawiciela urzędu wnioskującego

   5. Numer telefonu (wraz z numerem wewnętrznym) przedstawiciela urzędu wnioskującego

   6. Adres korespondencyjny przedstawiciela urzędu wnioskującego (nie akceptujemy skrytek pocztowych)

   7. Wnioskowany dzień odpowiedzi (rozpatrywanie wniosku może potrwać co najmniej 3 tygodnie)

  2. Informacje dotyczące wnioskowanych danych

   1. Imię i nazwisko użytkownika Asany

   2. Adres(y) e-mail powiązany/e z kontem użytkownika

   3. Szczegółowy i jasno sprecyzowany opis danych, których dotyczy wniosek (nie będziemy mogli rozpatrzyć zbyt ogólnych lub niejasnych wniosków)

 5. Dostępność danych. Będziemy wyszukiwać i ujawniać dane określone w sposób szczególny w odpowiedniej formie procesu prawnego, które jesteśmy w stanie w uzasadniony sposób zlokalizować i pobrać.

 6. Powiadamianie użytkownika. Polityką Asany jest powiadamianie użytkowników o wnioskach dotyczących ujawnienia informacji na ich temat, co obejmuje przedstawienie kopii wniosku przed udostępnieniem informacji, aby umożliwić użytkownikom zakwestionowanie takiego wniosku, chyba że: (a) według prawa lub na wniosek sądu zakazano nam powiadomienia użytkownika; (b) występują wyjątkowe okoliczności, takie jak niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub śmierci osoby/grupy osób lub potencjalnego wyrządzenia szkód osobom małoletnim; lub (c) wcześniejsze powiadomienie użytkownika byłoby szkodliwe (np. jeśli istnieje podejrzenie, że wspomniane konto zostało przejęte). Funkcjonariusze organów ścigania, którzy uważają, że powiadomienie mogłoby zagrozić prowadzonemu dochodzeniu powinni uzyskać właściwy nakaz sądowy lub przedstawić inną odpowiednią procedurę prawną, zgodnie z którą powiadamianie jest zakazane. Prosimy mieć na uwadze, że oświadczenia, których autorem jest funkcjonariusz, podania i tym podobne deklaracje nie wystarczą, aby zatrzymać procedurę powiadamiania użytkowników. Prosimy również mieć na uwadze, że w sytuacjach, w których wniosek o ujawnienie danych zwraca uwagę na trwające naruszanie naszych Warunków korzystania z usługi, możemy podjąć działania w celu ochrony naszych usług i użytkowników, aby przeciwdziałać dalszym nadużyciom, w tym możemy powiadomić użytkownika lub użytkowników których dotyczy wniosek o ujawnienie danych, że jesteśmy świadomi popełnianego wykroczenia.

 7. Wysyłanie wniosku. Wniosek o ujawnienie danych może zostać wysłany za pośrednictwem faksu na numer (415) 484-7702, listem poleconym, kurierem ekspresowym lub zostać przekazany osobiście w siedzibie naszej firmy, znajdującej się pod adresem: Asana, Inc., 633 Folsom Street Suite 100 San Francisco, CA 94107-3600

Nasze sprawozdanie dotyczące przejrzystości udostępniania danych organom ścigania można znaleźć tutaj https://asana.com/pl/terms/law-enforcement-transparency-report

W przypadku pytań dotyczących tych lub innych warunków lub zasad Asany, skontaktuj się z nami pod adresem terms-questions@asana.com.