Regler

Regler är tillgängliga för kunder som använder Asana Premium. Vissa funktioner i regler, inklusive verktyg för anpassade regler, anpassade regler med villkor, utlösare för ändrad godkännandestatus och åtgärd för att lägga till kommentarer är endast tillgängliga för kunder som använder Business och Enterprise.

Med hjälp av regler kan du effektivisera rutinuppgifter och enkelt skapa arbetsflöden. För att en regel ska fungera behöver du en utlösare som aktiverar regeln och en åtgärd som utförs automatiskt. En regel kan till exempel vara att automatiskt tilldela en uppgift (åtgärd) när ett slutdatum har fastställts (utlösare).

En regel kan inte utlösa en annan regel, men du kan lägga till flera åtgärder till en utlösare för att skapa liknande funktionalitet.

Skapa en regel

Du kan skapa en regel för projekt på två sätt. Antingen genom att välja en från regelgalleriet i projektet eller genom att skapa en egen anpassad regel.

Regler

Klicka på ikonen Anpassa i verktygsfältet och bläddra sedan ned till Regler.

Från galleriet med förinställda regler kan du välja ett alternativ som redan har en utlösare och en åtgärd. Du kan sedan ange parametrar (till exempel kolumn eller tilldelad person).

Regelgalleri

Skapa en anpassad regel

Verktyget för anpassade regler är tillgängligt för alla som använder Business och Enterprise.

Från verktyget för anpassade regler har du tillgång till alla kombinationer av utlösare och åtgärder.

Lägg till regel

Klicka på ikonen Anpassa i verktygsfältet och bläddra sedan ned till Regler i sidofältet:

 1. Välj Lägg till regel.

anpassad regel

Klicka på Skapa anpassad regel.

fliken anpassade regler

I fliken Lägg till regel kan du:

 1. Välja ett namn för din regel
 2. Välja en eller flera utlösare
 3. Välja en eller flera åtgärder
 4. Klicka på Skapa regel när du har valt önskade alternativ.

Redigera en regel

Du kan redigera regler när som helst genom att navigera tillbaka till projektet och välja den regel du vill uppdatera.

Du kan redigera en regel genom att klicka på pennikonen bredvid regeln i sidofältet.

redigera

Pausa en regel

Du kan när som helst pausa en regel genom att klicka på pennikonen bredvid regeln i sidofältet.

regelpaus

Pausa regel

Klicka på växelikonen för att pausa regeln.

Ta bort en regel

Du kan ta bort en regel när som helst genom att klicka på pennikonen bredvid regeln i sidofältet och sedan klicka på knappen Ta bort.

ta bort regel

Avsnittsbaserade regler

Regelikonen är synlig (i list- och tavelvyn) i avsnitt som har regler för Premium-, Business- och Enterprise-användare. Ikonen blir animerad vid regelaktivering. Du kan öppna regelmenyn för ett avsnitt genom att klicka på ikonen, för att lägga till nya regler eller redigera befintliga regler.

Du kan redigera en regel genom att klicka på pennikonen som visas när du håller muspekaren över den.

avsnittsbaserad regel

Kombinationer av utlösare och flera åtgärder

Anpassade regler med villkor, utlösare för ändrad godkännandestatus och åtgärd för att lägga till kommentar är endast tillgängliga för användare som har Business och Enterprise.**

Du kan också använda kombinationer av utlösare och/eller villkorlig logik och flera åtgärder för att automatisera rutinuppgifter så att ditt team slipper tänka på dem.

flera utlösare och åtgärder

Det är nu möjligt att lägga till upp till 20 olika utlösarkombinationer och välja upp till 5 olika åtgärder när du skapar en anpassad regel. Du kan välja samma utlösare fler än en gång när du skapar en anpassad regel, men du kan bara använda en åtgärd en gång.

regel i praktiken

När en uppgift läggs till i projektet från list-/tavelvyn via formulär, e-post eller något annat område i produkten bör den anpassade regeln börja gälla direkt.

Ytterligare utlösare och åtgärder

ytterligare utlösare

Användning av andra utlösare och åtgärder:

 1. När statusen för ett godkännande ändras kan du ange vilken åtgärd som ska vidtas som en följd av det.
 2. Skapa en kommentar som kommer att publiceras i Asana när en vald utlösare inträffar.

Utlösare för att slutdatum närmar sig

Om du har Enterprise eller Business kan du skapa en anpassad regel i dialogrutan Regler och hitta Slutdatum närmar sig i listan över utlösare. Du kan välja mellan ett par förinställda alternativ eller klicka på Anpassad om du vill ha fler alternativ.

Slutdatum närmar sig 1

Med alternativet Anpassad kan du ange hur många minuter, timmar, dagar eller veckor före slutdatum som regeln ska utlösas.

Slutdatum närmar sig 2

Utlösare för försenad uppgift

Om du har Enterprise eller Business hittar du utlösaren Uppgiften är försenad när du skapar en anpassad regel. Du kan välja mellan ett par förinställda alternativ eller klicka på Anpassad om du vill ha fler alternativ.

Uppgiften är försenad 1

Med alternativet Anpassad kan du ange hur många minuter, timmar, dagar eller veckor efter att uppgiften har blivit försenad som regeln ska utlösas.

Uppgiften är försenad 2

Om du väljer dagar eller veckor när du konfigurerar utlösaren kommer den att ignorera sluttider och endast utlösas baserat på slutdatum. Om du däremot väljer minuter eller timmar kommer den att beakta sluttider.

Några anmärkningar om utlösarna för att slutdatum närmar sig och att uppgiften är försenad

 • Utlösarna aktiveras i det ögonblick då en uppgift blir förfallen eller försenad, inte bara för att en uppgift är förfallen eller försenad.
 • Utlösarna aktiveras inte retroaktivt när regeln skapas för alla befintliga uppgifter i projektet som motsvarar kriterierna. De aktiveras endast för förfallna händelser som inträffar efter att regeln har skapats.
 • Utlösarna aktiveras endast för ej slutförda uppgifter.
 • Regler med dag- eller veckoprecision kommer inte att utföras exakt vid midnatt. Reglerna kommer snarare att utföras mellan midnatt och 01.00.

Regeltyper och begränsningar

Oavsett om reglerna finns i ett Premium- eller Business-projekt är gränsen 20 regler per projekt

Anpassade regler

Utlösare

 • Du kan lägga till upp till 20 utlösare per anpassad regel.
 • Du kan välja utlösaren fler än en gång.

Flera åtgärder

 • När en eller flera utlösare inträffar kan du välja upp till 5 resulterande åtgärder.
 • Du kan inte lägga till samma åtgärd fler än en gång.

Kolumn- eller avsnittsbaserade utlösare

Kolumn- eller avsnittsbaserade utlösare är avsedda för projekt med tavelvy eller projekt som har uppdaterats för att använda [nya, minimerbara avsnitt] (https://asana.com/sv/guide/help/views/list2board#gl-section).

Regler för anpassade fält

Regler för anpassade fält är tillgängliga i alla projekt med anpassade fält.

anpassade regler

För att låsa upp de här reglerna måste du först lägga till ett anpassat fält i ditt projekt.

Utlösa regler

Du kan utlösa en regel varifrån som helst (webb, mobil, externa integreringar). Om du uppdaterar något i en uppgift kontrollerar vi om uppgiften finns i projekt med regler och om din åtgärd är utlösande för någon av reglerna.

Projekt som du inte har tillgång till

Du kan aktivera regler för projekt som du inte har tillgång till, men den gula blixtikonen visas inte, för att indikera att en regel körs.

Vem som helst kan utlösa en regel, inklusive gäster.

Behörigheter: några överväganden

 • Endast ägaren av en regel kan redigera eller ta bort en regel.
 • Om projektägaren är en medlem med begränsad åtkomst kan hen inte redigera en regel, utan endast pausa eller aktivera den.
 • Du kan bara ställa in regler för projekt som du har full redigeringsbehörighet till. Om du bara har behörighet att kommentera ett projekt kommer din regel att pausas. Om du vill återaktivera den måste du ha full redigeringsbehörighet till projektet och sedan kan du återaktivera den från redigeringsvyn.
 • Du kan bara ställa in regler som gäller saker som du har åtkomst till. Om du inte har åtkomst till ett projekt kan du inte ha en regel som använder multi-homing för uppgifter i det projektet.

Vem kan aktivera eller inaktivera en regel?

Alla användare med redigeringsbehörighet till ett projekt där en regel körs kan aktivera eller inaktivera en regel som någon annan har skapat.

aktivera regler

Användare med redigeringsåtkomst är de enda som kan se ändringshistoriken.

En användare med redigeringsbehörighet kan pausa eller aktivera en regel, men endast ägaren kan redigera utlösare och åtgärder

Ägaren är fortfarande den enda som kan redigera eller ta bort en regel.

Avprovisionering

När du avprovisionerar någon som använder regler, pausar vi regeln och överlåter äganderätten för alla regler i projektet till projektägaren.

Om det inte finns någon projektägare är det administratören som avprovisionerade användaren som tar över äganderätten. Endast den nya ägaren av en regel kan återaktivera regeln för att fortsätta köra den.

Uppdateringar om felkonfigurerade regler

Om din regel blir felkonfigurerad (till exempel: ”Märkt som slutförd” > Flytta till kolumnen ”Slutförd” och någon raderar din ”Slutförd”-kolumn), kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till ägaren av regeln för att informera om att hen bör åtgärda det.

 • Vi skickar ett e-postmeddelande till dig första gången en regel utlöses men inte kan aktiveras på grund av att den är felkonfigurerad. Vi kommer inte att skicka e-post till dig igen förrän regeln har korrigerats och körts minst en gång innan den felkonfigureras igen.

 • Ägarna kommer också att se en varningssignal i stället för en blixt i menyn Regler i projektverktygsfältet, samt specifik information om vilken regel som inte fungerar och om det är utlösaren eller åtgärden som måste konfigureras om.

 • Varningarna försvinner när du har uppdaterat regeln till en korrekt konfiguration och sparat uppdateringarna.

Integreringar

Med appregler kan användare matcha regelutlösare med åtgärder i ett annat verktyg. (Till exempel – skicka ett Slack-meddelande när en uppgift är klar.)

Asana-regler kan utlösa följande åtgärder i integreringar:

 • Skicka ett meddelande i Slack
 • Skicka ett meddelande i MSFT
 • Skapa ett nytt Jira-ärende (fungerar för både Cloud och Server)

Hur du använder utlösare för att skicka anpassade meddelanden eller skapa Jira-ärenden

För att få en optimal upplevelse bör du först lägga till appen i projektet via ikonen ”Anpassa” i projektverktygsfältet och sedan klicka på ”Lägg till app”.

Navigera till popup-fönstret Lägg till regel:

lägg till regel

Från Lägg till regel:

 1. Namnge regeln
 2. Välj en kanal
 3. Skriv meddelandet eller skapa ett nytt Jira-ärende
 4. Välj åtgärd i integreringen
 5. Klicka på Skapa regel för att göra regeln aktiv

När uppgifter skapas från integreringar (t.ex. Slack, Gmail, Outlook) kan de utlösa någon av följande utlösare:

 1. Uppgift tillagd i projektet
 2. Uppgift tilldelad
 3. Slutdatum ändrat
 4. Uppgiften märkt som slutförd
 5. Anpassat fält ändrat
 6. Bilaga bifogad

För alla de här utlösarna kommer automatiseringsåtgärden att tillämpas för alla uppgifter, inte bara för uppgifter från integreringar.

Formulär

När uppgifter skapas från formulär kan de utlösa någon av följande utlösare:

Uppgift tillagd i ett projekt

Den här utlösaren gäller alla uppgifter som läggs till i ett projekt, inte bara från formulär.

Anpassa fält inställt

För varje nedrullningsbart anpassat fält i projektet visas en utlösare och en åtgärd. Om ditt projekt har anpassade fält för prioritet och steg, visas ”Prioritet inställd” och ”Steg fastställt” som utlösare. Du väljer vilket värde i det anpassade fältet som ska utlösa en regel.

Exempel: Om du har ett nedrullningsbart anpassat fält i ditt formulär för typ av förfrågan, med alternativen ”Blogg” och ”Webbplats”, kan du ställa in en regel för projektet som lyder: ”När 'Typ av förfrågan' är inställd på 'Blogg' läggs uppgiften till projektet 'Bloggförfrågningar'”.

Det här fungerar bara för nedrullningsbara anpassade fält i projektet. De nedrullningsbara menyerna i vissa formulär är inte anpassade fält.

Gästbehörigheter

Gäster kan inte skapa eller äga regler, men däremot utlösa dem.

Prissättning

Business- och Enterprise-kunder:

Verktyget för anpassade regler är tillgängligt för alla användare som har Business och Enterprise.

En del av reglerna är tillgängliga för Premium-kunder:

 • Flytta till kolumn/avsnitt > Märk som slutförd
 • Märk som slutförd > Flytta till kolumn/avsnitt
 • Anpassat fält ändrat > Flytta till kolumn/avsnitt
 • Flytta till kolumn/avsnitt > Ange anpassat fält
 • Anpassat fält ändrat > Märk som slutförd
 • Märk som slutförd > Ställ in anpassat fält

Omvända åtgärder för regler

Business- och Enterprise-kunder:

Omvända åtgärder är ett komplement till befintliga regler som nu gör det möjligt för användare att återställa eller ta bort data. Omvända åtgärder för regler innebär bättre mappning av strukturen, kvaliteten och effektiviteten i arbetsflödena.

Tillgängliga omvända åtgärder:

 • Ta bort tilldelningen av en uppgift
 • Flytta uppgiften till ett annat projekt
 • Rensa slutdatum
 • Märk uppgiften som ej slutförd
 • Ta bort samarbetspartner

omvända åtgärder

Med omvända åtgärder kan du omtilldela, återställa eller flytta uppgifter från ett projekt till ett annat.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com