Zależności między zadaniami

Dzięki zależnościom możesz oznaczyć zadanie jako blokujące inne zadanie lub zablokowane przez inne zadanie.

Zależności to powiązania między zadaniami wyznaczające kolejność działań, które należy podjąć.

Zespoły korzystające z przepływów pracy opartych na współpracy mogą w łatwy sposób zobaczyć, które zadania oczekują na wykonanie innych i dowiedzieć się, kiedy mogą rozpocząć swoją część pracy.

Gdy pierwsze zadanie zostanie ukończone, osoba odpowiedzialna za następne zadanie zostanie powiadomiona o tym, że może nad nim rozpocząć pracę.

Zależności są funkcją dostępną dla klientów planów Premium, Business i Enterprise.

Oznacz zadanie jako zależne

Oznacz zadanie jako zależne

Aby oznaczyć zadanie jako zależne:

 1. Kliknij zadanie, a następnie kliknij Dodaj zależności na pasku bocznym.

dodawanie zależności

Następnie:

 1. Zacznij wpisywać nazwę zadania poprzedzającego.
 2. Wybierz zadanie z listy sugerowanych zadań.
 3. W zadaniu pojawi się informacja, przez jakie zadanie jest ono zablokowane (Zablokowane przez).

baner zależności będzie widoczny tylko w okienku ze szczegółami zadania zależnego.

Wyznaczanie zależności na osi czasu

Możesz ustawiać zależności bezpośrednio na swojej osi czasu, klikając ikonę łącznika, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, a następnie przeciągając go do innego zadania.

Gif przedstawiający wyznaczanie zależności

Aby wyznaczyć zależności na osi czasu:

 • Kliknij ikonę łącznika po najechaniu kursorem na zadanie.
 • Przeciągnij łącznik do zadania, które chcesz oznaczyć jako Zależne od.

Wiele zależności

Pojedyncze zadanie może być zależne od wielu zadań. Podobnie, wiele zadań może być zależnych od pojedynczego zadania.

blokowanie przez zadanie poprzedzające

Zadanie poprzedzające będzie teraz pokazywać zadania, które są przez nie zablokowane, wskazując zadania oczekujące na jego ukończenie. Jeśli pojedyncze zadanie jest zależne od wielu zadań, każde poprzedzające zadanie pojawi się w okienku ze szczegółami zadania zależnego.

aby usunąć zależność, najedź kursorem na istniejący baner zależności i kliknij symbol „X”, który się pojawi.

Powiadomienia

Osoba odpowiedzialna za zadanie zależne otrzyma powiadomienia o następujących działaniach:

 • Zadanie poprzedzające zostanie oznaczone jako ukończone
 • Data wykonania zadania poprzedzającego zostanie zmieniona lub usunięta

powiadomienia

jeśli zadanie jest zależne od wielu zadań, otrzymasz tylko jedno powiadomienie o ukończeniu wszystkich zadań poprzedzających.

Automatyczne przesuwanie dat zadań zależnych

Daty dla zadań poprzedzających i zależnych mogą być automatycznie aktualizowane w przypadku wystąpienia zmiany, która spowoduje nałożenie się terminów któregokolwiek z zadań. Możesz to zrobić z poziomu widoku Osi czasu. Funkcja ta automatycznie pomija weekendy. Jeśli chcesz, możesz również wyłączyć automatycznie przesuwające się daty.

Aby automatyczne przesuwanie dat mogło zadziałać:

 • Zadanie musi być oznaczone jako zależne od innego zadania.
 • Zadania poprzedzające i zależne muszą mieć ustawione daty wykonania. Funkcja zadziała również w przypadku, gdy zadania mają ustawioną datę rozpoczęcia oprócz daty wykonania.
 • Zmiana w którymkolwiek zadaniu spowoduje nałożenie się terminów.
 • Zmiana daty została wprowadzona na osi czasu. W przypadku gdy zadanie zostanie zaktualizowane z poziomu listy Moje zadania, Skrzynki odbiorczej lub innego widoku projektu, który nie jest osią czasu (np. widoku listy, widoku tablicy, widoku kalendarza), zadania, na które ta zmiana ma wpływ, nie zostaną automatycznie zaktualizowane.
 • Zadania są oznaczone jako nieukończone. Zmiany dat nie będą miały wpływu na ukończone zadania.

funkcja ta nie jest stosowana domyślnie dla podzadań. Jeśli chcesz, aby obejmowała również podzadania, możesz oznaczyć podzadania jako zależne od zadania nadrzędnego.

Jak działa automatyczne przesuwanie dat

Możesz skorzystać z funkcji automatycznego przesuwania dat podczas aktualizowania dat na osi czasu projektu.

GIF przedstawiający automatyczną aktualizację dat na osi czasu

Automatyczne przesuwanie dat będzie działać zarówno dla zadań poprzedzających, jak i zależnych w następujący sposób:

 • Zmiana daty zadania poprzedzającego spowoduje aktualizację datę zadania zależnego w przypadku, gdy ich daty będą się pokrywać.
 • Zmiana daty zadania zależnego spowoduje aktualizację daty zadania poprzedzającego w przypadku, gdy ich daty będą się pokrywać.

Każda zmiana daty rozpoczęcia w wyniku automatycznego przesuwania dat spowoduje również zmianę daty wykonania zadania (i odwrotnie).

Funkcja automatycznie przesuwających się dat zależności automatycznie pomija weekendy. Dodatkowo, działa zarówno dla zmian przesuwających daty w przód, jak i do tyłu:

 • Jeśli data zostanie przesunięta w przód, zadanie poprzedzające może również przesunąć w przód zależne zadania. Przesunięcie daty zadania zależnego nie wpłynie jednak na zadania poprzedzające
 • Jeśli data zostanie przesunięta w tył, zadanie zależne może przesunąć w tył zadanie poprzedzające. Przesunięcie w tył daty zadania poprzedzającego nie wpłynie jednak na zadania zależne.

zadania mogą być oznaczane jako zależne od zadań, które również są zależne od innych zadań. Automatyczne przesuwanie dat będzie działać również w przypadku tych łańcuchów zależności. Co więcej, kamienie milowe i podzadania również zostaną zaktualizowane, jeśli są częścią łańcucha zależności.

Przykłady automatycznie przesuwających się dat

Data wykonania zadania poprzedzającego to 29 kwietnia. Zadanie to ma dwa zadania zależne: pierwsze z datą wykonania na 3 maja i drugie z datą wykonania na 6 maja.

Animacja pokazująca przesunięcie zadania poprzedzającego i aktualizację zadania zależnego na osi czasu

Jeśli data zadania poprzedzającego zostanie przesunięta na 3 maja, data pierwszego zadania zależnego zmieni się na 4 maja. Drugie zadanie zależne nie zostanie zaktualizowane, ponieważ zadania nie będą się pokrywać 6 maja.

Data wykonania zadania poprzedzającego to 24 kwietnia. Zadanie to ma dwa zadania zależne: pierwsze z datą wykonania na 4 maja i drugie z datą wykonania na 6 maja.

Animacja osi czasu, gdzie poprzedzające zadanie zostaje przesunięte i żadna zależność nie podlega aktualizacji

Jeśli termin wykonania zadania poprzedzającego zostanie przesunięty na 20 kwietnia, żadne z zadań zależnych nie zostanie zaktualizowane, ponieważ ich daty nie będą się pokrywać.

Data wykonania zadania poprzedzającego to 25 kwietnia. Zadanie to ma dwa zadania zależne: pierwsze z datą wykonania na 29 kwietnia i drugie z datą wykonania na 5 maja.

Animacja pokazująca przenoszenie zadania zależnego i aktualizację zadania go poprzedzającego na osi czasu

Jeśli termin wykonania zadania zależnego zostanie przesunięty na 22 kwietnia, termin wykonania zadania poprzedzającego zmieni się na 21 kwietnia. Drugie zadanie zależne nie zostanie zaktualizowane, ponieważ żadne zadania nie będą się pokrywać 5 maja.

Wyłączanie automatycznego przesuwania dat

Przesuwanie dat jest domyślnie ustawione dla zespołów i organizacji korzystających z płatnych planów w Asanie. Jeśli nie chcesz, aby daty były automatycznie aktualizowane, możesz wyłączyć tę funkcję dla określonych projektów z poziomu widoku osi czasu.

Automatyczne przesuwanie dat na osi czasu

W widoku osi czasu:

Kliknij ikonę z trzema kropkami i włącz lub wyłącz ikonę „Zapobiegaj konfliktom zależności”.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.