Jak rozpocząć korzystanie z celów w Asanie | Przewodnik po produkcie

Cele są dostępne dla wszystkich klientów planów Business oraz Enterprise.

Cele – omówienie

„Cele” to elastyczny system służący do monitorowania celów, który pomaga osiągać wymierne wyniki, zapewniając pojedyncze źródło wiedzy pozwalające wyznaczać i śledzić cele tam, gdzie Twoje zespoły wykonują swoją pracę.

Cele ułatwiają koordynację działań zespołów wokół jasno określonych założeń oraz priorytetyzację właściwych zadań. Cele pomagają każdemu członkowi Twojej organizacji zrozumieć, dlaczego jego praca ma znaczenie i nad czym powinien pracować.

Aby w pełni wykorzystać te możliwości wyznaczaj, śledź oraz zarządzaj celami firmowymi i zespołowymi. Cele firmowe to cele długoterminowe związane z misją Twojej organizacji. Cele zespołowe to cele krótkoterminowe, które przyczyniają się do realizacji inicjatyw związanych z ogólną misją firmy.

Cele można ze sobą powiązać, jako cele nadrzędne lub podrzędne, aby utworzyć ich hierarchię. Możesz również dodać powiązaną pracę, aby jasne było, w jaki sposób cele łączą się z konkretnymi działaniami.

Aby uzyskać dostęp do widoku listy celów, przejdź do sekcji Cele na bocznym pasku.

Moje cele

moje cele

Użyj zakładki Moje cele, aby szybko odszukać i monitorować swoje cele. W tym celu przejdź do sekcji „Cele” na pasku bocznym. Możesz wyświetlić Wszystkie cele, Otwarte cele lub Zamknięte cele. Zarządzanie własnymi celami jest również możliwe bezpośrednio ze Strony głównej za pomocą widżetu „Moje cele”.

Widżet „Moje cele”

Widżet „Moje cele” pozwala łatwo śledzić swoje cele wprost ze Strony głównej, aby zawsze wiadomo było co należy zrobić i dlaczego jest to ważne.

widżet„moje cele”

Aby rozpocząć, dodaj widżet „Moje cele” wybierając go z menu Dostosuj, znajdującego się w prawym górnym rogu i przeciągając go na Stronę główną. Użyj menu przepełnienia, aby dostosować rozmiar widżetu (wersja w pełnym rozmiarze lub zmniejszona). Użyj menu filtrowania w widżecie, aby wyświetlać otwarte cele, zamknięte lub wszystkie.

Cele zespołowe

Aby uzyskać dostęp do widoku listy celów, przejdź do sekcji Cele na bocznym pasku.

widok listy celów

W widoku listy celów możesz:

 1. Filtrować cele klikając na zakładkę wybranego celu. Aby uzyskać dostęp do celów zespołowych, kliknij zakładkę znajdującą się po prawej stronie celów firmowych.
 2. Dodać nowy cel klikając zakładkę Dodaj cel lub nagłówek celu.
 3. Kliknąć na dowolny cel, aby wyświetlić lub edytować jego szczegóły.
 4. Wyświetlić lub ukryć zespoły.
 5. Kliknąć opcję filtruj, aby wyszukać i wybrać określonego właściciela lub status celu.
 6. Uzyskać dostęp do celów w wybranym okresie czasu klikając przycisk Wszystkie cele.

Cele firmowe

Zakładka cele firmowe

Aby uzyskać dostęp do zakładki „Cele firmowe”:

 1. Kliknij Cele firmowe, aby przejść do zakładki „Cele firmowe”.
 2. Kliknij Misja firmy, aby nakreślić misję, wizję i filozofię celów swojej firmy. Zdefiniowanie misji Twojej firmy pomoże zwiększyć przejrzystość odnośnie jej założeń.
 3. Aby dodać cel, kliknij znak + znajdujący się po prawej stronie „Celów firmowych”.
 4. Kliknij opcję filtruj, aby wyszukać i wybrać konkretnego właściciela lub status celu.
 5. Uzyskaj dostęp do celów w wybranym okresie czasu klikając Wszystkie cele.

Cele firmowe 2

Aby dodać nowy cel firmowy kliknij symbol „+” znajdujący się obok celów firmowych. Tutaj możesz również dodać nowe cele oraz wybrać współpracowników i właścicieli. Możesz również określić ustawienia prywatności dla danego celu.

Filtrowanie celów na poziomie firmy lub zespołu

Możesz filtrować swoje cele na poziomie zespołu z widoku listy Cele zespołowe. W zakładce Cele zespołowe kliknij ikonę menu rozwijanego Pokaż/ukryj zespoły i wybierz swoją organizację lub zespół. Możesz również znaleźć istniejący zespół, którego jesteś członkiem, wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania. W ten sposób można również wyszukiwać zespoły publiczne oraz zespoły z dołączaniem na prośbę użytkownika, których nie jesteś członkiem.

Filtruj według celów

Filtrowanie celów według statusu lub właściciela

Możesz filtrować swoje cele według statusu w dowolnym momencie z poziomu widoku listy celów. Wystarczy, że klikniesz przycisk filtrowania w prawym górnym rogu widoku listy celów i wybierzesz, czy chcesz wyświetlić otwarte czy zamknięte cele wraz z ich statusem. Możesz również wyszukać konkretny cel za pomocą paska wyszukiwania.

Filtruj według statusu

po zastosowaniu filtru cele, które nie spełniają wymogów wszystkich wybranych filtrów (właściciela, statusu i/lub zespołu) nie zostaną wyświetlone. Aby wyświetlić wszystkie cele dla tego zespołu, usuń filtry.

Filtrowanie celów według okresu

Domyślnym okresem w Asanie dla wszystkich organizacji jest rok podatkowy, a każdy nowy cel będzie mieć przypisany okres. Możesz wyświetlać cele według okresu w widoku listy celów, klikając przycisk Wszystkie cele i wybierając interesujący Cię okres. Możesz zobaczyć filtrowany widok celów, które są aktywne w danym okresie czasu, a także wyświetlić przeszłe i przyszłe okresy.

Filtruj według okresu

Tworzenie nowego zespołu z widoku listy celów zespołowych

Możesz utworzyć nowy zespół z poziomu widoku listy celów zespołowych, klikając przycisk Dodaj cel, a także w polu Firmowy lub zespołowy, przewijając w dół, aż do okna Utwórz nowy zespół.

Tworzenie nowego zespołu

utwórz nowy zespół 2

Z poziomu okna „Utwórz nowy zespół” możesz:

 1. Wprowadzić nazwę dla zespołu
 2. Napisać opis
 3. Dodać członków zespołu
 4. Wybrać ustawienia prywatności dla swojego zespołu
 5. Po uzupełnieniu wszystkich szczegółów, kliknij Utwórz zespół

cele są publiczne niezależnie od rodzaju zespołu, z którym są powiązane.

Jak utworzyć cel

Możesz dodać nowy cel na poziomie zespołu lub firmy klikając ikonę Dodaj cel w widoku listy celów.

Dodawanie nowego celu

dodawanie celu krok 2

Z widoku listy celów w zakładce Cele zespołowe możesz:

 1. Wyświetlić nazwę celu i liczbę powiązanych z nim celów podrzędnych. Możliwe jest również rozwinięcie listy, aby wyświetlić cele podrzędne
 2. Edytować lub usunąć zespół powiązany z celem
 3. Edytować datę rozpoczęcia lub wykonania celu i jego okres
 4. Wyświetlić postępy w realizacji celu i kliknąć, aby wyświetlić stronę ze szczegółami celu
 5. Zmienić właściciela dla wybranego celu

po zmianie zespołu cel zostanie przeniesiony do obszaru nowego zespołu. Aby odszukać cel, kliknij ikonę menu rozwijanego w widoku listy celów i wybierz właściwy zespół.

Mierzenie postępów w realizacji celu

Podczas tworzenia celu możesz wybrać sposób mierzenia postępów w jego realizacji. Metoda aktualizacji celów może być automatyczna lub ręczna.

postęp

Podczas tworzenia celu możesz wybrać „Metodę aktualizacji” z poziomu okienka tworzenia. Dostępne opcje to:

 1. Automatycznie – postępy będą obliczane automatycznie na podstawie celów podrzędnych lub projektów (dodanych po utworzeniu celu na stronie zawierającej szczegółowe informacje).
  Ta opcja umożliwia ograniczenie ręcznych czynności poprzez połączenie postępów celu bezpośrednio z celami podrzędnymi lub projektami. Po automatycznej aktualizacji celu postępy obliczane są jako średnia (w przypadku wartości procentowych) lub suma (dla wartości liczbowych lub kwoty) celów podrzędnych lub projektów. Zmiana postępów w tych elementach powoduje automatyczną aktualizację postępów celu nadrzędnego. Ta opcja najlepiej sprawdza się w przypadku celów, których sukces zależy wyłącznie od postępów projektów lub innych celów oraz celów podrzędnych.

 2. Ręcznie – użytkownik będzie ręcznie aktualizować postępy tego celu.
  Ta opcja najlepiej sprawdza się w przypadku celów o niestandardowych kryteriach sukcesu, w których nie zależy on wyłącznie od postępów celów podrzędnych ani projektów. Można również wykorzystać ją, kiedy pomyślna realizacja celu zależy od czynników zewnętrznych, wskaźników jakościowych (opartych na ocenie postępów) lub binarnych (zrealizowane lub nie).

Automatyczna aktualizacja postępów

cele automatyczne

Po wybraniu automatycznej metody aktualizacji należy określić źródło postępów i opcje miary.

Automatyczna aktualizacja postępów: opcje miary celów podrzędnych ustawionych jako źródło postępów

miara

 1. Wartość procentowa – postępy celu to średnia postępów celów podrzędnych przedstawiona w formie procentowej.
 2. Całkowita wartość liczbowa – postępy celu to suma bieżących wartości celów podrzędnych.
 3. Waluta razem – postępy celu to suma bieżących wartości walut dostępnych w polach niestandardowych celów podrzędnych. Dostępne waluty są takie same, jak waluty w polach niestandardowych: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD.

w przypadku automatycznych celów liczbowych i walutowych Rodzaj miary celu podrzędnego musi pasować do danego celu. Nie jest to konieczne w przypadku celów procentowych (cele podrzędne mogą mieć wtedy dowolny rodzaj miary).

Automatyczna aktualizacja postępów: opcje miary projektów ustawionych jako źródło postępów

ustawienia profilu

Po wybraniu projektów jako źródła postępów, postępy danego celu będą aktualizowane automatycznie na podstawie opcji miar w postępach wybranych projektów. Dostępne są dwie opcje miar:

 1. Ukończone kamienie milowe – postęp celu stanowi średnią procentowego wskaźnika ukończonych kamieni milowych dla każdego z powiązanych projektów.

 2. Ukończone zadania – postęp celu stanowi średnią procentowego wskaźnika zadań ukończonych dla każdego z powiązanych projektów. Uwaga: obejmuje to wszystkie zadania w danym projekcie, włącznie z kamieniami milowymi i zatwierdzeniami.

po wybraniu metody „Automatycznie” należy skonfigurować cel na stronie z jego szczegółami.

Ręczna aktualizacja postępów

okno postępów

Po wybraniu metody ręcznej należy określić miarę, bieżącą wartość i wartość docelową.

Opcje miary dla ręcznej aktualizacji postępów

Istnieją trzy rodzaje wskaźników postępu, z których możesz korzystać, aby śledzić postępy w realizacji celów.

1. Wartość procentowa

Wartość procentowa najlepiej sprawdza się przy celach jakościowych i pozwala śledzić postępy od 0-100% i szacować wartość, która została osiągnięta. Ustaw wskaźnik procentowy o wartości docelowej „100%” dla celów takich jak, „Zyskanie lojalności klientów” lub „Rozwinięcie zespołów i zwiększenie ich zaangażowania”. Możesz wykorzystać pole opisu, aby dodać wytyczne dotyczące mierzenia postępów.

Wartość procentowa może być również stosowana jako wskaźnik postępów podczas śledzenia celów, które mierzone są w % – na przykład „Zwiększenie liczby subskrypcji o 25%” lub „Zwiększenie wskaźnika zadowolenia z 85% do 90%”.

2. Wartość liczbowa

Najlepsze dla celów, w których chce się osiągnąć konkretną liczbę rezultatów. Na przykład, „Otrzymanie tysiąca odpowiedzi na ankietę” lub „Przeprowadzenie 3 webinarów”.

Można również wykorzystać je przy celach binarnych, takich jak „Wdrożenie nowej funkcji” lub celach związanych z konserwacją, na przykład „Utrzymanie czasu pracy na poziomie 99,9% dla wszystkich systemów”, w których cel jest oceniany jako osiągnięty lub nie. Te rodzaje celów ustawia się z wartością początkową wynoszącą „0” i wartością docelową wynoszącą „1”.

3. Waluta

Te wskaźniki najlepiej nadają się dla celów, które obejmują wartości walutowe – na przykład, „Zwiększenie wskaźnika względnej redukcji ryzyka do 500 tys. dolarów” lub „Zamówienia o wartości 80 tys. dolarów w III kw”.

Ustawianie wskaźnika postępu

postępy celu

automatycznie

Cele podrzędne

Z postępami można połączyć do 100 celów podrzędnych
Ikona strzałki w górę znajdująca się obok postępów celu podrzędnego na stronie ze szczegółami wskazuje, że przyczynia się on do postępów celu.
Brak tej ikony obok celu podrzędnego oznacza, że nie przyczynia się on do postępów, ale jest widoczny na stronie ze szczegółami i liście celów.
Możesz dodawać/usuwać cele podrzędne z postępów za pomocą menu „...” dla danego celu.
W tym widoku możliwe jest również całkowite odłączenie celu podrzędnego od celu nadrzędnego (powoduje to usunięcie zależności pomiędzy celami).
Dodanie prywatnego celu podrzędnego spowoduje, że użytkownicy, którzy nie mają do niego dostępu zobaczą etykietę „Cel prywatny” oraz przycisk „Poproś o dostęp”. Po kliknięciu go, właściciel danego celu podrzędnego otrzyma zadanie dotyczące przyznania dostępu.
Bieżąca wartość dla tego celu podrzędnego nie będzie widoczna, ale będzie brana pod uwagę podczas obliczania postępów.

Projekty

ustawienia profilu

Z jednym wskaźnikiem postępu można połączyć do 10 projektów
Dodanie prywatnego projektu spowoduje, że użytkownicy, którzy nie mają do niego dostępu zobaczą etykietę „Projekt prywatny” oraz przycisk „Poproś o dostęp”. Po kliknięciu go, właściciel danego projektu otrzyma zadanie dotyczące przyznania dostępu.
Procentowy wskaźnik ukończenia projektu nie będzie widoczny, ale wartość ta będzie brana pod uwagę podczas obliczania postępów celu.
Do postępów można dodać również projekty znajdujące się w sekcji „Materiały referencyjne”. W tym celu należy przejść do menu „...” znajdującego się w wierszu projektu.

cele, w których metoda aktualizacji jest ustawiona na „Automatycznie” są oznaczone ikoną błyskawicy, która pojawi się po najechaniu na nie kursorem w widoku listy. Jeśli wybrano tę opcję nie można edytować pola „postępy” w aktualizacji o statusie. Same aktualizacje można jednak publikować.

aby połączyć projekty lub cele podrzędne z celem, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Edycja ustawień postępów

ustawienia profilu

Możesz edytować ustawienia postępów klikając ikonę ołówka na stronie szczegółów lub korzystając z menu nagłówka. Umożliwia to zmianę metody aktualizacji, źródła postępów, miary oraz miejsc dziesiętnych. W przypadku ręcznej metody aktualizacji można dostosować również wartość bieżącą, początkową i docelową.

Jeśli zmienisz metodę aktualizacji z ręcznej na automatyczną:

 1. Domyślnie wszystkie połączone cele podrzędne będą przyczyniały się do postępów (można zmienić to klikając w menu „...”).

Jeśli zmienisz metodę aktualizacji z automatycznej na ręczną:

 1. Cele podrzędne, które wcześniej przyczyniały się do postępów będą w dalszym ciągu połączone jako cele podrzędne, ale nie będą już przyczyniały się do postępów.
 2. Projekty, które wcześniej przyczyniały się do postępów zostaną przeniesione do sekcji „Materiały referencyjne” i nie będą już przyczyniały się do postępów.
 3. Jeśli zmieniona zostanie miara celu podrzędnego, który przyczynia się do postępów, zacznie on przyczyniać się do postępów dowolnego celu nadrzędnego, w którym określono kompatybilną miarę. Jeśli miara nie jest kompatybilna z żadnym z celów nadrzędnych, nie będzie on już przyczyniać się do postępów.

aby edytować ustawienia postępów celu, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Materiały referencyjne

ustawienia profilu

Sekcja Materiały referencyjne znajduje się w oknie głównym i może obejmować do 100 elementów.
Elementy te będą podzielone na sekcje „Projekt” oraz „Portfolio”.
Jeśli cel jest aktualizowany automatycznie, projekt można połączyć z postępami celu za pomocą menu „...”. Po połączeniu pojawi się on w sekcji z postępami, ale nie będzie go wśród materiałów referencyjnych. Uwaga: limit 100 elementów obejmuje projekty połączone z postępami.

Wyświetlanie lub edycja szczegółów celu

Aby wyświetlić lub edytować istniejący cel, wybierz dany cel z widoku listy celów, klikając w niego.

przed aktualizacją postępów celu należy dodać do niego wskaźnik postępu.

edytowanie celu

edycja istniejącego celu

Z okna edycji celu możesz:

 1. Zaktualizować postęp celu
 2. Wyświetlić, edytować lub dodać cel podrzędny
 3. Edytować właściciela celu, zmienić datę wykonania, okres lub dodać opis
 4. Wyświetlić lub edytować zespół lub współpracowników powiązanych z celem
 5. Edytować lub dodać cele nadrzędne
 6. Dodać powiązaną pracę, na przykład projekt lub portfolio

nawet jeśli cel jest publiczny, prywatne projekty i portfolio powiązane z publicznym celem będą widoczne wyłącznie dla osób, które mają dostęp do tego prywatnego projektu lub portfolio.

aby edytować cel, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Dodawanie lub edytowanie oświadczenia o misji firmy

wyszukiwanie oświadczenia o misji

Aby edytować istniejące oświadczenie o misji lub dodać nowe:

 1. Przejdź do sekcji Cele na pasku bocznym.
 2. Kliknij zakładkę Cele firmy.
 3. Kliknij oświadczenie o misji.

dodawanie oświadczenia o misji

Kiedy utworzysz swoje oświadczenie o misji, kliknij Dodaj, aby je zapisać lub Anuluj. Możesz również dodać tytuł dla swojego oświadczenia lub pozostawić tytuł domyślny „Misja”. Zmiany będą widoczne dla całej Twojej organizacji.

tylko administratorzy organizacji mogą dodawać lub edytować oświadczenie o misji firmy.

Śledzenie aktywności związanej z celami

Użytkownicy planów Business i Enterprise mogą sprawdzić, w jaki sposób dany cel był modyfikowany od momentu jego utworzenia (celowo i niecelowo).

Aktywność to interakcje, które są rejestrowane.

Przewijając w dół do sekcji Aktywność w lewym okienku, użytkownicy mogą zobaczyć listę zadań, które są realizowane, aby cel mógł zostać osiągnięty.

aktywność

Wyświetl rejestr wszystkich zmian, aby:

 • Przeprowadzić analizę działań
 • Sprawdzić proces pod kątem czynników blokujących
 • Zaplanować podobne cele na przyszłość
 • Śledzić działania, aby uzasadnić podejmowane decyzje

W polu po lewej stronie, użytkownicy mogą wpisać jasne, dokładne, określone w czasie, mierzalne i osiągalne cele. Prawe okienko umożliwia połączenie ich z celami nadrzędnymi i powiązaną pracą.

Edytowanie ustawień postępu

Po utworzeniu celu możesz edytować ustawienia jego postępu, włącznie ze zmianą rodzaju aktualizacji (automatyczny lub ręczny) oraz wskaźnika (np. z % na $), wartości początkowej oraz wartości docelowej.

Aby edytować ustawienia postępu celu, kliknij strzałkę menu rozwijanego obok nagłówka celu i wybierz Edytuj ustawienia postępu.

edytowanie ustawień postępu 1

W kolejnym oknie możesz zmienić rodzaj wskaźnika, liczbę cyfr po przecinku, wartość początkową, wartość docelową lub bieżącą.

edytowanie ustawień postępu 2

aby edytować wskaźnik postępu celu, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Powiadomienia

Powiadomienia zostaną wyzwolone dla właściciela celu oraz jego współpracowników w następujących sytuacjach:

 • Rodzaj wskaźnika i wartość docelowa zostaną ustawione po raz pierwszy
 • Rodzaj wskaźnika lub wartość docelowa zostaną zmienione
 • Dodano/usunięto Cię jako właściciela
 • Dodano Cię jako współpracownika
 • Ktoś polubił cel, którego jesteś właścicielem
 • Data/okres Twojego celu został zmieniony
 • Rodzaj wskaźnika i wartość docelowa zostały ustawione po raz pierwszy w celu, w którym jesteś właścicielem lub współpracownikiem
 • Rodzaj wskaźnika i wartość docelowa zostały zmienione w celu, w którym jesteś właścicielem lub współpracownikiem
 • Wysłana zostanie aktualizacja statusu celu, w którym jesteś właścicielem lub współpracownikiem

pamiętaj, że nigdy nie będziesz otrzymywać powiadomień dotyczących podjętych przez siebie działań.

powiadomienia nie zostaną wyzwolone jeśli zmieniono tylko wartość początkową lub bieżącą.

Wysyłanie prośby o aktualizację statusu celu

ustawienia profilu

Użytkownicy, którzy nie są właścicielami celu zobaczą opcję umożliwiającą wysłanie prośby o aktualizację jego statusu na stronie ze szczegółami. Proces ten działa tak samo, jak wysyłanie prośby o aktualizację statusu projektu. Po kliknięciu, właściciel danego celu otrzyma zadanie dotyczące jego aktualizacji.
Właściciele mogą publikować aktualizacje statusu (istniejące zachowanie), ale nie mogą wysłać prośby o aktualizację. Osoby edytujące dany cel (nie będące jego właścicielami) mogą publikować aktualizacje statusu i wysyłać prośby o aktualizację.

Aktualizowanie postępów w realizacji celów

Możesz zaktualizować postępy w realizacji celu w dowolnym momencie, klikając w niego z poziomu listy widoku celów i wybierając Aktualizuj.

ekran przeglądu statusu celu

Aktualizacje statusu celu umożliwiają dodawanie kontekstu do aktualizacji statusu lub postępu celu. Możesz także użyć historii statusu, aby śledzić postęp celu w czasie i dokumentować postępy w jego realizacji.

Aktualizacje statusu celu umożliwiają:

 • Przekazywanie istotnych spostrzeżeń podczas raportowania statusu i postępu celów.
 • Informowanie interesariuszy w przypadku zmiany statusu lub wskaźnika postępu celu, który ich dotyczy. Dzięki temu będą mogli opublikować uwagi, podjąć działania w celu odblokowania pracy lub zaraportować sytuację.

ekran ustawienia statusu otwartego celu

Aby wybrać status celu, kliknij Ustaw status.

ekran ustawienia aktualizacji statusu dodatkowe informacje

W Aktualizacji statusu możesz uwzględnić:

 1. Postęp celu w procentach
 2. Podsumowanie postępów w realizacji celu
 3. Dotychczasowe osiągnięcia
 4. Blokady postępów w realizacji celów
 5. Następne kroki

Następnie kliknij Opublikuj.

aby edytować postępy celu, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Zamykanie celu

Z poziomu strony „Aktualizuj postęp”:

Możesz zamknąć swój cel w dowolnym momencie, klikając w niego z poziomu widoku listy celów i wybierając Aktualizuj postęp.

ekran ustawienia statusu zamkniętego celu

Aby ustawić status celu jako zamknięty, przejdź do Ustaw status. Wybierz jedną z opcji w sekcji Zamknięty i kliknij Opublikuj.

Klikając strzałkę listy rozwijanej obok nazwy celu:

Możesz również zamknąć cel klikając strzałkę listy rozwijanej, znajdującą się obok nazwy celu i wybierając Zamknij ten cel.

zamknij cel cztery

Wybierz żądany status i kliknij Zapisz.

Celebracje dotyczące celów

celebracje

Kiedy status celu zostanie zmieniony na „Zamknięty”: Cele „Osiągnięte” wyzwalają dużą celebrację (na ekranie pojawi się wiele mitycznych stworzeń). Cele „Osiągnięte częściowo” wyzwalają małą celebrację (na ekranie pojawi się jedno mityczne stworzenie).

aby zamknąć cel, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Usuwanie celu

Możesz usunąć cel klikając strzałkę listy rozwijanej, znajdującą się obok nazwy celu i wybierając Usuń cel.

usuwanie celu

aby usunąć cel, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Prywatność celów

Możesz oznaczyć cel jako prywatny w momencie jego tworzenia wybierając „Prywatny” w sekcji dotyczącej prywatności.

dodaj cel 1

Edycja ustawień prywatności istniejącego celu

Przejdź do wybranego celu, klikając w niego z widoku listy celów.

edytowanie istniejącego celu 1

Z tego miejsca kliknij w ikonę udostępniania, znajdującą się w prawym górnym rogu.

edytowanie istniejącego celu 2

Następnie wybierz „Ustaw jako prywatny” lub „Ustaw jako publiczny”.

edytowanie istniejącego celu 3

aby zmienić ustawienia prywatności celu, jego członkowie muszą mieć dostęp typu Może edytować.

Aby zapoznać się z odpowiedziami na często zadawane pytania na temat prywatności indywidualnych celów, zobacz nasz artykuł Prywatność celów – często zadawane pytania.

Komentarze dotyczące celów

Możesz teraz publikować komentarze w celach, aby zadawać pytania, rozpoczynać dyskusje, przekazywać dodatkowe informacje lub dzielić się opiniami z dowolną osobą mającą dostęp do danego celu. Komentarze dotyczące celów umożliwiają kontekstową komunikację oraz współpracę pomiędzy wszystkimi osobami posiadającymi do nich dostęp. Możesz również użyć komentarzy, aby omawiać cele i ustalać je wspólnie z interesariuszami, a także w celu udostępniania naklejek uznania, aby świętować sukcesy i sprawić, by członkowie zespołu poczuli się docenieni.

komentarze

Główne przykłady zastosowania celów

Zapewniają przejrzystość pracy

 • Jedną z głównych zalet celów i tym, co odróżnia je od zadań czy projektów w Asanie jest to, że zapewniają wszystkim wspólną przestrzeń, w której każdy może zobaczyć, jakie są cele firmy. Dzięki temu, nikt już nie musi zastanawiać się „jakie mamy cele i gdzie można je znaleźć”. Pozostają cały czas widoczne i łatwo dostępne.

Łączą pracę z jej celem

 • Zwiększają zaangażowanie pracowników i motywację zespołów, ponieważ pozwalają jasno zrozumieć, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji celów firmy.

Pomagają zespołom zrozumieć, co dzieje się w firmie

 • Pozwalają śledzić, jak zespoły pracują nad realizacją swoich celów w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, czy wymagana jest zmiana kursu działań, albo kiedy warto nagrodzić zespół za jego dobrą pracą.

Generują rezultaty

 • Eliminują niepewność związaną z tym, że zespoły pracują nad zadaniami, które nie są strategicznymi priorytetami, umożliwiając połączenie celów z firmowymi założeniami.

Pozwalają osiągnąć porozumienie odnośnie rezultatów

 • Śledzenie postępów i statusu celu w czasie jego trwania pozwala uniknąć frustracji związanej z brakiem zrozumienia, dlaczego niektóre cele zostały osiągnięte, a inne nie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z celów zapoznaj się z artykułem Planowanie celów firmy: założenia i kluczowe rezultaty (OKR-y). Chcesz dowiedzieć się więcej na temat najlepszych praktyk i pomysłów dotyczących celów? Pobierz cyfrową kopię Przewodnika Asany po celach i kluczowych rezultatach.

Cele – często zadawane pytania

Aby zobaczyć odpowiedzi na często zadawane pytania na temat celów, zapoznaj się artykułem Cele – często zadawane pytania.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com