Importer plików CSV

Rozpocznij pracę w Asanie wykorzystując swoje istniejące dane w szybki i łatwy sposób.

Importer plików CSV pomoże Ci przenieść Twoje przepływy pracy z arkuszy kalkulacyjnych z narzędzi, takich jak Excel lub Smartsheet, do Asany, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie pracy nad każdym projektem. Możesz również zaimportować dane z innych narzędzi do zarządzania pracą.

Po zaimportowaniu, wiersze zostaną przekształcone w zadania w projekcie, a każda kolumna zmieni się w metadane dotyczące zadania.

Zanim rozpoczniesz: wskazówki dotyczące organizowania danych w arkuszu kalkulacyjnym

zrzut ekranu przedstawiający arkusz kalkulacyjny z odniesieniami do nazw kolumn

Importer plików CSV umożliwia przeniesienie danych do Asany bez konieczności ich ręcznego mapowania. Aby automatycznie zmapować pola w swoim projekcie, możesz użyć następujących etykiet dla kolumn w swoim arkuszu kalkulacyjnym:

 1. Nazwa: użyj tej kolumny, aby określić nazwy zadań w Twoim projekcie.
 2. Opis: w tej kolumnie dodaj szczegóły i kontekst dotyczący zadań.
 3. Osoba odpowiedzialna: przypisz jednego właściciela do każdego zadania, dodając adresy e-mail istniejących użytkowników Asany z Twojego obszaru roboczego lub organizacji. Każde zadanie utworzone w Asanie można przypisać tylko do jednej osoby.
 4. Współpracownicy: do każdego zadania możesz przypisać wielu współpracowników, dodając adresy e-mail istniejących użytkowników Asany z Twojego obszaru roboczego lub organizacji w osobnej kolumnie.
 5. Data wykonania: użyj standardowego, amerykańskiego formatu daty (miesiąc/dzień/rok), aby określić datę wykonania każdego zadania.
 6. Data rozpoczęcia: dodaj osobną kolumnę dla dat rozpoczęcia. Funkcja ta jest dostępna w ramach planu Asana Premium. Jeśli nie korzystasz z wersji Premium, informacje dotyczące daty rozpoczęcia pojawią się w opisie zadania.
 7. Typ: ustaw „kamień milowy” jako wartość, aby odróżnić kamienie milowe od zadań.
 8. Sekcja/Kolumna: po ręcznym przeniesieniu zadań do określonej sekcji lub kolumny zostanie utworzona nowa sekcja.
 9. Inne informacje: dodatkowe informacje z tej kolumny zostaną przedstawione w formie listy w opisie zadania, w kolejności odpowiadającej porządkowi kolumn.

pamiętaj, aby dodać wiersz nagłówka z nazwami kolumn, aby Importer plików CSV mógł rozpoznać rodzaj importowanych danych.

Importuj do projektu podzadania

ekran przedstawiający arkusz kalkulacyjny z odniesieniami do mapowania podzadań

Aby importować podzadania przez Importer plików CSV:

 1. Utwórz nową kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym o nazwie podzadanie.
 2. Wypełnij kolumnę podzadanie, w odpowiednim wierszu wpisując pełną nazwę zadania nadrzędnego. Zadanie nadrzędne należy wpisać ponad bieżącym wierszem w pliku CSV. Jeśli plik CSV zawiera wiele zadań o tej samej nazwie, wykorzystany zostanie najbliżej położony wiersz.

Wyznacz zależności pomiędzy zadaniami

ekran przedstawiający arkusz kalkulacyjny z odniesieniami do określania zależności

Aby określić zależności za pomocą Importera plików CSV:

 1. Utwórz nową kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym i nazwij ją Zależności.
 2. Wypełnij kolumnę Zależności, wpisując w niej zadania, które blokują bieżący wiersz.

Nazwy powinny być dokładnie takie same, jak nazwy zależnych zadań. Zadanie zależne powinno znajdować się powyżej bieżącego wiersza w pliku CSV. Jeśli plik CSV zawiera wiele zadań o tej samej nazwie, wykorzystany zostanie najbliżej położony wiersz.

Importuj dane jako pola niestandardowe w projekcie

Dodatkowe kolumny można zmapować jako pola niestandardowe, aby, między innymi, umożliwić kategoryzację i śledzenie priorytetów, etapu projektu, zespołu lub szacowanego czasu wykonania.

ekran przedstawiający arkusz kalkulacyjny, skoncentrowany na kolumnach dla pól niestandardowych

Pola niestandardowe mogą zawierać tekst, liczby lub wartości listy rozwijanej. Kolumny, których nazwa nie pasuje do określonych pól w Asanie (takich jak „Nazwa” lub „Sekcja”) zostaną zmapowane jako pola niestandardowe).

Dane z pliku CSV zostaną zaimportowane do nowych lub istniejących pól niestandardowych w projekcie:

 • Nowe pola niestandardowe zostaną utworzone automatycznie dla nowych projektów zaimportowanych za pomocą opcji Importuj arkusz kalkulacyjny. Domyślnie, te nowe pola będą dostępne tylko dla wybranego projektu.

 • Nowe pola niestandardowe zostaną utworzone automatycznie w istniejących projektach po zaimportowaniu do nich pliku CSV. Stanie się tak, jeśli nazwa kolumny arkusza kalkulacyjnego nie odpowiada istniejącym polom niestandardowym w danym projekcie lub organizacji. Domyślnie, te nowe pola będą dostępne tylko dla wybranego projektu.

 • Dane zostaną zmapowane do istniejących pól niestandardowych w projekcie lub organizacji, jeśli projekt został utworzony wcześniej. Możesz użyć istniejących pól niestandardowych w tym projekcie przed zaimportowaniem pliku CSV lub dopasować informacje w pliku CSV do pól niestandardowych w Twojej organizacji.

aby zmapować dane z pliku CSV do istniejących już pól niestandardowych upewnij się, że dane z kolumn Twojego arkusza kalkulacyjnego odpowiadają polom niestandardowym w Twoim projekcie lub organizacji. Jeśli komórka zawiera błąd ortograficzny lub różnice interpunkcyjne, nie zostanie ona zaimportowana do sekcji pól niestandardowych.

Jak zaimportować arkusz kalkulacyjny do Asany za pomocą Importera plików CSV

Istnieją trzy różne sposoby importowania danych z plików CSV do Asany: podczas tworzenia nowego projektu dla zespołu, za pomocą funkcji „Szybkie dodawanie” oraz z poziomu menu rozwijanego w istniejącym projekcie.

Importuj arkusz kalkulacyjny za pomocą opcji „Utwórz projekt” dla zespołu

ekran przedstawiający opcję Importowania arkuszy kalkulacyjnych w menu „Utwórz projekt”

Aby importować plik CSV w celu utworzenia nowego projektu z poziomu widoku zespołu:

 1. Na pasku bocznym, kliknij ikonę plusa, aby wyświetlić opcję Utwórz projekt.
 2. Wybierz opcję Importuj arkusz kalkulacyjny.

Importuj arkusz kalkulacyjny za pomocą funkcji „Szybkie dodawanie”

ekran przedstawiający opcję „Importuj arkusz kalkulacyjny“ w modalu szablonu

Aby importować plik CSV w celu utworzenia nowego projektu przez opcję „Szybkie dodawanie”:

 1. Kliknij opcję Szybkie dodawanie znajdującą się w prawym górnym rogu i wybierz Projekt.
 2. W widoku Wybierz szablon projektu. kliknij Importuj arkusz kalkulacyjny.

Importuj arkusz kalkulacyjny z poziomu rozwijanego menu w istniejącym projekcie

ekran przedstawiający opcję importowania pliku csv w menu projektu

Aby importować plik CSV w celu dodania go jako zadania do projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane nagłówka projektu obok nazwy projektu.
 2. Najedź kursorem na opcję Importuj.
 3. Wybierz CSV.

Wprowadź szczegóły, wybierz plik i zobacz podgląd projektu

Dodaj szczegóły do swojego projektu

ekran przedstawiający okno Dodaj szczegóły projektu

Po wybraniu opcji importowania arkusza kalkulacyjnego lub pliku CSV nastąpi przekierowanie do okna, w którym możesz dodać szczegółowe informacje o projekcie, takie jak jego nazwa lub ustawienia prywatności:

 1. Użyj pola Nazwa projektu, aby nadać projektowi nazwę.
 2. Wybierz zespół, do którego chcesz dodać projekt.
 3. Wybierz ustawienia prywatności wybierając pomiędzy projektem publicznym dla całego zespołu lub widocznym wyłącznie dla określonych osób.
 4. Kliknij Wybierz plik do zaimportowania, aby kontynuować.

Wybierz plik CSV do zaimportowania

ekran przedstawiający okno wyboru pliku CSV do zaimportowania

Po wprowadzeniu nazwy dla projektu, możesz wybrać plik, który chcesz zaimportować.

Kliknij Wybierz plik CSV do zaimportowania, aby wybrać żądany plik CSV z Twojego komputera. Możesz również przeciągnąć plik z komputera i upuścić go bezpośrednio w oknie.

Zobacz podgląd swojego projektu

ekran przedstawiający okno podglądu

Możesz sprawdzić, jak będzie wyglądał Twój projekt i w razie konieczności wprowadzić w nim zmiany przed zakończeniem importowania pliku CSV:

 1. Kliknij Prześlij nowy plik CSV, aby wrócić do poprzedniego ekranu i wybrać inny plik CSV.
 2. Wybierz opcję Wprowadź zmiany, jeśli chcesz edytować dane, które zostały zaimportowane do projektu z pliku CSV.
 3. Kliknij Przejdź do projektu, jeśli nie chcesz wprowadzać do niego żadnych zmian.

Wprowadzanie zmian w sposobie mapowania danych

Przed utworzeniem projektu możesz wprowadzać zmiany w mapowaniu danych, importowanych kolumnach lub kodowaniu, wybierając opcję Wprowadź zmiany, znajdującą się w oknie podglądu.

Wprowadź zmiany w mapowaniu

ekran przedstawiający okno podglądu skoncentrowane na zmianach mapowania

Kliknij nagłówki kolumn, aby zmienić pole, z którym chcesz je połączyć.

Tutaj możesz również wprowadzać zmiany w rodzaju pola niestandardowego. Na przykład, jeśli w kolumnie znajdują się wartości tekstowe, a typ pola niestandardowego został ustawiony jako Pole liczbowe, możesz zmienić jego rodzaj na Pole tekstowe.

zauważ, że nie jest możliwe edytowanie kolumny Nazwa dla zadań. Aby oznaczyć daną kolumnę w pliku CSV jako nazwę zadania upewnij się, że pierwszy wiersz tej kolumny ma wartość „Nazwa”. Informacje w pliku CSV są mapowane w Asanie za pomocą nazw kolumn.

Ignorowanie kolumn w oryginalnym pliku CSV

ekran przedstawiający okno podglądu z naciskiem na menu column

Możesz kliknąć opcję Ignoruj kolumny, aby ignorować kolumny z danymi, których nie chcesz importować do projektu.

Zmień ustawienia kodowania

ekran okna podglądu skoncentrowanego na ikonie kodowania

Jeśli korzystasz z pliku CSV o innym formacie kodowania lub języku, możesz kliknąć ikonę kodowania znaków, aby zmienić kodowanie na UTF-8, Windows, Macintosh lub Shift JIS.

Rozpocznij pracę z Asaną

szablon arkusza kalkulacyjnego

Aby rozpocząć skorzystaj z powyższego szablonu, aby utworzyć arkusz kalkulacyjny i załadować go do Asany.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com