Importer plików CSV

Rozpocznij pracę w Asanie w szybki i łatwy sposób, wykorzystując swoje istniejące dane.

Importer plików CSV pomoże Ci przenieść do Asany przepływy pracy z arkuszy kalkulacyjnych utworzonych w narzędziach takich jak Excel i Smartsheet, umożliwiając szybkie rozpoczęcie pracy nad każdym projektem. Możesz również zaimportować dane z innych narzędzi do zarządzania pracą.

Po zaimportowaniu, wiersze zostaną przekształcone w zadania w projekcie, a każda kolumna zmieni się w metadane dotyczące zadania.

Zanim rozpoczniesz: wskazówki, jak uporządkować dane w arkuszu kalkulacyjnym

zrzut ekranu przedstawiający arkusz kalkulacyjny z odniesieniami do nazw kolumn

Importer plików CSV umożliwia przeniesienie danych do Asany bez konieczności ich ręcznego mapowania. Aby automatycznie zmapować pola w swoim projekcie, możesz użyć następujących etykiet dla kolumn w arkuszu kalkulacyjnym:

 1. Nazwa: użyj tej kolumny, aby określić nazwy zadań w Twoim projekcie.
 2. Opis: w tej kolumnie dodaj szczegóły i kontekst dotyczący zadań.
 3. Osoba odpowiedzialna: przypisz każde zadanie do jednego właściciela, dodając adres e-mail użytkownika Asany z Twojego obszaru roboczego lub organizacji. Każde zadanie utworzone w Asanie można przypisać tylko do jednej osoby.
 4. Współpracownicy: do każdego zadania możesz przypisać wielu współpracowników, dodając adresy e-mail istniejących użytkowników Asany z Twojego obszaru roboczego lub organizacji w osobnej kolumnie. Pamiętaj, by oddzielić je przecinkami i nie dodawać żadnych spacji między nimi.
 5. Data wykonania: użyj standardowego, amerykańskiego formatu daty (miesiąc/dzień/rok), aby określić datę wykonania każdego zadania.
 6. Data rozpoczęcia: dodaj osobną kolumnę dla dat rozpoczęcia. Funkcja ta jest dostępna w ramach planu Asana Premium. Jeśli nie korzystasz z płatnej subskrypcji, informacje dotyczące daty rozpoczęcia pojawią się w opisie zadania.
 7. Typ: ustaw „kamień milowy” jako wartość, aby odróżnić kamienie milowe od zwykłych zadań w projekcie.
 8. Sekcja/Kolumna: po ręcznym przeniesieniu zadań do określonej sekcji lub kolumny zostanie utworzona nowa sekcja.
 9. Inne informacje: dodatkowe informacje z tej kolumny zostaną przedstawione w formie listy w opisie zadania, w kolejności odpowiadającej porządkowi kolumn.

Jeżeli którakolwiek z kolumn będzie zawierać nieprawidłowe dane, np. adres e-mail w kolumnie Data wykonania, żadna z dat wykonania nie zostanie zaimportowana poprawnie. Zamiast tego zostanie utworzone nowe pole tekstowe.

pamiętaj, aby dodać wiersz nagłówka z nazwami kolumn, aby Importer plików CSV mógł rozpoznać rodzaj importowanych danych.

Importuj do projektu podzadania

ekran przedstawiający arkusz kalkulacyjny z odniesieniami do mapowania podzadań

Aby importować podzadania za pomocą Importera plików CSV:

 1. Utwórz nową kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym o nazwie podzadanie.
 2. Wypełnij kolumnę podzadanie, w odpowiednim wierszu wpisując pełną nazwę zadania nadrzędnego. Zadanie nadrzędne należy wpisać ponad bieżącym wierszem w pliku CSV. Jeśli plik CSV zawiera wiele zadań o tej samej nazwie, wykorzystany zostanie najbliżej położony wiersz.

Wyznacz zależności pomiędzy zadaniami

ekran przedstawiający arkusz kalkulacyjny z odniesieniami do określania zależności

Aby określić zależności za pomocą Importera plików CSV:

 1. Utwórz nową kolumnę w arkuszu kalkulacyjnym i nazwij ją Zależności.
 2. Wypełnij kolumnę Zależności, wpisując w niej zadania, które blokują bieżący wiersz.

Nazwy powinny być dokładnie takie same jak nazwy zależnych zadań. W pliku CSV zadanie zależne powinno znajdować się poniżej zadania blokującego. W powyższym przykładzie Planowanie ukończone jest zależne zarówno od zadania Spotkanie inaugurujące, jak i zadania Kreatywna burza mózgów. Ponieważ oba te zadania blokują zadanie Planowanie ukończone, Planowanie ukończone znajduje się poniżej rzędów 2. i 3. Jeśli plik CSV zawiera wiele zadań o tej samej nazwie, wykorzystany zostanie najbliżej położony wiersz.

import danych z pliku CSV nie spowoduje aktualizacji żadnych zadań istniejących w projekcie. Dlatego też nie będzie możliwe utworzenie zależności dla istniejących zadań przy użyciu importera CSV.

Importuj dane jako pola niestandardowe w projekcie

Dodatkowe kolumny można zmapować jako pola niestandardowe, aby, między innymi, umożliwić kategoryzację i śledzenie priorytetów, etapu projektu, zespołu lub szacowanego czasu wykonania.

ekran przedstawiający arkusz kalkulacyjny, skoncentrowany na kolumnach dla pól niestandardowych

Pola niestandardowe mogą zawierać tekst, liczby lub wartości listy rozwijanej. Kolumny, których nazwa nie pasuje do określonych pól w Asanie (takich jak „Nazwa” lub „Sekcja”) zostaną zmapowane jako pola niestandardowe).

Dane z pliku CSV zostaną zaimportowane do nowych lub istniejących pól niestandardowych w projekcie:

 • Nowe pola niestandardowe zostaną utworzone automatycznie dla nowych projektów zaimportowanych za pomocą opcji Importuj arkusz kalkulacyjny. Domyślnie, te nowe pola będą dostępne tylko dla wybranego projektu.

 • Nowe pola niestandardowe zostaną utworzone automatycznie w istniejących projektach po zaimportowaniu do nich pliku CSV. Stanie się tak, jeśli nazwa kolumny arkusza kalkulacyjnego nie odpowiada istniejącym polom niestandardowym w danym projekcie lub organizacji. Domyślnie, te nowe pola będą dostępne tylko dla wybranego projektu.

 • Dane zostaną zmapowane do istniejących pól niestandardowych w projekcie lub organizacji, jeśli projekt został utworzony wcześniej. Możesz użyć istniejących pól niestandardowych w tym projekcie przed zaimportowaniem pliku CSV lub dopasować informacje w pliku CSV do pól niestandardowych w Twojej organizacji.

aby zmapować dane z pliku CSV do istniejących już pól niestandardowych upewnij się, że dane z kolumn Twojego arkusza kalkulacyjnego odpowiadają polom niestandardowym w Twoim projekcie lub organizacji. Jeśli komórka zawiera błąd ortograficzny lub różnice interpunkcyjne, nie zostanie ona zaimportowana do sekcji pól niestandardowych.

Jak zaimportować arkusz kalkulacyjny do Asany za pomocą Importera plików CSV

Istnieją 3 różne sytuacje, w których można zaimportować dane z pliku CSV do Asany:

 1. Podczas tworzenia nowego projektu dla zespołu
 2. Podczas korzystania z funkcji „Szybkie dodawanie”
 3. Podczas korzystania z menu rozwijanego w istniejącym projekcie

import danych z pliku CSV nie spowoduje aktualizacji żadnych zadań istniejących w projekcie. Za pomocą importera CSV można tylko dodać zadania do projektu.

Importuj arkusz kalkulacyjny za pomocą opcji „Utwórz projekt” dla zespołu

ekran przedstawiający opcję Importowania arkuszy kalkulacyjnych w menu „Utwórz projekt”

Aby importować plik CSV w celu utworzenia nowego projektu z poziomu widoku zespołu:

 1. Na pasku bocznym, kliknij ikonę plusa, aby wyświetlić opcję Utwórz projekt.
 2. Wybierz opcję Importuj arkusz kalkulacyjny.

Importuj arkusz kalkulacyjny za pomocą funkcji „Szybkie dodawanie”

ekran przedstawiający opcję „Importuj arkusz kalkulacyjny“ w modalu szablonu

Aby importować plik CSV w celu utworzenia nowego projektu przez opcję „Szybkie dodawanie”:

 1. Kliknij opcję Szybkie dodawanie znajdującą się w prawym górnym rogu i wybierz Projekt.
 2. W widoku Wybierz szablon projektu. kliknij Importuj arkusz kalkulacyjny.

Importuj arkusz kalkulacyjny z poziomu menu rozwijanego w istniejącym projekcie

ekran przedstawiający opcję importowania pliku csv w menu projektu

Aby importować plik CSV w celu dodania go jako zadania do projektu:

 1. Kliknij menu rozwijane nagłówka projektu obok nazwy projektu.
 2. Najedź kursorem na opcję Importuj.
 3. Wybierz CSV.

Wprowadź szczegóły, wybierz plik i zobacz podgląd projektu

Dodaj szczegóły do swojego projektu

ekran przedstawiający okno Dodaj szczegóły projektu

Po wybraniu opcji importowania arkusza kalkulacyjnego lub pliku CSV nastąpi przekierowanie do okna, w którym możesz dodać szczegółowe informacje o projekcie, takie jak jego nazwa lub ustawienia prywatności:

 1. Użyj pola Nazwa projektu, aby nadać projektowi nazwę.
 2. Wybierz zespół, do którego chcesz dodać projekt.
 3. Wybierz ustawienia prywatności wybierając pomiędzy projektem publicznym dla całego zespołu lub widocznym wyłącznie dla określonych osób.
 4. Kliknij Wybierz plik do zaimportowania, aby kontynuować.

Wybierz plik CSV do zaimportowania

ekran przedstawiający okno wyboru pliku CSV do zaimportowania

Po wprowadzeniu nazwy dla projektu, możesz wybrać plik, który chcesz zaimportować.

Kliknij Wybierz plik CSV do zaimportowania, aby wybrać żądany plik CSV z Twojego komputera. Możesz również przeciągnąć plik z komputera i upuścić go bezpośrednio w oknie.

Zobacz podgląd swojego projektu

ekran przedstawiający okno podglądu

Możesz sprawdzić, jak będzie wyglądał Twój projekt i w razie konieczności wprowadzić w nim zmiany przed zakończeniem importowania pliku CSV:

 1. Kliknij Prześlij nowy plik CSV, aby wrócić do poprzedniego ekranu i wybrać inny plik CSV.
 2. Wybierz opcję Wprowadź zmiany, jeśli chcesz edytować dane, które zostały zaimportowane do projektu z pliku CSV.
 3. Kliknij Przejdź do projektu, jeśli nie chcesz wprowadzać do niego żadnych zmian.

Wprowadzanie zmian w sposobie mapowania danych

Przed utworzeniem projektu możesz wprowadzać zmiany w mapowaniu danych, importowanych kolumnach lub kodowaniu, wybierając opcję Wprowadź zmiany, znajdującą się w oknie podglądu.

Zmień sposób mapowania danych

ekran przedstawiający okno podglądu skoncentrowane na zmianach mapowania

Kliknij nagłówki kolumn, aby zmienić pole, z którym chcesz je połączyć.

Tutaj możesz również wprowadzać zmiany w rodzaju pola niestandardowego. Na przykład, jeśli w kolumnie znajdują się wartości tekstowe, a typ pola niestandardowego został ustawiony jako Pole liczbowe, możesz zmienić jego rodzaj na Pole tekstowe.

zauważ, że nie jest możliwe edytowanie kolumny Nazwa dla zadań. Aby oznaczyć daną kolumnę w pliku CSV jako nazwę zadania upewnij się, że pierwszy wiersz tej kolumny ma wartość „Nazwa”. Informacje w pliku CSV są mapowane w Asanie za pomocą nazw kolumn.

Ignorowanie kolumn w oryginalnym pliku CSV

ekran przedstawiający okno podglądu z naciskiem na menu column

Możesz kliknąć opcję Ignoruj kolumny, aby ignorować kolumny z danymi, których nie chcesz importować do projektu.

Zmień ustawienia kodowania

ekran okna podglądu skoncentrowanego na ikonie kodowania

Jeśli korzystasz z pliku CSV o innym formacie kodowania lub języku, możesz kliknąć ikonę kodowania znaków, aby zmienić kodowanie na UTF-8, Windows, Macintosh lub Shift JIS.

Rozpocznij pracę

szablon arkusza kalkulacyjnego

Aby rozpocząć skorzystaj z powyższego szablonu, aby utworzyć arkusz kalkulacyjny i załadować go do Asany.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.